Studiegids

nl en

Vraagstukken Latere Levensfasen

Vak
2019-2020

Beschrijving

Dit blok behandelt de vraagstukken rond de veroudering. Het is breed multidisciplinair opgezet onderwijs waarin de patiënt centraal staat en klinische vraagstukken besproken worden tegen de achtergrond van brede basale kennis over de evolutie, biologie, (patho)fysiologie, genetica en epidemiologie. Gedurende het blok zal de complexiteit van de problematiek toenemen. Aan het eind van het blok wordt veroudering in een breed maatschappelijk verband gebracht. Er wordt uitgegaan van gemiddeld 10 hoorcolleges en een werkgroep per week. In het begin van het blok zijn er meer contacturen, terwijl aan het einde van het blok er meer tijd is voor het zelfstandig bestuderen van complexe casuïstiek. De werkgroepen worden longitudinaal begeleid waarbij het accent zal liggen op de diverse vaardigheden (samenwerking, diagnostisch proces, afnemen van biografische anamnese, afnemen van geriatrische vragenlijsten, opstellen van behandelplan, gezondheidsbevordering, interpretatie van wetenschappelijk onderzoek).

Leerdoelen

1 De student kan een complexe papieren casus van een oudere patiënt evalueren vanuit het perspectief van diverse zorgverleners en zorgsettingen, rekening houdend met de vraagstelling.
2 De student kan in een complexe papieren casus van een oudere patiënt: a) de etnische, interculturele en seksuele aspecten herkennen en doelmatig adresseren b) de(patho)anatomische, biologische en (patho)fysiologische mechanismen achter de bevindingen herkennen of deduceren c) verminderde reserve en kwetsbaarheden herkennen en signaleren d) de patronen in de klinische presentatie herkennen, rekening houdend met de grote diversiteit en atypische presentaties e) aangrijpingspunten identificeren voor verdere diagnostiek f) uitkomsten van vaak gebruikte diagnostische testen interpreteren g) een functiegerichte analyse maken h) aangrijpingspunten identificeren voor de behandeling en zorg i)behandeldoelen opstellen en prioriteren j) een therapeutisch plan maken (6Step) waarbij rekening wordt gehouden met: -de patiëntkarakteristieken en keuzen, -multimorbiditeit, -veranderde farmacokinetiek en dynamiek -medicatiebijwerkingen en interacties -onzekerheden rond het bewijs voor medisch handelen bij oudere patiënten k) een zorg/follow-up plan maken waarbij rekening wordt gehouden met bovengenoemde gegevens en daarnaast met de continuïteit en regie van de zorg en de huidige zorgorganisatie en financiering l)de grens tussen medisch zinvol handelen en overbehandeling aangeven m) de (ethische) keuzen beargumenteren.
3 De student kan op basis van fotomateriaal vaak voorkomende dermatologische pathologie herkennen.
4 De student kan op basis van een korte film het looppatroon of een psychische presentatie vakkundig omschrijven.
5 De student is in staat om op een respectvolle manier een gesprek met een oudere aan te gaan waarbij de positieve attitude tegenover en betrokkenheid bij oudere mensen/patiënten gedemonstreerd wordt.
6 De student is in staat om bij een oudere patiënt biografische, functionele en zorganamnese af te nemen.
7 De student is in staat om in een rollenspel: a) biografische anamnese, MMSE, en GDS af te nemen b) een orthostase te meten en de meting te interpreteren
8 De student is in staat om op basis van een korte film a) de betrouwbaarheid van afname van de vragenlijst te interpreteren b) een passende reactie te geven.
9 De student is in staat de relatie tussen de evidence based medicine en ouderengeneeskunde te omschrijven en uit te leggen waarom er noodzaak is voor meer wetenschappelijk onderzoek en voor aangepaste zoekstrategieën naar passend bewijs
10 De student is in staat om een verband tussen het basale onderzoek en de klinische toepasbaarheid te leggen, te beargumenteren en te presenteren.
11 De student is in staat om de bestaande richtlijnen kritisch te lezen en de lacunes in bewijs met betrekking tot de oudere patiënt te identificeren en het overzicht van bewijs met betrekking tot vaak voorkomende problemen te presenteren.
12 De student is in staat om in een complexe papieren casus van een oudere patiënt: a) een therapeutisch plan te maken, rekening houdend met de onzekerheden rond het bewijs voor medisch handelen bij ouderen b)de grens tussen het medisch zinvol handelen en overbehandeling aan te geven c) de ethische keuzen te beargumenteren
13 De student is in staat om een complexe (papieren casus van een) oudere patiënt te evalueren vanuit het perspectief van diverse zorgverleners en zorgsettingen rekening houdend met de vraagstelling.
14 De student is in staat om in een complexe papieren casus van een oudere patiënt een zorg/follow-up plan te maken waarbij rekening wordt gehouden met: a) patiëntkarakteristieken b) de behoefte aan een pro-actieve houding, continuïteit en regie van de zorg c) de huidige zorgorganisatie en financiering
15 De student is in staat om met collega’s samen te werken om tezamen een complex probleem doelmatig op te lossen a) voorbereiding b) rolverdeling c) constructieve bijdrage aan inhoud en proces d) feedback geven en ontvangen
16 De student is in staat om in een complexe papieren casus van een oudere patiënt: a) rekening te houden met de grote diversiteit in de manieren waarop mensen oud worden b) etnische, interculturele en seksuele aspecten te herkennen c) verminderde reserve en kwetsbaarheden te herkennen en te signaleren d) een voorstel te doen hoe de zelfredzaamheid gestimuleerd zou kunnen worden e) te anticiperen op de gezondheidsveranderingen.
17 De student is in staat om de kennis over de veroudering en ouderengeneeskunde toe te passen bij het oplossen van diverse (maatschappelijk brede) dilemma’s zoals bv. plannen van preventieve maatregelen.

Rooster

Het rooster kun je vinden op de LUMC roostersite of op de LUMC rooster app.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, Weblectures,
E-learning, Zelfstudieopdrachten,
Patiënt demonstraties
Verplichte werkgroepen
Responsiecolleges, Werkcolleges, Practicum

Studielast

Het aantal studiepunten staat bovenaan in het grijze vak achter EC vermeld. 1 EC staat voor 28 uur.

Toetsing

De toetsing bestaat uit een schriftelijke deeltoets (23% blokcijfer), schriftelijke eindtoets (67% blokcijfer), opdracht + practicum ethiek (10% blokcijfer). De aanvullende eisen zijn: werkgroepparticipatie, een deeltoets Filmfragmenten (in werkgroep), werkgroep de laatste levensfase en e-learningcluster dermatologie.

De tentamendata zijn beschikbaar op de roosterwebsite.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Kernboek van Kane et al .Essential of Clinical Geriatrics (7e editie) MC Grow Hill
Diverse kernboeken uit de kernboekenlijst.
Verdiepende literatuur (voor overzicht zie blokboek).

Aanmelden

De aanmelding voor een werkgroep verloopt via het inleveren van jouw studieplan. Zie de Blackboard module ‘Onderwijszaken GNK’ voor meer informatie. De aanmelding voor deeltoetsen, tentamens en hertentamens verloopt via uSis.

Contact

Mw. Dr. A.M. Oleksik
Mw. Dr.ir. D. van Heemst
Latere_levensfasen@lumc.nl