Studiegids

nl en

Statistics for Anthropologists: Introduction to Quantitative Analysis

Vak
2019-2020

Toegangseisen

Deze cursus is open voor de volgende categorieën studenten:

 • Bachelor CA-OS,

 • Pre-Master’s CA-OS (expliciet toegelaten tot deze cursus)

 • Contract studenten ingeschreven volgens de procedure uiteengezet op de facultaire website. Echter het is niet aan te raden om dit vak te volgen als contractonderwijs voordat er minstens een inleidend sociaalwetenschappelijk vak daarvoor is gedaan.

Voertaal

Hoorcolleges worden in het Engels gedoceerd.
Practicum: Eerstejaars bachelorstudenten van CA-OS hebben de voorkeurstaal voor werkgroepen gekozen bij de aanmelding voor de opleiding. Pre-master studenten volgen de Engelstalige groepen. Contractstudenten mogen bij hun aanmelding de voorkeurstaal kiezen.
Tentamens worden afgelegd in de taal waarin de werkgroepen zijn gevolgd.

Beschrijving

De volgende onderwerpen komen aan de orde:
Inleiding tot de beschrijvende statistiek. Data-matrix, variabelen en meetniveau; univariate analyses; weergeven van verdelingen met grafieken. Inleiding bivariate analyse en relaties; samenhang tussen twee variabelen. Inleiding steekproef en populatie; gegevens verzamelen; typen steekproef. Inleiding kansrekening; kansmodellen; uitkomstenruimte; kansregels. Discrete stochastische variabelen; verwachte waarde en variantie; kansdichtheidsfunctie, distributiefunctie. Steekproefverdelingen voor aantallen en proporties; binomiale kansverdelingen; normale kansverdelingen; standaardnormale kansverdeling. Toetsing van hypotheses; significantieniveau, kritiek gebied, alfa en beta fouten. Toetsen voor associatie tussen twee variabelen. Deze onderwerpen worden tijdens de verplichte SPSS-practica verder toegepast op data uit de antropologie en ontwikkelingssociologie.

Leerdoelen:

 • Univariate statistiek. Kennis van, met SPSS kunnen bepalen, en interpreteren van: geschikte univariate statistische maten, zoals gemiddelde en mediaan, op basis van onderzoeksvraag en meetniveau variabelen.

 • Bivariate statistiek. Kunnen kiezen, met SPSS toepassen en kunnen interpreteren van resultaten, van: geschikte bivariate statistische maat voor samenhang of het vergelijken van gemiddelden, op basis van onderzoeksvraag, meetniveau variabelen en mogelijke aannames (parametrisch of non-parametrisch)

Rooster

Data en zaalummers zijn te vinden op de website

Aanmelden tentamen

Eerstejaarsstudenten hoeven zich niet aan te melden voor tentamen in usis.
Voor andere deelnemers is het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis aan te melden. Dit kan tot uiterlijk 11 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Lees meer

Aanmelden in uSis

 • Eerstejaarsstudenten CA-OS: inschrijving voor hoorcolleges, practicum en tentamens is NIET nodig.

 • Andere studenten moeten zich wél inschrijven voor de hoorcolleges én alle tentamens (zie boven), maar niet voor de practicum.

Indeling in practicumgroepen wordt tijdens het eerste college gemaakt.

Op de website over vakinschrijving vind je de inschrijfperiodes en verdere informatie over de procedure.

Onderwijsvormen

 • hoorcollege 14 × 3 uur = 42 uur = 63 sbu

 • practicum: 7 × 2 uur = 14 uur = 14 sbu (verplicht)

 • literatuur ca. 378 blz = 63 sbu Totaal: 140 sbu (5 ECTS)

Toetsing

 • Schriftelijk tentamen (open boek tentamen met meerkeuze vraagstukken en open vragen) over collegestof en opgaven. Het tentamen telt voor 80% van het eindcijfer.

 • Deelname aan de verplichte practica. Aanwezigheid wordt gecontroleerd.

 • Een schriftelijk werkstuk dat tijdens de practica kan worden gemaakt; telt voor 20% van het eindcijfer.

Nota bene: voor het tentamen en het werkstuk moet allebei een voldoende worden behaald.

Alleen het eindcijfer wordt in Usis geregistreerd en kan worden herkanst indien onvoldoende.

Brightspace

Brightspace wordt de digitale leeromgeving van de Universiteit Leiden vanaf studiejaar 2020/2021. Dit betekent dat Brightspace het huidige Blackboard zal vervangen.

Studenten die het eerste jaar van Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie volgen of cursussen opnieuw doen, zullen de eerste zijn die met Brightspace werken als hun leermanagementsysteem vanaf het academische jaar 2019-2020. Via Brightspace kunnen jullie nieuwsberichten lezen, studiemateriaal opvragen en opdrachten inleveren. Je moet regelmatig naar Brightspace gaan om zeker te zijn dat je over de nieuwste informatie beschikt. Docenten gaan ervan uit dat alle studenten de informatie in Brightspace lezen.

Aanmelden: https://universiteitleiden.screenstepslive.com/m/86876/l/1075263-how-do-i-log-into-brightspace
De startpagina voor Brightspace is: http://brightspace.universiteitleiden.nl
Meld je aan met uw ULCN-account en persoonlijk wachtwoord. Aan de linkerkant ziet u een overzicht van Mijn cursussen.

Om toegang te krijgen tot je cursussen in Brightspace moet je geregistreerd zijn in uSis voor deze cursussen.

Universiteits-app
In deze app kun je het grootste deel van je persoonlijke studiegegevens op één plek vinden. De Blackboard-app wordt na verloop van tijd vervangen door de Brightspace-app. Tot die tijd moet je ze allebei gebruiken.

Literatuur

 • Field, Andy (2018). Discovering Statistics using SPSS. Fifth edition.

 • Collegesheets (worden via BlackBoard ter beschikking gesteld).

 • De literatuur bij de cursus M&T1: Onderzoeksvaardigheden wordt bekend verondersteld.

Contact

Dr. Annemarie Samuels