Studiegids

nl en

Lijn Beroepsvorming jaar 3

Vak
2019-2020

Toegangseisen

Werkgroepen Klinisch Redeneren en Consultvoeren en Docentcoachtraject LBV jaar 2 met een voldoende beoordeling afgerond.

Beschrijving

De Lijn Beroepsvorming strekt zich uit over alle jaren van de bachelor fase van de geneeskunde opleiding. Met deze lijn bereiden de studenten zich voor op de klinische (master) fase van de opleiding. In ieder jaar doorlopen de studenten een docentcoachtraject. Daarnaast zijn er per jaar specifieke aandachtspunten. In het eerst jaar ligt het accent vooral op aanleren van communicatieve vaardigheden en ontwikkelen van professioneel gedrag. In het tweede jaar ligt het accent op het oefenen van consultvoeren, klinisch redeneren en aanleren van vaardigheden lichamelijk onderzoek. Het derde jaar integreert, verdiept en verbreidt de kennis en competenties .van de eerste twee jaar. Er wordt gebruik gemaakt van diverse onderwijsvormen die passend zijn bij de specifieke leerdoelen. Net als voorgaande jaren sluit het onderwijs in de LBV jaar 3 daar waar mogelijk aan bij het parallel lopende blok onderwijs en bij de andere lijnen

Leerdoelen

1 De student kan bij de vraagstukken die tijdens de Patiënt Demonstratie College, de Docentcoach-bijeenkomsten en de Vroege Praktijk Contacten besproken zijn: -De relevante anamnese vragen formuleren. -De alarmsymptomen bij deze klachten benoemen. -Het relevante lichamelijk onderzoek beschrijven en de gegeven uitkomsten interpreteren. -Zinvol aanvullend onderzoek noemen en de gegeven uitkomsten interpreteren.
2 De student is in staat uit te leggen hoe epidemiologische gegevens en contextinformatie de besluitvorming van de arts kunnen beïnvloeden.
3 De student demonstreert dat hij op een gestandaardiseerde manier het screenend internistisch onderzoek (onderzoek bij patiënten bij wie geen indicatie is voor aanvullende handelingen) kan verrichten.
4 De student demonstreert dat hij op een gestandaardiseerde manier het screenend neurologisch onderzoek (onderzoek bij patiënten bij wie geen indicatie is voor aanvullende handelingen) kan verrichten.
5 De student herkent normale bevindingen en kent in theorie de afwijkende bevindingen.
6 De student past de consultvoeringsvaardigheden adequaat toe, zowel in rollenspel met medestudent en met simulatiepatiënten als in contact met echte patiënten: -Structureren consult/gesprek. Opening: Noemen van naam en functie (indien nog niet bekend bij de ander). Patiënt op zijn gemak stellen. Informeren naar reden van komst of uitleg over doel van gesprek. Uitleg over verloop van gesprek. Middendeel: Informatie verzamelen vanuit patiënt perspectief (hulpvraag, wensen en verwachtingen, SCEGS). Informatie verzamelen vanuit biomedisch perspectief (speciële anamnese: 7 dimensies van de hoofdklacht en bijbehorende tractus). Indien relevant: verzamelen van context informatie (personalia, algemene – of tractus anamnese). Afsluiting: Samenvatting. Beantwoorden van hulpvraag. Uitleg over het vervolg. Evaluatie consult. Open vragen, gesloten vragen, concretiserende vragen, reflectieve vragen, copingsvragen, schaalvragen. Actief luister gedrag: open vragen, doorvragen, verbaal volgen, parafraseren, samenvatten, hanteren van stiltes, gevoelsreflecties. Empathie en opbouwen van patiënt-arts relatie
7 De student heeft kennis over heteroanamnese en driegesprek en heeft in een rollenspel geoefend met de vaardigheden: -contact maken met ouders, op gemak stellen van ouders en kind, agenda vaststellen, informatie verzamelen d.m.v. hetero-anamnese.
8 De student kent de theorie over slecht nieuwsgesprek en geeft uitleg over het SPIKES model.
9 De student kent de theorie over gezamenlijke besluitvorming en beschrijft de verschillende stappen in het proces van gezamenlijke besluitvorming.
10 De student beschrijft op welke manier lastige interactiepatronen tussen arts en patiënt doorbroken zouden kunnen worden en onderbouwt dit met de volgende modellen: -Roos van Leary, Kernkwadrant, Reddings-driehoek en de veranderingscirkel van Prochaska en DiClemente.
11 De student is in staat feedback te geven en te ontvangen volgens de in het lijnboek geformuleerde feedback criteria.
12 De student toont professioneel gedrag, in zijn omgang met zichzelf, met de werkgroep begeleider, zijn medestudenten en met zijn taken, wat zich uit in: -Op tijd komen. -Studieopdrachten maken. -Verslagen en opdrachten op tijd inleveren. -Op vragen en/of opmerkingen van groepsgenoten en docenten constructief reageren. -Actief deelnemen in discussies en/of maken van een groepsproduct. -Groepsleden ruimte geven bij te dragen aan discussie/opdracht en elkaars mening respecteren.
13 De student past op regelmatige wijze reflectie toe en stelt actief zijn persoonlijke ontwikkelingsplan op met nadruk op concrete acties die tot verbetering gaan leiden.
14 De student hanteert het beroepsgeheim en hanteert gepaste professionele afstand/betrokkenheid tijdens lichamelijk onderzoek.

