Studiegids

nl en

Vaardigheden: schrijven en presenteren

Vak
2019-2020

Toegangseisen

Niet van toepassing

Beschrijving

“Gevraagd: uitstekende mondelinge en schriftelijke presentatievaardigheden.” Voor de beroepen waarin neerlandici gewoonlijk terechtkomen is het van het grootste belang dat je je zowel verbaal als in een geschreven tekst op een duidelijke en overtuigende manier weet uit te drukken. In deze cursus start de leerlijn waarin deze vaardigheden worden geoefend. De kennis en vaardigheden die je hier opdoet kun je in de rest van je studie in de praktijk brengen en zijn ook van groot belang in het beroepenveld dat aansluit op de studie.

In deze collegereeks leer je hoe je het schrijfproces zo efficiënt mogelijk kunt laten verlopen en aan welke eisen een wetenschappelijke tekst moet voldoen. Je schrijft voor dit vak een klein paper van ongeveer 2000 woorden over een literatuuronderzoek dat je zelf hebt uitgevoerd. Tijdens de werkcolleges worden instructies voor het schrijven van een paper gegeven en bespreek je met je docent en medestudenten je opzet en je vorderingen.

Verder zul je in dit college gaan oefenen met het houden van een wetenschappelijke presentatie. Hoe verleid je een publiek om aandachtig naar je te luisteren en hoe kun je die aandacht vasthouden? Hoe breng je je ideeën en conclusies zo overtuigend mogelijk voor het voetlicht? Je bestudeert advies- en onderzoeksliteratuur over presenteren en houdt zelf twee presentaties.
De eerste versie van het paper als de presentaties worden én door medestudenten én de docent beoordeeld. Je oefent daarbij het geven van feedback en reflecteert op je eigen kunnen.
Formuleren en herschrijven zijn belangrijke onderdelen van het schrijfproces. In de werkcolleges besteden we om die reden veel aandacht voor het herkennen, benoemen en corrigeren van problemen en fouten in spelling, grammatica, interpunctie en stijl. Het is zaak dat je taalgebruik op een niveau komt dat van een academicus verwacht mag worden. Ook leg je zo de basis voor een eventuele baan als docent, redacteur, taaladviseur, etc.

Leerdoelen

Na afronding van dit college kun je:

(1) advies geven over correct, begrijpelijk en aantrekkelijk schrijven; (2) een kleine paper van 2000 woorden schrijven over een literatuuronderzoek, waarin je:
a. een afgebakende onderzoeksvraag hebt opgesteld;
b. zelfstandig bronnen hebt geselecteerd en beoordeeld;
c. de APA-richtlijnen hebt toegepast;
d. volgens een systematische aanpak en logische ordening tot een antwoord op je onderzoeksvraag komt;
e. adviezen voor correct, begrijpelijk en aantrekkelijk schrijven zelf hebt toegepast; (3) een begrijpelijke en aantrekkelijke presentatie geven op basis van de theorie over presenteren.

Rooster

Rooster BA1 – semester 2

Onderwijsvorm

Werkcolleges van 3 uur.
Besprekingen per peer review groep.

Studielast

Totale studielast 5 EC x 28 uur = 140 uur:

 • Bijwonen colleges: 13 x 3 uur = 39 uur

 • Tentamen = 3 uur

 • Bestuderen van de verplichte literatuur (incl. tentamenstof) + opdrachten = 40 uur

 • Onderzoek doen en paper (her)schrijven = 40 uur

 • Presentaties voorbereiden = 12 uur

 • Reflecties schrijven = 3 uur

 • Peer-feedback schrijven = 3 uur

Toetsing

Toetsing en weging

Je eindcijfer wordt bepaald op basis van drie toetsen:
a) Tentamen met redigeervragen (20% van het cijfer)
b) Paper (2000 woorden) op basis van een klein literatuuronderzoek naar een taalbeheersingsonderwerp (50% van het cijfer)
c) Eindpresentatie en reflectie (over het voor het paper uitgevoerde) onderzoek (30%).

Voor de volgende opdrachten moet je een AVV (aan voorwaarden voldaan) halen:

 • Oefenpresentatie en reflectie. De oefenpresentatie moet de volgende onderdelen bevatten: onderwerp, onderzoeksvraag, relevantie, achtergrondinformatie over het onderwerp (AVV/NAV)

 • Reviews van twee papers. Aan de hand van een feedbackformulier schrijf je twee keer een beoordeling met herschrijfadvies over een paper van een medestudent (H9 van Kritisch denken & schrijven) (AVV/NAV).

Je bent geslaagd als:

 • je eindcijfer (op basis van de weging van de onderdelen a, b en c) een 5,5 of hoger is

 • en je cijfer voor onderdeel b minimaal een 5,5 is

 • en je voor zowel (a) als (c) minimaal een 4 hebt gehaald

 • je voor de bovengenoemde opdrachten (oefenpresentatie inclusief reflectie en peer reviews) een AVV hebt gehaald.

Herkansing

Als je cijfer voor het paper lager dan een 5,5 is, moet je dit herschrijven. Als je cijfer voor het tentamen lager is dan een 4 moet je dit herkansen. Als je cijfer hoger is dan een 4 maar lager dan een 5,5 mág je het herkansen. Als je voor je eindpresentatie (incl. reflectie) lager dan een 4 hebt gehaald of een NAV hebt gehaald voor een van de opdrachten, krijg je een of meer vervangende opdrachten.

Als je eindcijfer na de herkansing(en) nog altijd onvoldoende is, moet je het vak volgend jaar in zijn geheel opnieuw volgen.

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Op Blackboard kun je een overzicht van het programma vinden. Ook worden hier de opdrachten gepubliceerd die studenten moeten maken en de opnamen van de presentaties die op college zijn gehouden. Je levert ook je evaluatie van jouw presentatie (aan de hand van je eigen opname) via Blackboard in.

Literatuur

 • Jungslager F. & Maljaars. W. (2016). Kritisch denken & schrijven: Van onderzoeksvraag naar wetenschappelijke tekst. Bussum: Coutinho.

 • Kuenen, J. & Wackers, M. (2012). Presenteren: wat werkt echt en wat echt niet? Amersfoort: Communicatiereeks.

 • Renkema, J. (2012).* Schrijfwijzer* (vijfde editie). Den Haag: Boom.

Artikelen

 • Jong, J. de (1998a). De essentiële eerste minuut. Psychologie,11, 26-27.

 • Jong, J. de (1998b). De kunst van het overtuigend afronden.* Psychologie*, 12, 42-44.

 • Kuiper, R. (2002). De eerste indruk. Intermediair, 8, 11-13

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

 • Eerstejaars studenten worden aan het begin van het jaar in werkgroepen ingedeeld.

 • Voor reguliere hogerejaars bachelor- en masterstudenten geldt dat zij verplicht zijn zich tijdig in te schrijven via uSis voor de hoorcolleges en de werkgroepen.

 • Voor alle andere studenten geldt dat de inschrijving verloopt via de studiecoördinator

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte.
n.v.t.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs
n.v.t.

Contact

Voor praktische vragen kun je je wenden tot het secretariaat van de Opleiding Nederlandse taal en cultuur/Neerlandistiek. Dit valt onder de Onderwijsadministratie P.N. van Eyckhof 4, kamer 102C. Tel. 071-5272 2144. Mail:osz-oa-eyckhof@hum.leidenuniv.nl

Opmerkingen