Studiegids

nl en

Methoden van de interdisciplinaire letterkunde

Vak
2019-2020

Toegangseisen

Propedeuse Nederlandse taal-en cultuur. We veronderstellen de eerste twee delen van het handboek Literatuur in de wereld bekend.

Beschrijving

Van de Walewein tot Arnon Grunberg- allerlei teksten zijn al langsgekomen in de jaren dat je nu Nederlands studeert. Allerlei benaderingen ook: van editie-onderzoek tot aan gender-analyse. In deze cursus zetten we de volgende stap. Je leert welke methoden geschikt zijn bij welke benaderingen en bij welke soorten teksten. Je leert hoe je vanuit nu gangbare benaderingen in de letterkundige neerlandistiek concreet onderzoek opzet en uitvoert en bepaalt welke methoden relevant zijn. Vanuit die praktijk analyseren en evalueren we hoe verschillende invalshoeken en onderzoeksmethoden de visie op teksten beïnvloeden. We kijken daarvoor naar de ontwikkelingen in de studie van de Nederlandse literatuur in wisselwerking met vernieuwingen in de theorie en praktijk van andere vakgebieden – variërend van de digital humanities tot de cultuurwetenschap. Zowel de moderne als historische letterkunde komt aan bod in het oefenen met verschillende methoden, die je voorbereiden op de zelfstandige studie voor je BA-eindwerkstuk en een MA. Elk van de twee blokken begint met een week waarin we het maatschappelijk nut van de Geesteswetenschappen en de Neerlandistiek in kaart te brengen, met oog voor de beroepsmogelijkheden en de tegenwoordig nogal eens betwiste urgentie van letterkundig onderzoek.

I moderne letterkunde
In dit deel van de college-serie gaan we na hoe je de objecten van de moderne Nederlandse letterkunde kan benaderen: van roman tot hiphop. Van een ingewikkeld modernistisch gedicht tot een schrijveroptreden bij de Wereld draait door. Cultuurhistorisch onderzoek vraagt immers om een andere aanpak dan bijvoorbeeld feministische literatuurkritiek. We bekijken en beoordelen en oefenen met actuele voorbeelden van discourse analysis, representatie-analyse, distant reading en andere vormen van digital humanities, maar ook close reading en literatuursociologische en kunsthistorische methoden.

II oudere letterkunde
Bij de studie van middeleeuwse en vroegmoderne literatuur maak je vrijwel altijd gebruik van kennis en methoden van andere disciplines. We kijken in deze colleges naar de verbanden tussen de historische letterkunde en boekwetenschap, kunstgeschiedenis, genderstudies en andere disciplines uit de cultuurgeschiedenis, zodat je literatuur kunt plaatsen in relevante contexten, maar ook kennis van die contexten kunt gebruiken om vanuit oudere teksten thematisch zinvolle relaties met hedendaagse kwesties te leggen.

Leerdoelen

De student(e) is aan het eind van de cursus in staat

 • te werken met verschillende benaderingen van literatuur en kennis van de daarbij behorende termen en onderzoeksmethodologische grondslagen

 • een onderzoeksvraag op te stellen en te beantwoorden die aansluit bij actuele, methodologische discussies

 • kritisch te reflecteren op de samenhang tussen onderzoeksopzet, centrale concepten, methodologie, en de geproduceerde onderzoeksresultaten

 • een onderzoek(svoorstel) op wetenschappelijk niveau mondeling en schriftelijk te presenteren.

 • een samenhangend betoog op te stellen over de maatschappelijke rol van de Geesteswetenschappen.

Rooster

Zie Rooster

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Studielast

Totale studielast voor de cursus: 140 uur.

 • Uren die aan het volgen van college worden besteed: 26.

 • Uren voor het voorbereiden van de werkcolleges: 69

 • Voorbereiden van het referaat: 5 uur

 • Tijd voor het schrijven van een werkstuk: 40 uur

Toetsing

Toetsing

 • Weekopdrachten en peer feedback 30%

 • Referaat: 10%

 • Werkstuk: 60%

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers waarbij voor het werkstuk ten minste een 5,5 gehaald dient te worden.

Herkansing

Alleen het werkstuk kan worden herkanst.

Nabespreking werkstuk

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het werkstuk plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Er is een Blackboardpagina voor de cursus aanwezig. Via Blackboard worden studenten op de hoogte gehouden van lopende zaken en ontvangen ze specifieke informatie over onderdelen van de cursus. Via Blackboard worden ook de weekopdrachten ingeleverd en van feedback voorzien. Verder kunnen studenten gebruik maken van het discussieforum. Zie Blackboard

Literatuur

Wordt later bekend gemaakt via Blackboard.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

niet van toepassing

Contact

Voor inhoudelijke vragen omtrent deze cursus kun je contact opnemen met Prof.dr. Yra van Dijk (moderne letterkunde) of Dr. G. Warnar (oudere letterkunde).

Voor praktische vragen kun je je wenden tot het secretariaat van de Opleiding Nederlandse taal en cultuur/neerlandistiek.
Dit valt onder de Onderwijsadministratie P.N. van Eyckhof 4, kamer 102c. Tel. 071-5272 2144.
mail: osz-oa-eyckhof@hum.leidenuniv.nl.