Studiegids

nl en

Inleiding Organisatiekunde en Wereldeconomie

Vak
2019-2020

Toegangseisen

De vakken zijn alleen te volgen als onderdeel van de Minor Internationaal en Intercultureel Management (30 ec). Het behalen van de vakken uit het eerste semester is verplicht voor deelname aan het tweede semester.
Om te kunnen starten met IIM moet je minimaal het Bindend Studie Advies (45 ec) hebben behaald.

Beschrijving

Organisatiekunde en Strategie

De wereld is in transitie. We zien de uitdagingen elke dag om ons heen en in de media: klimaatverandering, de technologische revolutie, de opkomst van nieuwe economieën
en wereldmachten en de dreigende uitputting van onze natuurlijke hulpbronnen. Samen plaatsen ze ons voor de grootste uitdaging sinds de negentiende eeuw. Deze transformatie, door de Amerikaanse econoom Jeremy Rifkin beschreven als de Derde Industriële Revolutie, heeft een grote impact op organisaties.

Om in de toekomst te slagen, moeten managers de middelen en capaciteiten ontwikkelen die nodig zijn om voordeel te behalen en te behouden in een concurrerende markt. De manier waarop organisaties proberen een dergelijk concurrentievoordeel te ontwikkelen, vormt de essentie van hun strategie.

Deze cursus introduceert het concept van strategisch management en organisatiekunde en zal je uitrusten met de vaardigheden en technieken die nodig zijn om een strategie te ontwikkelen en te organiseren om zodoende in te spelen op externe ontwikkelingen. Het college geeft een kernachtig overzicht van alles wat zich binnen en buiten de muren van een organisatie afspeelt en bij het nadenken over de impact van externe verandering op de strategie van een organisatie.

De cursus is opgebouwd aan de hand van het 7S-model van McKinsey. Het model wordt veel gebruikt bij strategische- en verandermanagement. Het model geeft de belangrijkste interne elementen van een organisatie en de relaties daartussen weer.

Na een inleiding waarin organisatiekunde in een historisch perspectief wordt geplaatst, staat in de verdere colleges steeds een van de S-begrippen uit het 7S-model centraal, namelijk 1. Strategy, 2. Structure, 3. Systems, 4. Staff, 5. Skills, 6. Style en 7. Shared values.
In elk college wordt een S-begrip uitgelegd aan de hand van actuele praktijkvoorbeelden. We zoeken daarbij naar aansluiting met het werkveld.

Wereldeconomie

In dit vak wordt aandacht besteed aan de belangrijkste kenmerken van en ontwikkelingen in de wereldeconomie. Dit zal gebeuren door enerzijds enkele economische basisbegrippen te behandelen en anderzijds door in te gaan op het fenomeen globalisering en de invloed van globalisering op de wereldeconomie.
De onderwerpen die behandeld zullen worden zijn onder andere het ontstaan van handel en handelsblokken; wisselkoersen en valutablokken; kapitaalstromen en FDI (foreign direct investment); de rol van de multinational; de rol van de staat; en GPNs (global production networks). Er zal aandacht besteed worden aan verschillende vormen van economische politiek die door landen gevoerd kan worden, alsmede aan onevenwichtigheden in de wereldeconomie. Wat zijn de effecten van globalisering, wie worden daar het meest door beïnvloed (positief of negatief) en hoe kan hiermee omgegaan worden?

Leerdoelen

Organisatiekunde: Na afloop van deze cursus heb je de basiskennis voor het analyseren van een organsatie en het ontwikkelen van een strategie aan de hand van bruikbare modellen.

Wereldeconomie: Kennis van de belangrijkste aspecten van de hedendaagse internationale economie, zoals bestuur, beleid, wisselkoersen, handelsstromen. Inzicht in de onevenwichtigheden en problemen in de wereldeconomie en van het proces van globalisering.

Rooster

Bijgaand de links naar de roosters (o.v.b.) 2019-2020: Collegerooster semester 1; Collegerooster semester 2; Tentamenrooster semester 1.

