Studiegids

nl en

Basiscursus 1A- Taalverwerving I

Vak
2019-2020

Toegangseisen

Deze cursus is toegankelijk voor buitenlandse studenten zonder kennis van het Nederlands.

 • Aanwezigheid bij alle lessen (2 uur per dag) en voldoende zelfstudie (gemiddeld 3 uur per dag) is noodzakelijk.

 • Het maximum aantal deelnemers is 18, studenten Dutch Studies hebben altijd voorrang.

Beschrijving

De beginnerscursus taalvaardigheid is een cursus van 13 weken, 10 uur per week. Voor deze cursus staat 15 EC, verdeeld over drie onderdelen (de cursus zelf is één geheel):

 • Schrijven/Grammatica 5 EC (code 5811VSG1A)

 • Lezen/Woordenschat 5 EC(code 5811VLW1A)

 • Spreken/ Luisteren 5 EC(code 5811VSL1AT)

De beginnerscursus bestaat uit twee uur taalverwervingonderwijs per dag. In het begin worden de colleges in het Engels gegeven, maar de voertaal wordt zo snel mogelijk Nederlands, aangepast aan het niveau van de studenten. Spreken, luisteren, lezen en schrijven worden intensief geoefend waarbij uiteraard veel aandacht wordt besteed aan woordenschat en grammatica. Deze cursus vormt één geheel, het is niet mogelijk om onderdelen te volgen.

In dit semester wordt de methode Contact! gebruikt. Tijdens de lessen worden teksten gelezen en beluisterd. De belangrijkste grammaticaregels worden uitgelegd en er worden oefeningen gemaakt. In de les wordt veel aandacht besteed aan spreekvaardigheid. Zowel aan uitspraak- en intonatieoefeningen als aan gesprekken. We proberen de studenten het zelfvertrouwen te geven dat nodig is om ook buiten de lessen Nederlands te spreken.

Van de studenten wordt verwacht dat zij veel huiswerk maken (gemiddeld 3 uur per dag), in de les is alle ruimte voor vragen.

Leerdoelen

Dit college is geheel gericht op het aanleren van het Nederlands op een elementair niveau. In termen van het Europees Referentiekader wordt toegewerkt naar niveau A2 voor spreken en schrijven en niveau A2/B1 voor lezen en luisteren:

Een taalgebruiker met niveau A2:

 • Kan zinnen en regelmatig voorkomende uitdrukkingen begrijpen die verband hebben met zaken van direct belang (bijvoorbeeld persoonsgegevens, familie, winkelen, plaatselijke geografie, werk).

 • Kan communiceren in simpele en alledaagse taken die een eenvoudige en directe uitwisseling over vertrouwde en alledaagse kwesties vereisen.

 • Kan in eenvoudige bewoordingen aspecten van de eigen achtergrond, de onmiddellijke omgeving en kwesties op het gebied van diverse behoeften beschrijven.
  Een taalgebruiker met niveau B1 voor lezen en luisteren:

 • Kan de belangrijkste punten begrijpen uit duidelijke, geschreven of gesproken standaardteksten over vertrouwde zaken die regelmatig voorkomen op het werk, op school en in de vrije tijd.

Rooster

Zie rooster Dutch Studies

Onderwijsvorm

 • Werkcollege met verplichte aanwezigheid.

Studielast

De totale studielast is 420 uur

 • colleges: 130 uur

 • collegevoorbereiding en maken huiswerkopdrachten: 280 uur

 • toetsen en tentamens: 10 uur

Toetsing

Toetsing en weging

In week 5, 9 en 13 worden schriftelijke toetsen met korte open (invul)vragen en essayvragen afgenomen. Het gemiddelde cijfer voor deze toetsen vormt het cijfer voor Schrijven/Grammatica. In december en januari worden tentamens afgenomen van de onderdelen spreken, luisteren, lezen/woordenschat. Het tentamen Spreken is een mondeling tentamen, de tentamens Luisteren en Lezen/Woordenschat zijn schriftelijke tentamens met gesloten vragen. Het eindcijfer Spreken/Luisteren is het gemiddelde van de twee onderdelen. Alle eindcijfers moeten minimaal een 6 zijn. Bij sommige onderdelen is het gebruik van papieren woordenboeken toegestaan.

Herkansing

De onderdelen die onvoldoende zijn, kunnen een keer herkanst worden.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • mededelingen

 • extra materiaal

Literatuur

Contact! 1 Nederlands voor anderstaligen. Tekstboek, werkboek en woordenlijst. Uitgeverij Intertaal, Amsterdam, 2016. Ook verkrijgbaar via [intertaal] (https://www.intertaal.nl/webshop/artikel/contact-1-tekstboek-online-mp3-s-woordenlijst) Audiomateriaal is gratis te downloaden.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Voor inhoudelijke vragen over deze cursus, neem contact op met de docent mw. L.M. Winkelmolen. Voor administratieve vragen of bij problemen met de inschrijving in uSis kun je je wenden tot de onderwijsadministratie.
Voor overige vragen kun je de studiecoördinator mailen.

Opmerkingen

n.v.t.