Studiegids

nl en

Marketing Management & Cultuur

Vak
2019-2020

Informatie onder voorbehoud

Toegangseisen

De vakken zijn alleen te volgen als onderdeel van de Minor Internationaal en Intercultureel Management (30 ec). Het behalen van de vakken uit het eerste semester is verplicht voor deelname aan het tweede semester.
Om te kunnen starten met IIM moet je minimaal het Bindend Studie Advies (45 ec) hebben behaald.

Beschrijving

Deze collegereeks is geheel gebaseerd op gebruik van de case-methodiek met als doel te komen tot het schrijven van een marketingplan. De (teams van) studenten krijgen wekelijks een casestudie (ca. 15 bladzijden tekst)te bestuderen. Per case wordt een nota geschreven (ca 8 bladzijden tekst) door een team, komt er een schriftelijke kritiek op deze nota van een ander team en schrijven de overige studenten individueel een A4-tje met hun visie op de case en de nota. De docent rondt de discussie af en geeft daarbij zijn inhoudelijke commentaar op de nota, de kritiek en de discussie. Hij bespreekt tevens de samenhang met de marketingliteratuur m.b.t. de in de case aan de orde komende onderwerpen.

Leerdoelen

Het voornaamste doel van deze collegereeks is dat de studenten leren een marketingplan te schrijven. Kennis, maar vooral begrip en toepassing van marketinganalyses en systematiek van het opstellen van een marketingplan zijn van primair belang. Een belangrijk nevendoel is de bevordering van schrijf- en presentatievaardigheden.

Rooster

Bijgaand de links naar de roosters (o.v.b.) 2019-2020: Collegerooster semester 1; Collegerooster semester 2; Tentamenrooster semester 1.

De herkansingen van semester 1 zullen zijn tussen 20 en 31 januari 2020.
Het tentamenrooster van semester 2 volgt nog.

Onderwijsvorm

Werkcollege.

Studielast

De studielast bedraagt 5 ec × 28 uur = 140 uur;

  • bijwonen werkcolleges: 14 × 2 uur = 28 uur;

  • voorbereiden collegestof: 3 uur per week x 14 = 42 uur;

  • voorbereiden diverse case-opdrachten = 50 uur;

  • voorbereiden diverse presentaties = 20 uur.

Toetsing

Toetsing

Wekelijks wordt door de docent een oordeel gegeven over de kwaliteit van de wekelijks te produceren documenten en de gevoerde discussie. Aan het einde van de collegereeks zal nog een individuele toets worden afgenomen die eveneens zal bestaan uit de opdracht een marketing plan te schrijven n.a.v. een uit te reiken case. De prestaties in de voorafgaande weken zullen echter een sterk overheersende weging hebben bij het bepalen van het individuele eindcijfer.

Weging

Volgt nog.

Herkansing

Volgt nog.

Naspreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Bij dit college wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Wordt nog bekend gemaakt.

Aanmelden

Via uSis.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Opmerkingen

Geen.

Contact

Dhr. A.G. (André) Knulst MBA