Studiegids

nl en

Literature 5A: American Literature, 1917 to the present

Vak
2019-2020

Toegangseisen

Literatuur 1A, 1B, 2 en 3 of 4, of equivalenten daarvan moeten behaald zijn.

Beschrijving

Deze cursus geeft een overzicht van de 20e-eeuwse Amerikaanse literatuur tot heden. Hoewel de VS pas in 1917 deelnam aan de oorlog, was de Eerste Wereldoorlog een keerpunt in de Amerikaanse cultuur. De “Great War” maakte een eind aan de gevestigde orde en veroorzaakte een gevoel van zowel vervreemding als bevrijding. Als reactie op de wijdverspreide culturele ontheemding kenmerkt het literaire werk van jonge Amerikaanse schrijvers als Cather, Stein, Hemingway, Fitzgerald en Faulkner zich enerzijds door een verlangen naar de waarden en tradities van een “verloren” westerse beschaving. Anderzijds greep deze generatie Amerikaanse schrijvers de gelegenheid aan om te breken met sociale en literaire conventies en te zoeken naar vernieuwende literaire vormen en technieken, “to make it new.” De wisselwerking tussen traditie en vernieuwing en het doorbreken van nationale èn esthetische grenzen waren typerend voor het modernisme, een beweging waaraan Amerikaanse dichters, schrijvers en kunstenaars een cruciale bijdrage leverden. De opkomst van een counter-culture, het postmodernisme en het multiculturalisme na de Tweede Wereldoorlog vormden een belangrijke kritische reactie tegen het modernisme, maar bouwden niettemin voort op de modernistische thematiek en experimentele literaire technieken. Naoorlogse minority writers leggen bijvoorbeeld getuigenis af van hun “vergeten” geschiedenis en culturele erfenis en vormen aldus een kritische stroming binnen de postmoderne literatuur, maar zijn qua thematiek en verteltechniek sterk beïnvloed door modernistische schrijvers als Faulkner en Hemingway. Ook de ontwikkeling van het feminisme in de twintigste eeuw komt aan de orde. Ten slotte wordt de recente post-9/11 literatuur en de postmoderne graphic novel (Maus) bestudeerd in het licht van trauma theorie.

Leerdoelen

Deze cursus verschaft:

 • Kennis van en inzicht in de belangrijkste kenmerken van het modernisme en het postmodernisme (en de samenhang daartussen) in de Amerikaanse literatuur van Amerikaanse literatuur van de 20e eeuw tot heden.

 • Inzicht in de plaats van de Amerikaanse literatuur in de context van contemporaine culturele en historische ontwikkelingen en debatten, bijv. de opkomst van het (post)modernisme in de kunst, de zwarte burgerrechtenbeweging en 9/11

 • Een inleiding in de basisbegrippen van trauma theorie

 • Verdere ontwikkeling van tekstanalytische vaardigheden en toepassing daarvan ook op nieuwe media zoals quality tv series en de graphic novel.

Rooster

Zie Rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

Deze cursus kent een totale studielast van 280 uur.

 • Uren die aan het volgen van college worden besteed: 26

 • Tijd voor het bestuderen van de verplichte literatuur: 190

 • Tijd voor het voorbereiden van het tentamen, de mondelinge presentatie, en schrijven van een werkstuk (inclusief onderzoek): 64

Toetsing

Toetsing

 • Onderzoeksvoorstel voor essay + essay (2500 woorden)

 • Schriftelijk tentamen (gesloten vragen en essayvragen)

 • Mondelinge presentatie

Om de cursus te halen, moet het essay moet met een voldoende (>5.5) worden afgesloten.

Weging

 • Onderzoeksvoorstel voor essay + essay (2500 woorden): 40%

 • Schriftelijk tentamen (gesloten vragen en essayvragen): 40%

 • Mondelinge presentatie: 20%

Om de cursus te halen, moet het essay moet met een voldoende (>5.5) worden afgesloten.

Herkansing

Herkansing: indien eindcijfer onvoldoende: hertentamen over gehele stof of herschrijven essay. De mondelinge presentatie kan niet herkansd worden.

Aanwezigheidsplicht

Er geldt een aanwezigheidsplicht bij dit vak. Bij afwezigheid van meer dan twee werkgroepen wordt de student uitgesloten van het onderwijs. Als ongeoorloofde afwezigheid kan ook gelden het niet voorbereid zijn, niet meedoen en/of het niet meebrengen van het cursusmateriaal voor de betreffende week.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Via Blackboard worden studenten op de hoogte gehouden van lopende zaken en ontvangen ze specifieke informatie over onderdelen van de cursus.

Literatuur

 • Norton Anthology of American Literature (NAAL), 8th/9th ed. volumes D and E

 • Hemingway, Ernest. The Sun Also Rises *

 • Fitzgerald, F. Scott. *The Great Gatsby *

 • Friedan, Betty. *The Feminine Mystique

 • Margaret Atwood, The Handmaid’s Tale

 • Morrison, Toni. Beloved

 • Cisneros, Sandra. The House On Mango Street (Vintage – make sure you have an edition with Cisneros’ introduction!).

 • Spiegelman, Art. Maus I + II: A Survivor’s Tale *

 • Homeland, Season 1, Alex Gansa (Netflix)

 • Chimamanda Ngozi Adichie, Americanah

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website

NB: Eerstejaars worden door de studiecoördinator ingeschreven.

Studenten die geen Engels studeren kunnen dit vak niet volgen.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Voor vragen, neem contact op met de Onderwijsadministratie

De studiecoördinator is Else van Dijk

Opmerkingen

Deze cursus is de laatste van drie overzichtscursussen over de Amerikaanse literatuur, maar kan ook afzonderlijk gevolgd worden. De cursus is tevens onderdeel van het pre-master traject North American Studies.