Studiegids

nl en

Letterkunde I: Introduction à la littérature française (1500-1800)

Vak
2019-2020

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

In dit college maak je kennis met de belangrijkste teksten uit de Franse letterkunde vanaf 1500 tot 1800. Je leert deze teksten in het origineel lezen, in bloemlezing of in hun geheel, en je leert ze plaatsen binnen de betreffende cultuurhistorische kaders en literaire stromingen. In het practicum (1 uur per week) leer je zelf literaire teksten analyseren; en je leert mondeling en schriftelijk verslag leggen van je bevindingen.

Leerdoelen

 • Algemene kennis van de belangrijkste teksten en stromingen

 • Deze teksten kunnen plaatsen in de betreffende cultuurhistorische kaders

 • Literaire teksten leren analyseren

 • Leren mondeling en schriftelijk verslagleggen van je analyses.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcollege

Studielast

 • Totale studielast: 140 uur

 • Colleges: 39 uur

 • Zelfstudie: 97 uur

 • Toetsing: 4 uur

Toetsing

Tentamenrooster

Toetsing

 • schriftelijk tentamen met korte open (invul)vragen

 • practicumopdrachten

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers: midtermtentamen (30%); slottentamen (50%); practicumcijfer (20%).

Herkansing

Midtermtentamen en eindtentamen worden tegelijk herkanst. Alleen een onvoldoende deeltoets kan herkanst worden. Het practicum kan niet herkanst worden.

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt.
Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard. Wordt gebruikt voor: studiemateriaal, opdrachten, corrigés, proeftentamens.

Literatuur

 • Claude Bouthier, Christophe Desaintghislain e.a., Mille ans de littérature française, Nathan, 2003

 • Pierre Corneille, Le Cid , Classiques Bordas, 2017

 • Voltaire, Candide, Classiques Bordas, 2016.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Dr. E.M.A.F.M. Radar