Studiegids

nl en

Westerse Beeldende Kunst en Architectuur - 2000 deel I

Vak
2019-2020

Toegangseisen

Gelijk aan toegangseisen BA Kunstgeschiedenis

Beschrijving

Deze cursus is het eerste deel van het lintcollege Westerse Beeldende Kunst en Architectuur. In dit lintcollege staat de westerse architectuur- en kunstgeschiedenis tot en met de vroege twintigste eeuw centraal. De colleges zijn gecentreerd rond de thema’s kerk, stad en hof. Het eerste deel van dit lintcollege, dat in het eerste semester wordt gegeven, valt uiteen in twee delen, die door twee verschillende docenten worden gegeven.

 1. Van prehistorie tot 1300
 2. Stad en hof van de veertiende tot de zestiende eeuw

Leiden is als universiteitsstad rijk aan collecties. Korte excursies brengen je dicht bij de eigenlijke kunstvoorwerpen en gebouwen.

Deel I valt onder de verantwoordelijkheid van dr. Elizabeth den Hartog en bestrijkt om te beginnen wat vooraf ging aan de westerse cultuur, aangezien deze uiteraard niet in een vacuüm ontstond. Je maakt kennis met de oude culturen en de invloed daarvan op het Oude Testament, met Griekse en Romeinse tempels en beeldende kunst. Met de komst van het Christendom begint de westerse cultuur. Het leeuwendeel van dit blok is dan ook gewijd aan de vroegchristelijke, Karolingische en middeleeuwse kunst en cultuur. Het thema kerk staat centraal. Je leert hoe de architectuur en kunst zich gedurende de periode 400 tot 1300 ontwikkelden, hoe de kerk organisatorisch in elkaar stak, hoe een kerk werd ingericht, hoe manuscripten werden gemaakt, hoe kerken werden gebouwd en wat daar allemaal bij kwam kijken.

Deel 2 valt onder de verantwoordelijkheid van dr. Edward Grasman en betreft stad en hof van de veertiende tot de zestiende eeuw. Het accent in deze colleges ligt op de schilderkunst en beeldhouwkunst in Italië en de Nederlanden, al worden ook uitstapjes gemaakt naar andere regionen in Europa en naar andere kunstvormen. Aan de orde komen in elk geval kunstenaars als Giotto, Jan van Eyck en Leonardo da Vinci en artistieke centra als Florence, Brugge en Rome.

De gehele cursus omvat 12 colleges van telkens 3 uur en 1 dagexcursie.

Leerdoelen

 • Studenten doen ervaring op in het kijken naar en het begrijpen van kunstwerken van de vroegchristelijke periode tot in de zestiende eeuw.

 • Studenten leren de belangrijkste kunstwerken die in deze periode tot stand kwamen te herkennen en te dateren.

 • Studenten leren de literatuur over kunstwerken uit deze periode te gebruiken.

 • Studenten verwerven inzicht in de functie van kunst en de relatie tot kunstwerken en opdrachtgevers, onder meer op basis van visuele analyse.

 • Studenten maken kennis met de belangrijkste wetenschappelijke benaderingen die de kunstgeschiedenis kent voor de interpretatie van kunstwerken uit dit tijdvak.

 • Studenten ontwikkelen een kritische instelling ten aanzien van de kunsthistorische literatuur voor wat betreft de behandelde periode.

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Kunstgeschiedenis

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Discussies m.b.t. gelezen literatuur tijdens de colleges en de excursies

 • Excursies

Studielast

Totale studielast: 140 uur

 • Bijwonen colleges: 12 x 3 = 36 uur

 • Dagexcursies = 7 uur

 • Voorbereiding colleges: 12 x 2 = 24 uur

 • Toetsing en literatuuropdrachten: 73 uur

Toetsing

Aan het eind van de reeks volgt een toets over de collegestof die bij de desbetreffende docenten aan bod is gekomen. Dit tentamen bestaat uit het beantwoorden van open vragen over de collegestof, de literatuur en de tijdens de excursies bezichtigde kunstwerken of gebouwen.

 • Literatuuropdrachten: 30%

 • Schriftelijk tentamen: 70%

Compensatie: Het gewogen gemiddelde van de (deel-) toetsen moet minimaal een 6,0 (= voldoende) zijn.

Herkansing: Alle onderdelen waarvoor een onvoldoende is behaald, kunnen worden herkanst. Alle herkansingen zullen – voor zover van toepassing - op hetzelfde moment plaats vinden.

Inzage en nabespreking: Na de bekendmaking van de cijfers worden het tentamen en de modelantwoorden ter inzage klaargelegd op de Onderwijsadministratie Huizinga.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal (zoals rooster, tentamen stof, PowerPoint presentaties van de colleges) en mededelingen van de docenten.

Literatuur

 • Fred S. Kleiner, Gardner’s Art Through the Ages. A Global History, (15th edition, International Edition). Belmont: Wadsworth Cengage Learning , 2016. [ISBN-13:9781285754994? ISBN-10: 1285754999]

 • Aanvullende literatuur, die t.z.t. op Blackboard wordt geplaatst.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Dr. E. (Elizabeth) den Hartog Dr. E. (Edward) Grasman

Opmerkingen

Dit vak is het eerste deel van het lintcollege Westerse Beeldende Kunst en Architectuur - 2000. Het vak Westerse Beeldende Kunst en Architectuur – 2000 deel II, dat in het tweede semester wordt aangeboden, bouwt voort op de stof die in deze colleges behandeld is.