Studiegids

nl en

Nationale Politiek II: Nederlandse Politieke Geschiedenis

Vak
2019-2020

Omschijving

Doel: Na de cursus hebben studenten hun kennis over het Nederlandse politieke systeem, in het bijzonder over de historische ontwikkeling van dit systeem, verdiept.

Inhoud:
In deze cursus staat de politieke geschiedenis van Nederland in de twintigste eeuw centraal. De cursus geeft eerst een chronologisch beeld van de belangrijkste ontwikkelingen in het Nederlandse bestel en kijkt vervolgens naar een aantal belangrijke thema’s vanuit historisch en politicologisch perspectief, te weten:

  • Verzuiling en ontzuiling;

  • Het constitutionele bestel;

  • De geschiedenis van politieke stromingen;

  • En de ontwikkeling van de verzorgingsstaat.

Onderwijsvorm

De cursus bestaat uit hoorcolleges (twee keer per week). Per bijeenkomst wordt literatuur opgegeven die de deelnemers tevoren grondig dienen te bestuderen.

Studiemateriaal:

  • Friso Wielinga (2009) Nederland in de twintigste eeuw. Amsterdam (Boom).

  • Extra artikelen die tijdens de cursus beschikbaar worden gemaakt.

  • De sheets van de hoorcolleges

Toetsing

De cursus wordt getentamineerd via een schriftelijk tentamen. Het tentamen bestrijkt de totale verplichte stof: de collegesheets en voorgeschreven literatuur. Het tentamen bestaat multiple choice-vragen en open vragen.

Het tijdstip en de locatie van inzage en nabespreking van het tentamen zal niet later dan de publicatie van de cijfers worden bekendgemaakt via Blackboard.

Rooster vakken en tentamens

Rooster

Contact

Docent: Dr. Simon Otjes
Email: s.p.otjes@fsw.leidenuniv.nl