Studiegids

nl en

Themacollege II

Vak
2019-2020

Toegangseisen

Het Themacollege kan alleen worden gevolgd door studenten van de Opleiding Geschiedenis. Om organisatorische redenen zijn studenten niet vrij in het kiezen van het thema in het themacollege.

Beschrijving

Het Themacollege II is een werkcollege waarin academisch vaardigheden centraal staan, studenten leren de basisvaardigheden van academisch historisch onderzoek: het formuleren van een onderzoeksvraag, het zoeken en analyseren van literatuur, het geven van een presentatie en het schrijven van een academisch werkstuk. In Themacollege II leren studenten de schrijf- en presentatievaardigheden van Themacollege I zelfstandig toe te passen. Onder begeleiding van een docent schrijven zij aan de hand van een thema en literatuur zelfstandig een werkstuk en geven een presentatie over hun onderzoek. Het thema wordt in het eerste college bekendgemaakt en geïntroduceerd. In de daaropvolgende colleges zoeken en analyseren studenten literatuur, formuleren zij zelfstandig een vraagstelling en maken zij hun onderzoeksopzet. De studenten moeten de literatuur zelf verzamelen op basis van aanwijzingen van de docent. Aan de hand van opdrachten worden deze vaardigheden in het college en/of via BlackBoard besproken.

Leerdoelen

 • 1) Een realistische planning hanteren

 • 2) Een onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren

 • 3) Gegevens uit de vakliteratuur selecteren en ordenen

 • 4) Kritisch reflecteren op kennis en inzichten in de vakwetenschappelijke literatuur

 • 5) Een probleemstelling en deelvragen formuleren

 • 6) Een beargumenteerde conclusie formuleren

 • 7) Feedback geven en ontvangen

 • 8) Aanwijzingen van de docent verwerken

 • 9) Een probleemgestuurd werkstuk schrijven in correct Nederlands volgens de voorgeschreven richtlijnen.

 • 10) Een probleemgestuurd referaat houden met gebruik van moderne presentatietechnieken

Rooster

Zie Rooster BA Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Werkcollege met aanwezigheidsplicht
  Dit houdt in dat studenten bij alle werkcolleges aanwezig moeten zijn. Indien een student toch verhinderd is dient hij dit vooraf te melden aan de docent. De docent bepaalt vervolgens of, en zo ja, hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Als er specifieke beperkingen zijn bij een college dan maakt de docent dat aan het begin kenbaar. Indien de student niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, wordt deze uitgesloten van deelname.

Studielast

Totale studielast 10 EC x 28 uur = 280 uur.

 • Bijwonen college (incl. UB-instructie en individuele bespreking): 20 uur.

 • Voorbereiden college (inclusief referaat): 28 uur.

 • Bestuderen literatuur: 112 uur.

 • Schrijven werkstuk (eerste en definitieve versie): 120 uur.

Toetsing

 • Werkstuk (4.000-5.000 woorden, gebaseerd op literatuur, exclusief voorblad, inhoudsopgave, bibliografie, voetnoten)
  getoetste leerdoelen: 1 t/m 9

 • Mondelinge presentatie (en optreden als referent)
  getoetste leerdoelen: 1 t/m 7, 10

 • Eerste versie deel (inleiding en/of hoofdstuk) van werkstuk (opdracht)
  getoetste leerdoelen: 1 t/m 9

 • Overige opdrachten
  getoetste leerdoelen: 1 t/m 9

Weging

Werkstuk: 70 %
Participatie en mondelinge presentatie: 15 %
Opdrachten: 15 %

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eisen dat het werkstuk voldoende moet zijn en dat aan alle opdrachten moet zijn voldaan.

Deadlines

Voor het inleveren van de werkstukken geldt de aangegeven deadline

Herkansing

Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de aangegeven deadline

Nabespreking werkstuk

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het werkstuk plaatsvindt.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • Een uitgebreide ondersteuningsmodule

Literatuur

 • Jeanette Kamp e.a., Geschiedenis schrijven! Wegwijzer voor historici (Amsterdam 2016).

Aanmelden

Eerstejaars propedeuse-studenten volgen Themacollege II in de propedeuse-werkgroep waarin zij zijn ingedeeld. Zij zijn automatisch aangemeld voor het college.
Alle overige propedeuse-studenten die Themacollege II moeten herkansen, dienen zich voor groepsindeling vóór aanvang van het collegejaar aan te melden bij dhr. M.J. Olieman.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Bij de betreffende (groeps)docent van het Themacollege.

Opmerkingen

geen