Studiegids

nl en

Eindopdracht Management, Strategie en Cultuur

Vak
2019-2020

Toegangseisen

Alleen studenten die de vakken van het eerste semester van deze Minor succesvol hebben afgerond en die tevens het vak Marketing Management en Cultuur in dit semester volgen, of in het verleden gevolgd hebben, kunnen worden toegelaten. Studenten die nog een herkansing moeten doen voor één van de vakken van het eerste semester van deze minor kunnen hierop een uitzondering zijn.

Beschrijving

De eindopdracht behelst een real-life opdracht, waarbij studenten in groepen van max. vier studenten voor een bedrijf of organisatie een opdracht gaan uitvoeren. De studenten doen onderzoek naar de strategische keuzes en consequenties van beleid van een zelf gekozen onderneming, in een zelfgekozen regio of land. Idealiter sluit het gekozen bedrijf en de gekozen geografische regio aan bij de BA hoofdprogramma’s van de studenten.

Hierbij gebruiken we de theorie, perspectieven, inzichten en modellen uit de andere vakken van de minor. Daarnaast ga je actief op zoek naar andere literatuur die voor desbetreffende opdracht/vraag relevant is. Op basis van deze literatuur, theorie en van modellen, formuleer je een onderzoeksopzet, die je voor andere studenten presenteert. Zo wordt er een kritische discussie gevoerd over de relevantie van verschillende theoretische modellen en bij welke vraagstelling deze bruikbaar en inzetbaar zijn.

Vervolgens voer je het onderzoek uit aan de hand van verdere desk-research, interviews en/of surveys. Het eindproduct is een paper waarbij er, vanuit marketing- of strategie perspectief, conclusies getrokken kunnen worden, en een advies uitgebracht wordt, waarbij ook de financiële onderbouwing van deze adviezen niet ontbreekt.

De groepjes presenteren het eindpaper aan het eind van het tweede semester. De beste drie presentaties worden uitgekozen voor het eindcongres van de minor.

Leerdoelen

 • De belangrijkste doelstelling is dat de student niet alleen leert welke theorieën worden toegepast maar dat hij/zij ook kritisch leert te kijken naar de toepasbaarheid van deze theorieën en de debatten die daarover worden gevoerd in de literatuur;

 • In de tweede plaats wordt de student aangemoedigd zijn eigen kritische denkvermogen te stimuleren door zelfstandig extra literatuur te zoeken;

 • In de derde plaats leert de student de informatie zodanig te ordenen dat hij/zij er een goede presentatie (zowel schriftelijke als mondeling) over kan geven.

Rooster

 1. Voor een goede voorbereiding is het noodzakelijk vroeg te beginnen met zoeken naar en selectie van een onderneming of organisatie. Hiertoe zullen er in semester 1, blok 2 twee werkcolleges georganiseerd worden. Data en locatie zullen nog bekend worden gemaakt.
 2. De werkcolleges worden gegeven tijdens het tweede semester. De studenten van de minor worden in 2 groepen gedeeld, welke bij Drs. Vonk werkcollege volgen; op maandag van 11.15 – 13.00 of van 13.15 uur tot 15.00 uur.
 3. Sommige werkcolleges zullen nader ingevuld worden met coach-afspraken per groep. Tevens zal Knulst MBA op maandag of op woensdag groepen kunnen adviseren/coachen.

Bijgaand de link naar de rooster: Collegerooster semester 2.

Onderwijsvorm

Werkcolleges en coach-afspraken per groep met docent(en).

Studielast

Totale studielast 10 ec x 28 uur = 280 uur.

 • Bijeenkomsten 2 uur x 12 weken = 24 uur;

 • Bijeenkomsten voorbereiden (ca 42 pp) = 6 uur x 12 weken = 70 uur;

 • Referaat voorbereiden = 8 uur;

 • Overige opdrachten (discussiebijdragen BB etc) = 12 uur;

 • Materiaal voor werkstuk zoeken en bestuderen = 76 uur;

 • Werkstuk schrijven = 82 uur;

 • Eindpresentatie voorbereiden = 8 uur.

Toetsing

Toetsing

De studenten schrijven een eindverslag in een groepje.
Aangegeven dien te worden wie welk hoofdstuk heeft/hebben geschreven.

Weging

Er is een uitgebreide weging van de verschillende onderdelen van de Eindopdracht welke tzt met de studenten gedeeld zal worden via Blackboard. Verschillende onderdelen van het eindcijfer zijn oa. de onderzoeksopzet; de analyse, de conclusies, de aanbevelingen, en de eindpresentatie.

Herkansing

De eerste versie van het rapport dient klaar te zijn voor het eindcongres in mei (de datum zal vastgesteld worden door het VIML betuur).
De herkansing en definitieve versie zal eind mei ingeleverd dienen te worden.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • Uitleg en PowerPoints over de gestelde eisen aan de Eindopdracht;

 • Beoordelingsformulier.

Literatuur

 • Alle literatuur die tijdens de Minor in de verschillende vakken gebruikt wordt;

 • De studenten zijn verplicht zelf relevante literatuur (minstens 5 titels) voor hun opdracht te zoeken;

 • Aanvullende literatuur wordt op het college bekend gemaakt.

Aanmelden

Via uSis.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Opmerkingen

Geen.

Contact

Mw. Drs. A.P. (Alette) Vonk - Bezoek op afspraak: P.N. van Eyckhof 1, kamer 002b. Dhr. A.G. (André) Knulst MBA