Studiegids

nl en

Vraagstukken Kijken, Denken, Doen

Vak
2019-2020

Beschrijving

In dit blok worden diverse vraagstukken behandeld vanuit diverse disciplines: de oogheelkunde, de dermatologie en de interne geneeskunde, in het bijzonder de endocrinologie, de sociale geneeskunde, ethiek en recht. In de eerste fase van het blok worden de basisprincipes van de verschillende disciplines behandeld, die nodig zijn om de vraagstukken zoals in het raamplan verwoord te analyseren. In de tweede fase van het blok wordt aandacht besteed aan het sterk multidisciplinaire karakter van de verschillende disciplines waarbij de raakvlakken tussen de klinische vakken onderling, maar ook de raakvlakken met de sociale geneeskunde geïllustreerd worden. Klinisch redeneren komt aan uitgebreid aan de orde, waarbij in dit blok de juridische en ethische context van het medisch handelen een belangrijk onderdeel vormt.

Leerdoelen

1 Kan de klinische uiting van een bepaald aantal vraagstukken beschrijven en verklaren vanuit de verworven pathofysiologische, anatomische en/of biochemische basiskennis (Medisch deskundige)
2 Kan een diagnostisch plan maken voor een papieren patiëntencasus, inclusief de pathofysiologie en epidemiologie (Medisch deskundige, Academicus)
3 Kan een behandelplan opstellen, inclusief farmacotherapie, pathofysiologisch onderbouwd, voor een bepaald aantal papieren patiëntencasus, volgens de 6-step methode (Medisch deskundige)
4 Kan een sociaal-geneeskundige casus analyseren en uitwerken aan de hand van de basisprocessen (w.o. epidemiologische analyse) en benaderingswijzen binnen de public health en de sociaal-geneeskundige specialismen (Medisch deskundige, Beroepsbeoefenaar, Gezondheidsbevorderaar, Samenwerker, Academicus)
5 Kan beredeneren op welke wijze sociaal-geneeskundigen complementair werken aan en samenwerken met klinisch werkende artsen (Medisch deskundige, Beroepsbeoefenaar, Gezondheidsbevorderaar, Samenwerker)
6 Kan verschillende preventieve interventies, waaronder screeningen, beoordelen, aan de hand van (volksgezondheid)indicatoren, uitkomsten en testeigenschappen (Medisch deskundige, Gezondheidsbevorderaar, Academicus)
7 Heeft inzicht in de recente ontwikkelingen en inzichten en controverses over de pathofysiologie van veelvoorkomende vraagstukken en kan discussiëren over de voor- en nadelen van (preventie) leefstijl adviezen en behandeladviezen (Medisch deskundige, Gezondheidsbevorderaar)
8 Kan een patiëntencasus (met een veel voorkomende aandoening) analyseren op het niveau van de individuele patiënt, rekening houdend met cultuur, sociale context, maatschappelijke gevolgen en relevante regelgeving (Medisch deskundige, Academicus, Beroepsbeoefenaar)
9 Kan de verschillende maatschappelijke, juridische en ethische contexten en kaders benoemen van de geneeskunde en de invloed van deze kaders op het functioneren van de arts beschrijven; kan de invloed van deze kaders analyseren en benoemen in patiëntencasus met betrekking tot de vraagstukken van dit blok (Beroepsbeoefenaar, Academicus)
10 Kan zelf een professionele visie vormen over een klinisch ethisch probleem en die visie onderbouwen met argumenten die passen binnen het normatieve kader (ethisch en juridisch) van een Nederlandse arts anno nu (Medisch deskundige, Beroepsbeoefenaar)

Rooster

Het rooster kun je vinden op de LUMC roostersite of op de LUMC rooster app.

Onderwijsvormen

 • E-learning

 • patiënt demonstraties

 • Hoor- en Responsiecolleges

 • Groepsopdrachten

 • Werkgroepen

Studielast

Het aantal studiepunten staat bovenaan in het grijze vak achter EC vermeld. 1 EC staat voor 28 uur.

Toetsing

Formatieve mondelinge tussentoets (pass / fail), Deeltoets Sociale Geneeskunde en Gezondheidseconomie (20%, met aanvullende eis tenminste een 5.0), Essay Ethiek (15% met aanvullende eis tenminste een 5.0), Eindtentamen (65% met aanvullende eis tenminste een 5.0)
De tentamendata zijn beschikbaar op de roosterwebsite.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

 • Een arts van de wereld. Etnische diversiteit in de medische praktijk. J Suurmond, C Seeleman, K Stronks, M Essink-Bot (2e druk) Uitgeverij Bohn Stafleu van Loghem 2012

 • Volksgezondheid en gezondheidszorg, JP Mackenbach, K Stronks (red.) (6e druk) Reed Business 2012

 • Kumar and Clark’s Clinical Medicine, P Kumar, M Clark (8e druk) 2012 hoofdstuk 18 (geheel) en 19 (diabetes en osteoporose)

 • Leerboek oogheelkunde, onder redactie van H Tan, BAE van der Pol en JS Stilma. Uitgeverij Bohn Stafleu van Loghem 2013

 • Leerboek Medische ethiek, Ten Have HAMJ, ter Meulen RHJ, van Leeuwen E (4e druk) Uitgeverij Bohn Stafleu van Loghem 2013

 • Leerboek Gezondheidsrecht, Engberts DP, Kalkman-Bogerd LE (red.) (3e druk) Uitgeverij Bohn Stafleu van Loghem 2013

 • Dermatovenereologie voor de eerstelijn, JH Sillevis Smit, JJE van Everdingen, Th M Starink en HE van der Horst (9e druk). Uitgeverij Bohn Stafleu van Loghem 2013

 • TRC Pharmacology database (Hoofdstuk Endocrinology and Metabolism) – zie kernmedicatie lijst

Aanvullende literatuur

 • Rang and Dale’s Pharmacology MM Dale, JM Ritter, RJ Fowler, HP Rang (6th edition). Churchill Livingstone 2008 hoofdstuk 26 tm 29 (p 397-444)

 • Farmacotherapeutisch kompas www.fk.cvz.nl

 • Aanvullend materiaal volgens aanwijzingen op Blackboard/studieopdrachten.

Aanmelden

De aanmelding voor een werkgroep verloopt via het inleveren van jouw studieplan. Zie de Blackboard module ‘Onderwijszaken GNK’ voor meer informatie. De aanmelding voor deeltoetsen, tentamens en hertentamens verloopt via uSis.

Contact

Mw Dr. N.R. Biermasz
Mw Dr. D.P. Touwen

kijken_denken_doen@lumc.nl