De herkansingen van semester 1 zullen zijn tussen 20 en 31 januari 2020.
Het tentamenrooster van semester 2 volgt nog.

Data: Onderwerp:
11/09/2019 - Inleiding: Denken over organisatie en Strategie (Strategy)
18/09/2019 - Organisatiestructuur (Structuur)
25/09/2019 - Systemen en processen (Systems)
02/10/2019 - Human Resource en Kwaliteit (Staff & Skills)
09/10/2019 - Stijl van leidinggeven (Style)
16/10/2019 - Cultuur (Shared Values)
WEEK VAN 21-25 oktober 2019: deeltoets
28/10/2019 - Inleiding
04/11/2019 - De nationale economie
11/11/2019 - De euro en monetair beleid
18/11/2019 - Handel, handelsbeleid, wisselkoersen
25/11/2019 - Multinationals, FDI & GPN
02/12/2019 - Jaarverslagen
09/12/2019 - Globalisering en handelsblokken

Onderwijsvorm

Hoorcollege.

Studielast

Studielast Organisatiekunde 2,5 ec x 28 uur = 70 uur:

 • bijwonen hoorcolleges: 6 × 2 uur = 12 uur;

 • wekelijks voorbereiden literatuur: ca 280 pagina’s = 40 uur;

 • voorbereiden tentamen = 16 uur;

 • 1 tentamen = 2 uur.

Studielast Wereldeconomie 2,5 ec x 28 uur = 70 uur:

 • bijwonen hoorcolleges: 7 × 2 uur = 14 uur;

 • voorbereiden collegestof: ca 4 uur per week x 7 = 28 uur;

 • voorbereiden tentamen = 26 uur;

 • 1 tentamen = 2 uur.

Toetsing

Organisatiekunde:
Schriftelijk gesloten boek tentamens met open vragen, aan het einde van blok 1;

Wereldeconomie:
Schriftelijk gesloten boek tentamens met open vragen, aan het einde van blok 2.

Herkansing

Zie voor de herkansingen van beide deeltentamens het tentamenrooster.

Weging

 • Indien een student aan beide deeltentamens heeft deelgenomen, dan zal een eindcijfer als volgt worden bepaald:

 • indien voor ieder van de deeltentamens een score van minimaal 5,5 werd behaald dan zal het eindcijfer gelijk zijn aan het gemiddelde van beide deelcijfers;

 • indien een van de scores op een deeltentamen minimaal een 6,0 was en de score voor het andere deeltentamen minimaal een 5,0 dan zal het eindcijfer eveneens gelijk zijn aan het gemiddelde van beide deelcijfers;

 • indien beide scores voor de deeltentamens lager zijn dan een 5,0 dan zal voor ieder van de deeltentamens hertentamen dienen te worden afgelegd;

 • indien een van de scores op een deeltentamen lager is dan een 5,0 en de andere minimaal een 5,0 was , dan zal hertentamen moeten worden gedaan in het deelvak met de laagste score;

 • indien een student voor beide deeltentamens een score behaalde van minimaal 5,0 maar het hoogste cijfer niet hoger is dan een 5,4 dan mag de student zelf kiezen of hij/zij een hertentamen gaat doen of twee hertentamens. (Let wel : er is voor ieder deelvak slechts één hertentamen mogelijkheid);

 • hoogste cijfer geldt bij herkansing;

 • bij voldoende (hoger dan 5,5) mag je alleen herkansen onder de voorwaarden genoemd in de Onderwijs- en Examenregeling.

Blackboard

Bij dit college wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

 • Organisatiekunde: Loek ten Berge, Marco Oteman, Johan van Kooten, Inleiding organisatiekunde, 6e druk, 272 blz (Bussum: Coutinho, 2016). EAN: 9789046905234;

 • Economie: D.J. de Jong en C.J. de Lange, Algemene economische basisprincipes (Groningen: Noordhoff, 4e druk, 2018).

Contact

Dhr. Dr. L.J. (Jeroen) Touwen - Wereldeconomie Dhr. A.G. (André) Knulst MBA - Organisatiekunde