Studiegids

nl en

Accenttentamen Moderne Nederlandse Letterkunde

Vak
2019-2020

Toegangseisen

Alle verplichte vakken uit het curriculum Moderne Letterkunde zijn doorlopen, evenals tenminste twee accentgroepen. Een gelijkwaardig pre-master traject geeft ook toegang tot het tentamen.

Beschrijving

Bij het tentamen wordt in de eerste plaats gevraagd naar benaderingswijzen en methoden die worden voorgesteld en toegepast in deze artikelen. Je hoeft dus niet ieder details uit de werken te onthouden, maar het is wel van groot belang dat je verbanden kan leggen tussen de verschillende teksten. Ook vinden we het belangrijk dat je je er een mening over vormt: welke voor- en nadelen kleven er aan bepaalde benaderingswijzen?

Verder veronderstellen we de stof van de letterkunde vakken van de BA Nederlandse taal- en cultuur bekend. Zowel het handboek Literatuur in de wereld als Vaessens’ Geschiedenis van de moderne Nederlandse literatuur maken deel uit van de stof van dit tentamen, evenals de primaire literatuur die je in je opleiding hebt gelezen. Bij de voorbereidingstijd is rekening gehouden het bestuderen van je aantekeningen daarover.

Leerdoelen

 • Kennis van en inzicht in de ontwikkeling van een aantal belangrijke deelgebieden van de moderne Nederlandse letterkunde, en de samenhang daartussen.

 • Zelfstandig wetenschappelijke artikelen kunnen bestuderen en daarover mondeling vragen kunnen beantwoorden.

 • Je oefenen in verband leggen tussen primaire, fictionele teksten en secundaire en theoretische teksten.

 • Extra achtergrondkennis opdoen voor het schrijven van het BA-werkstuk.

Rooster

Het accenttentamen kan worden afgelegd in de reguliere tentamenperiodes, in januari en in juli.
Wie in het eerste semester het mondelinge accenttentamen wil afleggen, dient zich daarvoor uiterlijk op de laatste dag van de breekweek in oktober op te geven bij Yra van Dijk.
Wie in het tweede semester het mondelinge accenttentamen wil afleggen, dient zich daarvoor uiterlijk op de laatste dag van de breekweek in maart op te geven bij Yra van Dijk.

Onderwijsvorm

Zelfstandige literatuurstudie, met twee seminars om vragen te stellen over de stof. De data van de seminars worden bekendgemaakt op de Blackboardpagina van het accenttentamen Moderne Nederlandse Letterkunde.

Studielast

Zelfstudie: 140 uur.

 • Secundaire literatuur: 61 uur

 • Primaire literatuur: 65

 • Bestuderen van aantekeningen: 14 uur

Toetsing

 • Mondeling tentamen (100%)

 • Het cijfer moet minimaal een 5,5 zijn.

De herkansing vindt plaats onder dezelfde voorwaarden als de eerste kans.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • Cursusinformatie

 • Mededelingen

 • Inleveren essays en onderzoeksverslagen

Literatuur

De literatuurlijst is beschikbaar op Blackboard.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

 • Voor reguliere bachelor- en masterstudenten geldt dat zij verplicht zijn zich tijdig in te schrijven via uSis voor de hoorcolleges en de werkgroepen.

 • Voor alle andere studenten geldt dat de inschrijving verloopt via de studiecoördinator BA NTC of de studiecoördinator TW

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Voor inhoudelijke vragen over deze cursus kun je contact opnemen met Prof. dr. Y. van Dijk

Voor praktische vragen kun je je wenden tot het secretariaat van de Opleiding Nederlandse taal en cultuur/neerlandistiek.
Dit valt onder de Onderwijsadministratie P.N. van Eyckhof 4, eerste verdieping kamer 102C. Tel. 071-527 2144.