Studiegids

nl en

Academisch schrijven, Taalvaardigheid III

Vak
2019-2020

Toegangseisen

Om dit vak te kunnen volgen moet de student alle onderdelen van Taalvaardigheid II hebben afgerond, of een gelijkwaardig niveau hebben. TDit ter beoordeling van de docent.
Dit college is vooral bedoeld voor studenten Nederlandkunde en uitwisselingsstudenten Neerlandistiek. Overige studenten die het Nederlands niet als moedertaal hebben, kunnen na overleg met de studiecoördinator worden toegelaten als er voldoende plaats is. Het maximum aantal studenten is 12. Als er meer aanmeldingen zijn, geldt de volgende volgorde van toelating:
1. studenten die de volledige ba-opleiding Nederlandkunde/Dutch Studies volgen
2. exchange en study abroad studenten van Nederlandkunde/Dutch Studies
3. keuzevakstudenten en contractstudenten die meerdere colleges volgen of hebben gevolgd bij Nederlandkunde / Dutch Studies
4. anderen in volgorde van aanmelding

Dit college is niet toegankelijk voor studenten met Nederlands als moedertaal.

Beschrijving

Dit college bereidt studenten voor op het schrijven van hun BA-werkstuk. Tijdens de colleges concentreren we ons op het samenvatten en verwerken van wetenschappelijke literatuur. Wat wordt er van je verwacht en hoe pak je zoiets aan? Je schrijft gedurende het semester drie stukken op je eigen vakgebied. Ter ondersteuning van de schrijfvaardigheid en om je Nederlands te verbeteren, wordt aandacht besteed aan grammatica en woordenschat. De woordenschat wordt uitgebreid met onder meer vaste combinaties (bijv. werkwoorden met vaste voorzetsels) , idioom dat typisch is voor academische teksten, en spreekwoorden en gezegden. Je werkt aan de opbouw van productieve woordenschat door te oefenen met een selectie uit de meest frequente woorden van het Nederlands.

Leerdoelen

Doel van het college is in de eerste plaats de studenten voor te bereiden op het schrijven van hun BA-werkstuk

 • Studenten kunnen zelfstandig wetenschappelijke artikelen bestuderen en daarover vragen beantwoorden.

 • Studenten kunnen een wetenschappelijk artikel op hun vakgebied beoordelen op kwaliteit en betrouwbaarheid, en dat artikel helder verwerken voor een niet gespecialiseerd publiek; zowel mondeling als schriftelijk.

 • Studenten kunnen lexicaal gevarieerd Nederlands gebruiken met een gering aantal fouten.

 • Studenten kunnen met gebruikmaking van grammatica’s en stijlgids hun eigen en andermans schrijfwerk verbeteren.

 • Feedback geven op andermans werk en ontvangen feedback verwerken.
  In termen van het Europees Referentiekader wordt toegewerkt naar niveau B2/C1.

Rooster

Zie rooster Dutch Studies

Onderwijsvorm

 • Werkcollege
  Aanwezigheid en actieve deelname is verplicht.

Studielast

Totale studielast 5 EC x 28 uur = 140 uur:

 • Bijwonen college: 13 x 2 uur = 26 uur.

 • Voorbereiden college en maken van opdrachten: gemiddeld 4 uur per week

 • Voorbereiding woordenlijsten en woordenschattoetsen: 50 uur (Dit is een gemiddelde; afhankelijk van het niveau van de student kan dit sterk verschillen.)

 • Voorbereiding schrijftentamen: 6 uur.

 • Toetsing: 2 x 1 uur woordenschattoets en 2 uur schrijftentamen = 4 uur.

Toetsing

Toetsing en weging

Woordenschat (2 x 20%)
Er zijn twee woordenschattentamens, verspreid over het semester. Beide tentamens moeten voldoende (minimaal 5,5) zijn.

Portfolio en reflectie (10%)
Studenten houden gedurende het semester een portfolio bij met daarin hun schrijfwerk, de feedback en reflectie daarop. Zij vullen na ieder blokje een reflectieformulier in. Het volledige portfolio moet worden ingeleverd, dit is voorwaarde voor deelname aan het schrijftentamen. Het portfolio wordt beoordeeld met een 5 (niet serieus ingevuld) of een 10.

Actieve deelname aan de cursus (15%)
Hierin wordt meegewogen:

 • opdrachten op tijd ingeleverd

 • inhoud schrijfopdrachten

 • mondelinge presentatie eigen werk

 • deelname discussies

 • feedback op presentaties en werk andere studenten

Schrijfvaardigheid (35%)
Aan het eind van het semester is er een schrijftentamen waarbij studenten op de computer een stuk schrijven van 400-500 woorden naar aanleiding van een of meer korte artikelen die zij hebben kunnen voorbereiden en mogen meenemen. Het gebruik van elektronische woordenboeken is toegestaan. Dit tentamen moet voldoende (minimaal 5,5) zijn. Eisen:

 • standpunten en argumenten van de auteur(s) correct weergegeven

 • passende structuur en correct gebruik van signaalwoorden om de structuur van tekst en alinea aan te geven

 • geen misverstanden veroorzaakt door woordgebruik of grammatica

 • niet meer dan 8% van het totaal aantal woorden aan fouten

Herkansing

Voor beide woordenschattentamens en het schrijftentamen is een herkansing mogelijk.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • informatie en mededelingen

 • beschikbaar stellen van materiaal

 • inleveren en correctie van teksten

Literatuur

B. de Boer en B. Lijmbach, De spijker op de kop, Nederlandse uitdrukkingen voor anderstaligen. (uitgeverij Coutinho. editie maakt niet uit)

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Voor inhoudelijke vragen over deze cursus, neem contact op met de docent L. Winkelmolen. Voor administratieve vragen of bij problemen met de inschrijving in uSis kun je je wenden tot de onderwijsadministratie.
Voor overige vragen kun je de studiecoördinator mailen.