Studiegids

nl en

Culture and Comparison

Vak
2019-2020

Toegangseisen

Deze cursts is open voor de volgende categorieen van studenten:

 • Bachelor CA-OS,

 • Minor CA-OS,

 • Pre-Master’s CA-OS (expliciet toegelaten tot deze cursus)

 • Exchange studenten (expliciet toegelaten tot deze cursus)

 • Contract studenten ingeschreven volgens de procedure uiteengezet op de facultaire website.

Voertaal

Hoorcolleges worden in het Engels gedoceerd.
Werkgroepen: Eerstejaars bachelorstudenten van CA-OS hebben de voorkeurstaal voor werkgroepen gekozen bij de aanmelding voor de opleiding. Pre-master, Minor en Exchange studenten volgen de Engelstalige werkgroepen. Contractstudenten mogen bij hun aanmelding de voorkeurstaal kiezen.
Tentamens worden afgelegd in de taal waarin de werkgroepen zijn gevolgd.

Beschrijving

Deze cursus geeft studenten een eerste inleiding in de betekenis, bruikbaarheid en geschiedenis van het begrip “cultuur” zoals dat door antropologen en sociologen wordt gehanteerd, en in de wetenschapsfilosofie die bij de bestudering van cultuur hoort. Die filosofie is vooral een historische filosofie, die benadrukt dat om kwalitatieve sociale wetenschap te bedrijven, men zich bewust moet zijn van de wijze waarop sociaal-wetenschappelijke vraagstukken (en bovenal de opvatting van cultuur) door de tijd heen zijn veranderd, om goed te kunnen beoordelen hoe en waarom we vandaag de dag al of niet spreken van “cultuur”. Daarbij ligt de nadruk op het verschil met het gebruik van het begrip “cultuur” in het alledaagse spraakgebruik (“hoge” en “lage” cultuur; “multiculturalisme”; cultuur en etniciteit) en de manier waarop culturen wel of niet vergeleken kunnen worden. Het programma bestaat uit drie thema-blokken. In elk blok worden centrale ontwikkelingen in het denken over cultuur besproken. Dit gebeurt dat aan de hand van klassieke cases en etnografische studies. De cursus wordt begeleid door één discussiegroep per blok, onder leiding van een onderwijs-assistent. In deze discussiegroep worden vragen uit de literatuur zodanig besproken dat zij voorbereiden op de tentamenvragen. De literatuur bestaat voornamelijk uit klassieke en toonaangevende teksten die het verloop van een bepaalde historische ontwikkeling laten zien. De leerstof wordt getoetst door middel van meerdere multiple-choice tentamens en essayvragen.

Leerdoelen

 • Kennis van de voornaamste benaderingen van cultuur in de geschiedenis van de antropologie;

 • Kritisch inzicht in de redenen waarom oudere opvattingen van cultuur, die nog steeds in het alledaagse spraakgebruik opgang doen, niet valide zijn;

 • Basis-inzicht in de fundamenten van een historiserende wetenschapstheorie voor sociale wetenschappen;

 • Vaardigheid in het aan elkaar relateren van argumenten uit verschillende wetenschappelijke bronnen;

 • Kennismaking met de groepsmatige discussie en verwerking van de geleerde stof.

Rooster

Zie onze website

Onderwijsvormen

Dit is een 5 EC course, en dat betekent 140 studieuren (1 EC is equivalent aan 28 studieuren of sbu's)
Deze studiebelasting is samengesteld uit de volgende onderdelen:

 • hoorcollege 14 x 2 uur = 28 uur x 1,5 = 42 sbu

 • werkgroep 3 x 2 uur = 6 uur x 2 = 12 sbu (werkgroepen beginnen pas in de tweede week)

 • literatuur 516 blz. (6 pagina's per uur voor lezen, leren en beoordelen) = 86 sbu

Toetsing

 • Deeltentamens: eerste tentamen telt voor 30% en de tweede voor 70% van het eindcijfer.
  Alleen het eindcijfer wordt geregistreerd in Usis. Een voldoende eindcijfer is 6,0 of hoger; een onvoldoende eindcijfer is 5,0 of lager. Eindcijfers zijn nooit tussen 5,0 en 6,0. Alleen als het eincijfer onvoldoende is, kan men an hertentamen deelnemen. N.B. Er is geen herkansing van het eerste deeltentamen.

