Studiegids

nl en

Literature 5C: Political Shakespeare

Vak
2019-2020

Toegangseisen

Literatuur 1A, 1B, 2 en 3 of 4, of equivalenten daarvan moeten behaald zijn.

Beschrijving

In deze cursus bestuderen we de politieke toneelstukken van William Shakespeare. Hoewel politiek een thema vormt in vrijwel alle toneelwerken van Shakespeare, richten wij ons op de stukken waar dit het sterkst voor geldt: de history plays en de Roman plays. We zullen de volgende 8 toneelstukken intensief bestuderen: Titus Andronicus, Julius Caesar, Antony and Cleopatra, Coriolanus, Richard II, Henry VI Parts 1 and 2, Henry V. We richten ons op de vraag hoe Shakespeare door middel van theater reflecteerde op politieke thema’s als de aard van koningschap en republiek, de legitimatie van politieke macht, de verhouding tussen binnenlandse en buitenlandse politiek en de rol van het individu binnen politieke structuren. Hierbij onderzoeken we steeds hoe Shakespeare gebruik maakt van taal, dramatische structuren en genreconventies. Ook zullen we Shakespeares politieke toneelwerken lezen in het licht van de culturele en historische contexten waarop ze reageerden en die ze mede vormgaven.

Leerdoelen

De studenten leren het politieke toneelwerk van William Shakespeare analyseren, waarbij ze aandacht leren besteden aan politieke thematiek, genre- en vormeigenschappen, en de cultuur-historische context van de toneelstukken. De studenten zullen ook enig inzicht verwerven in de geschiedenis van de Shakespeare-kritiek. Ook hebben zij aan het eind van de cursus hun academische schrijfvaardigheid verder ontwikkeld.

Rooster

Zie Rooster

Onderwijsvorm

Eén werkcollege van 2 uur per week

Studielast

Deze cursus kent een totale studielast van 280 uur.

  • Colleges: 18

  • Leeswerk: 192

  • Schrijven werkstuk: 40

  • Voorbereiden tentamen: 30

Toetsing

Toetsing

  • Essay

  • Take-home tentamen

Weging

  • Essay (40%).

  • Take-home tentamen (60%)

Studenten moeten minimaal een 6.0 voor het essay halen om de cursus met een voldoende eindcijfer af te kunnen ronden.

Herkansing

Indien het eindcijfer (uitslag take-home tentamen + voldoende voor het essay) 5 of minder is, mag het essay en/of het take-home tentamen eenmaal worden overgedaan.

Aanwezigheidsplicht

Er geldt een aanwezigheidsplicht bij dit vak. Bij afwezigheid van meer dan twee werkgroepen wordt de student uitgesloten van het onderwijs. Als ongeoorloofde afwezigheid kan ook gelden het niet voorbereid zijn, niet meedoen en/of het niet meebrengen van het cursusmateriaal voor de betreffende week.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt.

Literatuur

Jonathan Bate & Eric Rasmussen (eds.), The RSC Shakespeare: The Complete Works. Palgrave Macmillan, 2008. ISBN 9780230200951.

Studenten zijn verplicht deze editie aan te schaffen. Andere edities zijn niet toegestaan.

Verder leesmateriaal te downloaden via de online catalogus van de Universiteitsbibliotheek.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website

NB: Eerstejaars worden door de studiecoördinator ingeschreven.

Studenten die geen Engels studeren kunnen dit vak niet volgen.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Voor vragen, neem contact op met de Onderwijsadministratie

De studiecoördinator is Else van Dijk

Opmerkingen

Studenten zijn verplicht de RSC-editie van Shakespeare’s verzamelde werken aan te schaffen. Andere edities zijn niet toegestaan.
Voor het eerste werkcollege dienen de studenten Acte 1, 2 en 3 van Titus Andronicus te hebben gelezen.