Studiegids

nl en

Werkcollege BA3 Digital Humanities: Concept, Methode en Virtuele Tentoonstelling

Vak
2019-2020

Toegangseisen

De volgende vakken dienen succesvol te zijn afgerond:

 • Alle eerstejaarsvakken van de BA Kunstgeschiedenis

 • Twee BA2-werkcolleges

Beschrijving

Wat is de relevantie van de laatste ontwikkelingen in digital humanities voor de kunstgeschiedenis? De nieuwe kansen die de digitale revolutie aanbiedt, heeft directe gevolgen voor de manier waarop kunst wordt ervaren en meer specifiek tentoongesteld, beheerd en bestudeerd. In dit college exploreren we het enorme potentieel die de kunsthistoricus momenteel ter beschikking wordt gesteld en dagen we de studenten uit om de mogelijkheden van dit nieuwe onderzoeksveld te verkennen met als einddoel het maken van een virtuele tentoonstelling. Naast een reeks werk- en hoorcolleges laten we de studenten kennis maken met de actualiteit van digital humanities aan de hand van drie excursies rond documentatie (RKD), (im)materieel erfgoed (Joods Cultureel Kwartier & Heden van het Slavernijverleden in het Tropenmuseum) en een visual and auditive lab (IPEM, Gent).

Leerdoelen

 • Studenten leren zelfstandig onderzoek te verrichten naar de mogelijkheden van digital humanities voor kunstgeschiedenis

 • Ze verwerven inzicht in de mogelijkheden van digital humanities voor musea, collections, erfgoed en onderzoeksinstituten

 • Ze kijken krititsch naar de wetenschappelijke literatuur

 • Ze presenteren hun onderzoeksresultaten in een presentation (15 mins) en een geschreven verslag (c. 3000 woorden)

 • Studenten raken vertrouwd met tentoonstellingspraktijken en leren de stappen kennen om een tentoonstelling te organiseren.

 • Studenten verwerven de vaardigheden om een onderzoeksvraag te formuleren en een relevante bibliografie samen te stellen.

Studenten krijgen kennis in de relevante theorievorming op het domein van digital humanities, tentoonstellingspraktijken en collectiebeheer.

Rooster

Zie het rooster van Kunstgeschiedenis

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Werkcollege

 • Zelfstandige literatuurstudie

 • Excursie

Er is bij de werkcolleges aanwezigheidsplicht. Verzuim door omstandigheden dient schriftelijk/per mail te vooraf te worden gemeld bij de docent, met opgaaf van redenen. Bodendien geldt dat deze cursus niet succesvol kan worden afgerond wanneer de student meer dan twee keer afwezig is geweest. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal de examencommissie de mogelijkheid van een aanvullende of vervangende opdracht overwegen. Zie ook de Onderwijs- en Examenregelingen.

Studielast

16 hours: 8 Lectures
20 hours: 3 Excursions
24 hours: Preparation tutorials
80 hours: Study of compulsory literature
140 hours: Assignment(s) —-
280

Toetsing

 • Presentatie: 20% van het eindcijfer

 • Paper met tentoonstellingsconcept: 40% van het eindcijfer

 • Tentoonstelling: 40% van het eindcijfer

Compensatie: Het gewogen gemiddelde van de beide toetsonderdelen van het vak moet minimaal een 6,0 (= voldoende) zijn.

Herkansing: Alle onderdelen waarvoor een onvoldoende is behaald, kunnen worden herkanst. Alle herkansingen zullen – voor zover van toepassing - op hetzelfde moment plaats vinden.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van de toets wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard

Literatuur

Word bekend gemaakt via Blackboard.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Let op! Werkgroep 1 wordt op vrijdagen tussen 9:00 en 11:00 door prof. dr. Bussels aangeboden in het Nederlands. Studenten van de studierichting Kunstgeschiedenis (Nederlands) krijgen voorrang bij aanmelding voor deze werkgroep.
Werkgroep 2 wordt op vrijdagen tussen 11:00 en 13:00 aangeboden in het Engels Studenten van de studierichting Arts, Media and Society krijgen voorrang bij aanmelding voor deze werkgroep.

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Prof. dr. S.P.M. Bussels A.R. Dencher MA Coordinator of Studies Arts, Media and Society

Opmerkingen

Let op! Werkgroep 1 wordt op vrijdagen tussen 9:00 en 11:00 door prof. dr. Bussels aangeboden in het Nederlands. Studenten van de studierichting Kunstgeschiedenis (Nederlands) krijgen voorrang bij aanmelding voor deze werkgroep.
Werkgroep 2 wordt op vrijdagen tussen 11:00 en 13:00 aangeboden in het Engels door A.R. Dencher MA. Studenten van de studierichting Arts, Media and Society krijgen voorrang bij aanmelding voor deze werkgroep.