 • Hoorcolleges vormen een integraal onderdeel van de cursus. Dat houdt in dat bij de toetsing ook vragen worden gesteld over de inhoud van de hoorcolleges.

 • Verplichte werkgroepen vormen een integraal onderdeel van de cursus. Bij afwezigheid van een werkgroep wordt de eerstvolgende toets niet beoordeeld, tenzij een vervangende opdracht is gemaakt en ingeleverd bij en beoordeeld door de werkgroepdocent. Alleen één gemiste werkgroep kan op deze manier worden gecompenseerd.

Vrijstellingen kunnen alleen via de Examencommissie aangevraagd worden (per e-mail, inc. een uiteenzetting van de gronden).

Aanmelden tentamen

Eerstejaarsstudenten CA-O, Exchange studenten en Pre-master studenten hoeven zich niet aan te melden voor tentamen in usis - ze worden ingeschreven door de onderwijsadministratie.
Voor andere deelnemers is het is verplicht om je voor ieder (deel)tentamen in uSis aan te melden. Dit kan tot uiterlijk 11 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Lees meer

Aanmelden in uSis

 • Eerstejaarsstudenten CA-OS, Exchange studenten en Pre-master studenten: inschrijving voor hoorcolleges, werkgroepen en tentamens is NIET nodig.

 • Andere studenten moeten zich wél inschrijven voor de hoorcolleges én alle tentamens (zie boven), maar niet voor de werkgroepen.

 • Indeling en inschrijving in verplichte werkgroepen wordt voor alle studenten verzorgd door de onderwijsadministratie en via Usis bekendgemaakt in de eerste collegeweek.

Op de website over vakinschrijving vind je de inschrijfperiodes en verdere informatie over de procedure.

Brightspace

Brightspace wordt de digitale leeromgeving van de Universiteit Leiden vanaf studiejaar 2020/2021. Dit betekent dat Brightspace het huidige Blackboard zal vervangen.

Studenten die het eerste jaar van Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie volgen of cursussen opnieuw doen, zullen de eerste zijn die met Brightspace werken als hun leermanagementsysteem vanaf het academische jaar 2019-2020. Via Brightspace kunnen jullie nieuwsberichten lezen, studiemateriaal opvragen en opdrachten inleveren. Je moet regelmatig naar Brightspace gaan om zeker te zijn dat je over de nieuwste informatie beschikt. Docenten gaan ervan uit dat alle studenten de informatie in Brightspace lezen.

Aanmelden: https://universiteitleiden.screenstepslive.com/m/86876/l/1075263-how-do-i-log-into-brightspace
De startpagina voor Brightspace is: http://brightspace.universiteitleiden.nl
Meld je aan met uw ULCN-account en persoonlijk wachtwoord. Aan de linkerkant ziet u een overzicht van Mijn cursussen.

Om toegang te krijgen tot je cursussen in Brightspace moet je geregistreerd zijn in uSis voor deze cursussen.

Universiteits-app
In deze app kun je het grootste deel van je persoonlijke studiegegevens op één plek vinden. De Blackboard-app wordt na verloop van tijd vervangen door de Brightspace-app. Tot die tijd moet je ze allebei gebruiken.

Studiemateriaal

 • Artikelen uit electronische tijdschriften

 • Jean Briggs (1971), Never in Anger: Portrait of an Eskimo Family. Cambridge: Harvard University Press.

 • E.E. Evans-Pritchard (1976 [1937]), Witchcraft, Oracles and Magic among the Azande (abridged edition). Oxford: Oxford University Press

 • Barnard, Alan, & Jonathan Spencer (eds., 2010) Encyclopedia of Social and Cultural Anthropology, 2nd edition. London/New York: Routledge.

De boeken zijn te bestellen i.h.k.v. de boekenactie van studievereniging Itiwana.

Contact

Dr. Erik Bähre Dr. Anouk de Koning