Studiegids

nl en

Methoden en Technieken 1: bronnenonderzoek, objecten en teksten

Vak
2019-2020

Beschrijving

Teksten, beelden en objecten vormen een fundamenteel onderdeel van de academische bestudering van zowel moderne als antieke religies. Deze cursus biedt een inleiding op methoden en technieken van bronnenonderzoek. Na een theoretische introductie leren studenten om interpretatiemethoden en -technieken toe te passen op concrete casussen.

Onderdeel van deze cursus zijn de bijeenkomsten over onderzoeksvaardigheden en schriftelijke presentatievaardigheden die worden verzorgd door het EAV. Zie ook Studenten die de bijeenkomsten van Academische Vaardigheden in het kader van een andere cursus volgen of gevolgd hebben, kunnen vrijstelling aanvragen voor de bijeenkomsten.

Leerdoelen

De student is na afloop van de collegereeks in staat om

 • methoden en technieken voor de bestudering van teksten, beelden en objecten te beschrijven

 • de toepassing van specifieke methoden en technieken te herkennen en kritisch te bediscussiëren

 • deze kennis toe te passen op een concrete casus

 • hierover mondeling en schriftelijk te rapporteren

Loopbaanvaardigheden

 • Kritisch beoordelen van een tekst en beeldmateriaal op betrouwbaarheid en doelgroep.

 • Kritisch beoordelen van de historische en maatschappelijke context van een tekst en beeldmateriaal.

Rooster

Timetable Religiewetenschappen

Onderwijsvorm

 • Deze cursus bestaat uit werkcolleges, die ruimte bieden aan uitleg door de docent, discussie over de opgegeven literatuur en presentaties van studenten. Daarnaast maakt een bibliotheekinstructie onderdeel uit van de cursus.

 • Aanwezigheid is verplicht. Wie een college niet kan bijwonen, dient de docent daarvan voorafgaand aan het betreffende college per e-mail op de hoogte te stellen.

 • Wie bij meer dan twee colleges afwezig is, wordt uitgesloten van verdere deelname aan de cursus.

Studielast

 • Totale studielast: 5 x 1 EC (28u) = 140u

 • Bijwonen colleges: 12 x 2u = 24u

 • Bijwonen bibliotheekinstructie: 2u

 • Bijwonen EAV: 2 x 3u = 6u

 • Bestuderen literatuur: 40u

 • Voorbereiden presentatie: 6u

 • Schrijven werkstukken: 62u

Toetsing

Toetsing

 • Praktische oefening 1: aanwezigheid en participatie

 • Praktische oefening 2: presentatie

 • Werkstuk 1: 60%

 • Werkstuk 2: 40%

Nota bene

 • Praktische oefeningen 1 en 2 worden gewaardeerd met een voldoende of onvoldoende; ze tellen niet mee in de weging voor het eindcijfer.

 • Uitsluitend een voldoende voor de praktische oefeningen geeft toegang tot de getentamineerde onderdelen, d.w.z. de twee werkstukken.

 • Beide werkstukken dienen te worden ingeleverd via Turn-it-in op Blackboard.

Weging

 • Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers voor werkstuk 1 (60%) en werkstuk 2 (40%).

 • Om voor de cursus te slagen, moet het gewogen gemiddelde eindcijfer minstens een 5,5 bedragen.

Herkansing

 • Indien één van beide werkstukken met een cijfer lager dan een 5,5 wordt gehonoreerd, én het gewogen gemiddelde eindcijfer daardoor lager dan een 5,5 bedraagt, kan het betreffende werkstuk eenmalig worden herkanst. Indien beide werkstukken met een cijfer lager dan een 5,5 worden gehonoreerd, dient de student één vervangende schriftelijke opdracht te maken.

 • Een herschreven werkstuk dient uiterlijk twee weken na de bekendmaking van het cijfer voor werkstuk 1 of werkstuk 2 bij de docent te worden ingeleverd.

 • Een herschreven werkstuk dat na de deadline wordt ingeleverd, zal als niet onvangen worden beschouwd en niet worden nagekeken.

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij de bekendmaking van de uitslag van werkstuk 1 en werkstuk 2 wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van beide werkstukken plaatsvindt.

Blackboard

Blackboard, voor mededelingen, updates, vragen en discussie

Literatuur

 • Martha C. Howell en Walter Prevenier, From Reliable Sources: An Introduction to Historical Methods (Ithaca: Cornell University Press, 2001).

 • Peter Burke, Eyewitnessing: The Uses of Images as Historical Evidence (Londen: Reaktion Books, 2001).

Inschrijven via uSis is verplicht.

Contact

Dr J.W. Buisman