Rooster

Het rooster kun je vinden op de LUMC roostersite of op de LUMC rooster app.

Onderwijsvorm

 • Inleidende college en werkcolleges

 • Patiënt demonstratiecolleges (in kleine groepjes onder begeleiding van een arts)

 • Responsiecolleges Werkgroepen (docentcoach-bijeenkomsten)

 • Proefdeeltoets met simulatiepatiënten

 • Individuele docent-coachgesprekken

 • Vroege Praktijk Contacten

 • Zelfstudie

Studielast

Het aantal studiepunten staat bovenaan in het grijze vak achter EC vermeld. 1 EC staat voor 28 uur.

Toetsing

 • Docentcoach beoordeling

 • 2x Beoordeling Vroege Praktijk Contacten

 • Toets consultvoeren bij simulatie patiënten

 • Vaardigheidstoets internistisch en neurologisch lichamelijk onderzoek bij simulatiepatiënt

 • BLS

 • Schriftelijk tentamen

Tentamendata
De tentamendata zijn beschikbaar op de roosterwebsite.

Voor nabespreking en inzagemoment; zie Blackboard.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

-Grundmeijer HGLM, Reenders K, Rutten GEHM. Het geneeskundig proces (3e of 4e druk). Maarsen, 2009
-Henry MM, Thompson JN. Clnical Surgery (3e druk). Elsevier Health Service 2012.
-Hijdra A, Koudsstaal PJ, Roos RAC. Neurologie (6e druk). Springer Media B.V. 2015 (inclusief filmmateriaal op StudieCloud)
-de Jongh TOH, de Vries H, Grundmeijer HGLM. Diagnostiek van alledaagse klachten (3e druk) Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum, 2011
-van der Meer J , van der Meer JWM. Anamnese en lichamelijk onderzoek (5e of 6e druk ). Elsevier Gezondheidszorg, Maarsen, 2008
-Kumar, P, Clark, M. Clinical Medicine (8e editie), 2012-2013 Elsevier Healthe Sciences
-Lloyd M, Bor R. Communication Skills for Medicine, (3rd ed.). Edinburgh: Churchill Livingstone, 2009
-Thijs, LG, Delooz, HH, Goris, RJA, Schers, HJ. Acute Geneeskunde. Elsevier gezondheidszorg, Maarssen, zesde herziende druk, 2005
-Suurmond, J. Seeleman, C, STrnks, K, Essink-Not, ML. Een arts van de wereld: etnische diversiteit in de medische praktijk. 2e druk, BSL, Houten 2012

Aanmelden

De aanmelding voor een werkgroep verloopt via het inleveren van jouw studieplan. Zie de Blackboard module ‘Onderwijszaken GNK’ voor meer informatie. De aanmelding voor deeltoetsen, tentamens en hertentamens verloopt via uSis.

Contact

LBV-jr3@lumc.nl