Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

De wereld van Sheherazade: cultuurgeschiedenis van de middeleeuwse islam

Vak
2019-2020

Huiswerk voor het eerste college

Op het eerste college krijgen de studenten een kleine toets over een tekst die zelfstandig tijdens de zomer moet worden bestudeerd. Deze toets draagt bij aan het eindcijfer (zie onder ‘Toetsing’ hieronder). Voorafgaand aan het eerste college dienen de studenten zich voor het vak in te schrijven op Blackboard waar deze tekst beschikbaar wordt gesteld. Op Blackboard staat ook de achtergrondliteratuur die voor het eerste college bestudeerd dient te worden.

Toegangseisen

Dit vak is geschikt voor studenten die Arabische teksten kunnen lezen en hun leesvaardigheid willen uitbreiden. . Alle deelnemende studenten moeten in staat zijn om bronnenmateriaal op een 400 niveau te kunnen analyseren. Voor hoofdvakstudenten Arabisch geldt dat zij de propedeuse, en alle colleges van het tweede jaar waarin taalverwerving een rol speelt (‘Arabic Literature’, ‘Arabic Linguistic Diversity’, ‘Spoken Arabic: Egyptian/Moroccan’ en het buitenlandsemester c.q. schaduwprogramma) afgerond moeten hebben.
Wie dit vak als keuzevak wil volgen, wordt verzocht voor inschrijving contact op te nemen met de docent.

Beschrijving

Bagdad was de stad van Sheherazade, de vertelster van de 1001 Nacht. Haar tijd, de derde/negende en vierde/tiende eeuw, geldt ook als de gouden eeuw van de islamitische wereld. Belangrijke intellectuele en politieke debatten werden gevoerd, en grote werken op het gebied van literatuur, rechtspraak, theologie, geneeskunde en andere wetenschappen werden geschreven, die het karakter van de islam gedurende vele eeuwen en in sommige opzichten tot nu toe hebben bepaald. Daarnaast hebben we heel wat informatie over het dagelijkse leven in deze stad: wat mensen aten en dronken, hoe ze zich vermaakten met dans, muziek en literatuur, hoe zij woonden, hoe en waarheen ze reisden. Dit vak bestudeert aan de hand van primaire teksten zowel de grote thema’s als aspecten van het dagelijkse leven in de hoofdstad van het islamitische rijk op zijn hoogtepunt.
Onderwerpen die in het college aan de orde zullen komen: Bagdad als centrum van bestuur, , handel en internationale relaties; wetenschap en literatuur; ideologie en religie; festivals en vermaak.

Leerdoelen

De studenten vergroten hun vaardigheid in het kritisch, analytisch en vergelijkend omgaan met wetenschappelijke publicaties in verschillende talen. Zij leren de juistheid van gemaakte observaties en interpretaties te verifiëren aan de hand van primaire bronnen in het Arabisch of in vertaling. Zij krijgen een overzicht van de belangrijkste intellectuele ontwikkelingen van de middeleeuwse islam en van de cultuurgeschiedenis van deze periode. De studenten krijgen een overzicht van de Arabische bronnen uit de klassieke periode (historisch, verhalend, theologisch, juridisch)

Verder vergroten hoofdvakstudenten/arabisten hun kennis van het klassiek Arabisch en leren zij omgaan met gespecialiseerde woordenboeken en grammatica’s.
Keuzevakstudenten/niet-arabisten kunnen aan het einde van dit vak actief deelnemen aan een vakinhoudelijke discussie en zullen elementaire onderzoeksvaardigheden (waaronder heuristische vaardigheden) hebben verworven; o.a.: het verzamelen, analyseren en op kwaliteit beoordelen van wetenschappelijke literatuur en het helder uiteenzetten van onderzoeksresultaten.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Werkcollege
Voor werkcolleges geldt een aanwezigheidsverplichting. Studenten dienen actief en goed voorbereid deel te nemen aan alle werkcolleges. Afwezigheid moet vooraf worden gemeld bij de docent (bijvoorbeeld door onvoorziene omstandigheden, zoals ziekte, familieomstandigheden,.). In deze gevallen bepaalt de docent of, en zo ja hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Er mogen maximaal twee colleges worden gemist. Afwezigheid zonder kennisgeving en/of meer dan twee keer kan leiden tot uitsluiting van de tentamen(s) en toekenning van een onvoldoende voor de cursus.

De colleges zijn opgedeeld in twee groepen: (1) colleges die alle studenten volgen en waarin aan de hand van achtergrondliteratuur en primaire bronnen specifieke thema’s worden besproken en (2) colleges waarin Arabische teksten worden gelezen. Deze laatste groep colleges is alleen toegankelijk voor de studenten die Arabisch op een hoog genoeg niveau beheersen. Studenten zonder deze taalkennis maken tijdens dit tweede gedeelte een opdracht in de UB met behulp van daar apart gezette primaire teksten in vertaling. Ter vervanging van de colleges waarin Arabische teksten worden gelezen maken studenten zonder deze taalkennis een schrijfopdracht in de UB met behulp van daar apart gezette primaire teksten in vertaling.
Dien ten gevolge mogen hoofdvakstudenten maximaal twee colleges missen en keuzevakstudenten één college.

