Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Language Acquisition 3: Grammar in Writing

Vak
2019-2020

Toegangseisen

Studenten moeten Language Acquisition 2: From Scratch to Print, of een gelijkwaardige inleidende cursus academisch schrijven met een voldoende hebben afgerond. Verder is het hebben gevolgd van Linguistics 2: The Syntax of English een voordeel.

Beschrijving

‘Language Acquisition 3: Grammar in Writing’ is een vervolg op de eerstejaarsschrijfcursus ‘Language Acquisition 2: From Scratch to Print’. In deze tweedejaarscursus ligt de nadruk op een beter begrip krijgen van correct taalgebruik, zowel lexicaal als grammaticaal en stilistisch. Iedere week behandelen we in het hoorcollege een onderwerp uit de traditionele en functionele Engelse grammatica (bijvoorbeeld tijd en aspect, complementatie, of woordvolgorde). Die kennis oefenen we en passen we toe in de werkcolleges, waar we korte (schrijf)opdrachten bespreken die je thuis hebt voorbereid.

Leerdoelen

Aan het einde van de cursus heb je goede kennis van de Engelse grammatica en grammaticale terminologie (nuttig als je een carrière in het onderwijs of als vertaler ambieert) en kun je deze toepassen als je teksten in het Engels schrijft.

Rooster

Zie Rooster

Onderwijsvorm

 • 1 hoorcollege van 45 minuten per week (de avondgroep volgt deze hoorcolleges via online weblectures).

 • Eén werkcollege van 45 minuten per week.

Studielast

De totale studielast is 140 uur (5 EC), die als volgt worden besteed:

 • Volgen van college: 26 uur

 • Voorbereiding van college: 91 uur (lezen van de literatuur en voorbereiden van opdrachten)

 • Tentamenvoorbereiding: 20 uur

 • Schriftelijk tentamen: 3 uur

Toetsing

Toetsing

 • Schriftelijk tentamen van 2 uur

 • Portfolio met korte analyse- en schrijfopdrachten (onderdeel van de aanwezigheidsplicht).

Weging

•Schriftelijk tentamen van 2 uur (70%).

 • Portfolio met korte analyse- en schrijfopdrachten. De studenten worden elke week geacht een reeks opdrachten in te dienen. De opdrachten van drie willekeurig gekozen weken zullen bijdragen tot het eindcijfer van het portfolio (30%).

Om voor het tentamen te slagen moet u het cijfer 6.0 behalen.

Om voor te cursus te slagen moeten alle opdrachten één dag voor het college in Blackboard zijn ingeleverd.

Herkansing

Bij een cijfer lager dan een 6.0 moet het schriftelijk tentamen worden herkanst. Het tentamen telt dan voor 100% mee. Let op: het portfolio met wekelijkse opdrachten is verplicht en kan niet worden herkanst.

Aanwezigheidsplicht

Er geldt een aanwezigheidsplicht bij dit vak. Bij afwezigheid van meer dan twee werkgroepen wordt de student uitgesloten van het onderwijs. Als ongeoorloofde afwezigheid kan ook gelden het niet voorbereid zijn, niet meedoen en/of het niet meebrengen van het cursusmateriaal voor de betreffende week.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt gemaakt voor mededelingen en onderwijsmaterialen. Daarnaast wordt elke student geacht om de wekelijkse opdrachten via blackboard in te dienen.

Literatuur

Verplicht cursusmateriaal:

 • Grammar in writing: Texts and assignments for Language Acquisition 3. Reader on Blackboard [beschikbaar voor alle studenten via blackboard]
  Ten minste een van de volgende handboeken moet aangeschaft worden:

 • Foster et al. (2018). English grammar through Dutch eyes. Bussum: Coutinho. [contrastieve benadering Engels/Nederlands]

 • Swan, Michael. (2016). Practical English Usage. Fourth Edition. Oxford: OUP. [uitgebreide Advanced Learner’s Grammar; gericht op Engels als tweede taal maar niet contrastief met het Nederlands]

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website

NB: Eerstejaars worden door de studiecoördinator ingeschreven.

Studenten die geen Engels studeren kunnen dit vak niet volgen.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Voor vragen, neem contact op met de Onderwijsadministratie

De studiecoördinator is Else van Dijk

Opmerkingen

Geen.