Studiegids

nl en

Amerikaans Immigratiebeleid in Wereldwijd Perspectief

Vak
2019-2020

Toegangseisen

De BSA-norm is behaald en beide Themacolleges zijn met een voldoende afgerond.

Beschrijving

In dit college bestuderen we de ontwikkeling van het Amerikaans immigratiebeleid in de ‘lange’ twintigste eeuw. De Verenigde Staten presenteert zichzelf van oudsher als een “nation of immigrants” – een smeltvat waarin verschillende nationaliteiten worden omgevormd tot Amerikanen. Maar recente gebeurtenissen, en bovenal de verkiezing van Donald Trump in 2016, vestigen onze aandacht op een complexere geschiedenis. Sinds het einde van de 19e eeuw zijn er lange periodes geweest waarin de Amerikaanse overheid (vaak met brede steun uit de samenleving) brede groepen immigranten systematisch van haar grondgebied heeft geweerd. Centraal hierbij stond de vraag wie er (potentieel) onderdeel uit kon maken van de Amerikaanse natie. Ideeën over ras, religie, en etniciteit speelden hierbij een belangrijke rol. Maar de evolutie van immigratiebeleid was ook onderhevig aan externe factoren: de twee Wereldoorlogen, de Depressie, en de Koude Oorlog waren elk op hun beurt van grote invloed op de vormgeving van nieuwe wetgeving, en op beleid aan de grens.

De Amerikaanse republiek werd in 1776 gesticht als een nieuw soort politieke gemeenschap, gedefinieërd door gedeelde idealen (“Life, Liberty, and the Pursuit of Happiness”) in plaats van loyaliteit aan een vorst. Maar in de praktijk werd lidmaatschap van de nieuwe natie vaak bepaald op basis van (Protestants) geloof en (West-Europese, en in het bijzonder Britse) afkomst. Gedurende de negentiende eeuw werd immigratie een belangrijks spanningsveld waarin deze twee verschillende nationale ideëen (ethos en ethnos) met elkaar in botsing kwamen. Ook wierp het immigratievraagstuk prangende politieke vragen op. In hoeverre kon de Amerikaanse overheid optreden om “ongewenste” immigrantengroepen uit de Verenigde Staten te weren? En hoe konden strengere immigratiewettten worden vereenzelvigd met Amerika’s toenemende handels- en politieke belangen op het wereldtoneel?

Dit college sluit aan bij het Kernthema “Grenzen aan de Macht.”

Leerdoelen

Algemene leerdoelen

De student kan:

 • 1) een gezamenlijke opdracht succesvol uitvoeren;

 • 2) een onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
  a. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
  b. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
  c. een wetenschappelijk debat analyseren;
  d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen

 • 3) reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd;

 • 4) een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van de eerstejaars Themacolleges, en daarbij;
  a. een realistische planning hanteren;
  b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
  c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
  d. feedback geven en ontvangen;
  e. aanwijzingen van de docent verwerken.

 • 5) participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 • 6) De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Werkcollege behoort:
  bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis voor de plaatsing van de Europese geschiedenis van na 1500 in een mondiaal perspectief; in het bijzonder de ontwikkeling en rol van politieke instituties; in het bijzonder bij de track Amerikaanse Geschiedenis: voor Amerikaans exceptionalisme, de VS als multiculturele samenleving en de uitwerking daarvan in de historiografie, de intellectuele wisselwerking tussen de VS en Europa.

 • 7) De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting, met speciale aandacht bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis voor de bestudering van primaire bronnen en de relativiteit van nationaal gedefinieerde geschiedenissen; in het bijzonder bij de track Amerikaanse Geschiedenis voor exceptionalisme, analyseren van historiografische en intellectuele debatten.

Leerdoelen, specifiek voor dit college

De student heeft:

 • 8) Kennis van en inzicht in de ontwikkeling van het Amerikaanse immigratiebeleid in de twintigste eeuw, en de geschiedschrijving hierover.

 • 9) Kennis van en inzicht in de relatie tussen immigratiebeleid en de veranderende conceptualisering van de Amerikaanse samenleving, met name in termen van ras en ethniciteit.

 • 10) Kennis van en inzicht over de relaties tussen externe politieke en diplomatieke ontwikkelingen (zoals de twee Wereldoorlogen en de Koude Oorlog) op de ontwikkeling van het Amerikaanse immigratiebeleid.

Rooster

Zie Rooster BA Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Werkcollege met aanwezigheidsplicht

Dit houdt in dat studenten bij alle werkcolleges aanwezig moeten zijn. Indien een student toch verhinderd is dient hij dit vooraf te melden aan de docent. De docent bepaalt vervolgens of, en zo ja, hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Als er specifieke beperkingen zijn bij een college dan maakt de docent dat aan het begin kenbaar. Indien de student niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, wordt deze uitgesloten van deelname.

Studielast

Totale studielast 10 EC x 28 uur = 280 uur.

 • Bijwonen college: 13 x 2 = 26 uur

 • Voorbereiden college, inclusief opdrachten: 13 x 6 uur = 78 uur

 • Voorbereiding voor mondelinge presentatie: 16 uur

 • Schrijven werkstuk (inclusief bestuderen literatuur): 160 uur

Toetsing

Toetsing

 • Werkstuk (5.000-6.000 woorden gebaseerd op literatuur; exclusief voorblad, inhoudsopgave, bibliografie, voetnoten)
  getoetste leerdoelen: 2-4, 8-10

 • Mondelinge presentatie
  getoetste leerdoelen: 3-4, 8-10

 • Participatie
  getoetste leerdoelen: 5, 8-10

 • Opdrachten ter voorbereiding van de colleges (webposts op Blackboard)
  getoetste leerdoelen, 2, 8-10

Weging

 • Werkstuk: 60 %

 • Mondelinge presentatie: 10 %

 • Participatie: 10 %

 • Opdrachten ter voorbereiding van de colleges: 20 %

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn.

Deadlines

Voor het inleveren van deopdrachten en het werkstuk geldt de deadline, zoals aangegeven in de corresponderende Blackboard cursus.

Herkansing

Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de deadline zoals aangegeven in de corresponderende Blackboardcursus.

Inzage en nabespreking werkstuk

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de inzagen en nabespreking van het werkstuk plaatsvindt.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • collegeschema

 • deadlines opdrachten en werkstuk

 • collegeliteratuur

 • delen van voorbereidende opdrachten (‘webposts’)

Literatuur

Het college zal gebruik maken van onderstaande boeken. Het wordt aangeraden deze vooraf aan te schaffen.

 • Donna Gabaccia, Foreign Relations: American Immigration in Global Perspective (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2015).

 • Aristide R. Zolberg, A Nation by Design: Immigration Poilcy in the Fashioning of America (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2009).

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Dr. Cees Heere +31 (0)118 631144

Opmerkingen

De voertaal van het college is Nederlands, maar opdrachten zowel in het Nederlands als in het Engels worden aangeleverd.