Studielast

5 EC x 28 uur = 140 uur
Colleges (13 x 2) 26
Werkstuk 58
Voorbereiding presentatie 6
Voorbereiding colleges en te maken opdrachten 50

Toetsing

De toetsing van de hoofdvakstudenten/arabisten verschilt van die van de keuzevakstudenten/niet-arabisten.

Toetsing hoofdvakstudenten/ arabisten en weging

Het eindcijfer van hoofdvakstudenten/arabisten wordt bepaald op basis van:

Onderdeel Weging
1 Het beantwoorden van vragen op het eerste college over een Arabische tekst die in de zomer zelfstandig wordt gelezen. Deze tekst wordt op Blackboard beschikbaar gesteld. 5%
2 Een klein aantal vocabulaire- en grammaticatesten. 5%
3 Een tussentoets met inhoudelijke vragen over de achtergrondliteratuur van het eerste blok en een vertaalopdracht. 30%
4 Een eindtoets met inhoudelijke vragen over de achtergrondliteratuur van het tweede blok en een vertaalopdracht. 40%
5 Een korte presentatie (met een hand-out of Powerpointpresentatie) met daarin een samenvatting van de belangrijkste punten van de secundaire literatuur en een gedetailleerde bespreking van de relatie tussen één van de te lezen publicaties en de daarin genoemde primaire bron(nen). Deze presentatie duurt niet langer dan tien minuten. 10%
6 Participatie en aanwezigheid. 10%

Toetsing keuzevakstudenten/niet-arabisten en weging

Het eindcijfer van keuzevakstudenten/niet-arabisten wordt bepaald op basis van:

Onderdeel Weging
1 Het beantwoorden van vragen op het eerste college over een Arabische tekst in vertaling die in de zomer zelfstandig wordt bestudeerd. Deze tekst wordt op Blackboard beschikbaar gesteld. 5%
2 Het schrijven van een essay (minimaal 2000 woorden) over een onderwerp dat in het eerste blok behandeld is. 35%
3 Het schrijven van een essay (minimaal 2000 woorden) over een onderwerp dat in het tweede blok behandeld is. 40%
4 Een korte presentatie (met een hand-out of Powerpointpresentatie) met daarin een samenvatting van de belangrijkste punten van de secundaire literatuur en een gedetailleerde bespreking van de relatie tussen één van de te lezen publicaties en de daarin genoemde primaire bron(nen). Deze presentatie duurt niet langer dan tien minuten. 10%
5 Participatie en aanwezigheid. 10%
  • Verder geldt voor keuzevakstudenten/niet-arabisten dat zij alle in de syllabus genoemde schrijfopdrachten moeten hebben ingeleverd om het vak succesvol te kunnen afsluiten.
    De essays en schrijfopdrachten dienen te voldoen aan de richtlijnen die de opleiding Midden-Oostenstudies heeft opgesteld in de Handleiding Schriftelijk Werkstuk.

Herkansing

Wanneer het eindcijfer een 5,49 of lager is, hebben de studenten de mogelijkheid een herkansing te maken.
De herkansing voor hoofdvakstudenten/arabisten bestaat uit een toets met inhoudelijke vragen over de achtergrondliteratuur van beide blokken en een vertaalopdracht. Weging: 70% van het eindcijfer
De herkansing voor keuzevakstudenten/niet-arabisten bestaat uit het herschrijven van een of beide essays (in overleg met de docent). Weging: 70% van het eindcijfer.
Hoofdvakstudenten/arabisten kunnen de hierboven genoemde punten 1, 2, 5 en 6 niet herkansen. Keuzevakstudenten/niet-arabisten kunnen de hierboven genoemde punten 1, 4 en 5 niet herkansen.

Nabespreking

Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Voorafgaand aan het eerste college dienen de studenten zich voor het vak in te schrijven op Blackboard. Op Blackboard staan de teksten die zelfstandig tijdens de zomer moeten worden bestudeerd (zie hierboven onder ‘Toetsing’) en de literatuur die voor het eerste college bestudeerd dient te worden.

Literatuur

  • R. Irwin. Night and horses and the desert: An anthology of classical Arabic literature. Londen: The Penguin Press, 1999.

  • A. Bennison. The great caliphs: The golden age of the ʿAbbasid empire. Londen: I.B. Tauris, 2009.

  • Een selectie van primaire en/of secundaire literatuur die beschikbaar wordt gesteld op Blackboard of op de collegeplank in de UB.

Aanmelden

Aanmelden via uSis

Contact

[Dr. D.A.M.E. van Dalen]

Opmerkingen

Academische integriteit

Studenten worden geacht bekend te zijn met de regels van de universiteit aangaande plagiaat. Plagiaat wordt in geen geval getolereerd. Al het werk dat je onder je naam inlevert wordt beschouwd als jouw eigen werk. Voor vragen dient de student de docent te benaderen.