Studiegids

nl en

Democratie in Stad en Dorp

Vak
2019-2020

Democratie in Stad en Dorp; Lokale democratie in Nederland, theorie en praktijk

Beschrijving

Doel 1: Verkrijgen van inzicht in de organisatie en het functioneren van de lokale politiek
Doel 2: Toepassen van algemene democratietheorieën op het functioneren van de lokale politiek
Doel 3: Zich bekwamen in het opstellen van rapportages

Inhoud

Verkiezingen, vallende burgemeesters en wethouders, gemeentelijke fusies, nieuwe taken op vlak van jeugdzorg en bijstand, falende inspraakprojecten en boze burgers …. In de lokale politiek van de Nederland is altijd van alles aan de hand.
Gemeenten gelden als de kraamkamer van de democratie. Juist op het niveau dichtbij de burgers zou democratie kunnen worden geleerd. Kunnen gemeenten dat echt waarmaken, zeker nu lokale politiek volop in beweging is? De cursus Democratie in Stad en Dorp gaat na hoe het staat met de kwaliteit van de lokale democratie in Nederland. Studenten leren hoe lokale politiek is georganiseerd, en welke relevante benaderingen en opvattingen van democratie er zijn om te bepalen hoe het staat met de lokale democratie. Door op verschillende manieren over een gemeente naar keuze te rapporteren, leren studenten zich bovendien verder te bekwamen in diverse schrijfgenres.

Onderwijsvormen

Discussiecolleges; werkbezoek; schrijfopdrachten.

Studiematerialen

  • Schaap, L. (2015), Lokaal Bestuur (8e druk). Dordrecht: Convoy Uitgevers BV.

  • Van Ostaaijen, J. (2018) Tussen eerste overheid en tweederangsdemocratie, Boombestuurskunde

De verdere verplichte literatuur is aangegeven bij de colleges (zie hieronder). Alle literatuur is in te zien in de Universiteitsbibliotheek (vestigingen Witte Singel of FSW) dan wel via de digitale weg. In voorkomende gevallen is de literatuur ook via blackboard in te zien.

Toetsing

Het eindcijfer wordt bepaald op basis van de vier tussentijdse schrijfopdrachten en één eindpaper. De vier tussentijdse opdrachten tellen elk voor 15% mee bij het bepalen voor het eindcijfer, de slotopdracht voor 40%.
Herkansing is niet mogelijk. Bij te laat inleveren van het eindpaper en een schrijfopdracht volgt daarvoor een 1 als cijfer. De schrijfopdracht over de werkbezoeken is verplicht. Voor plagiaat en andere vormen van fraude geldt de gebruikelijke procedure.

Aanwezigheid is verplicht. Bij meer dan één keer afwezigheid zonder dat er sprake is van overmacht volgt uitsluiting van de rest van de cursus.

Aanmelden:

Zie algemene info onder tab 'Jaar 3'.

Rooster

Rooster