Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Klassieke Italiaanse letterkunde

Vak
2019-2020

Toegangseisen

Beschrijving

In dit college wordt de Italiaanse literatuur van vooral de Middeleeuwen en de Renaissance bestudeerd. Aan de hand van een reader verwerft de student vanuit een historisch-maatschappelijk perspectief inzicht in de ontwikkeling van de literatuur in de volkstaal. Overkoepelend motieven zijn de spanningsvelden rond de thema’s liefde, strijd en de christelijke invulling van literatuur. Daarbij wordt constant aandacht besteed aan historische maatschappelijke omstandigheden die de literaire ontwikkelingen bevorderden.
De student maakt zich de voornaamste genres, stromingen en auteurs in de Italiaanse literatuur van de twaalfde tot en met de negentiende eeuw eigen. Hierbij komen ten minste het korte gedicht, het heldendicht, de brief, de novelle, het politieke traktaat en de geschiedschrijving aan bod; en auteurs als Dante, Petrarca, Boccaccio, Ariosto en Machiavelli.
Onderdeel van deze cursus is een introductie-bijeenkomst in de Universiteitsbibliotheek in november.

Hoofdvakstudenten dienen bovendien deel te nemen aan de bijeenkomsten over Academische Vaardigheden die worden verzorgd door het EAV

Leerdoelen

Doel van het college is de student vertrouwd te maken met een aantal van de belangrijkste ontwikkelingen en persoonlijkheden in de klassieke Italiaanse letterkunde, en inzicht te verschaffen in de historische bepaaldheid en de maatschappelijke functie van literatuur.
Verder doen de hoofdvakstudenten die deze cursus volgen enige ervaring op met het doen van onderzoek via het schrijven van een paper.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Interactief hoorcollege en zelfstandige literatuurstudie

Studielast

Studielast hoofdvakstudenten:

 • Totale studielast:140 uur

 • Colleges: 28 uur

 • Bijeenkomsten academische vaardigheden: 4 uur

 • Paper: 35 uur

 • Zelfstudie: 71 uur

 • Toetsing: 2 uur

Studielast niet-hoofdvakstudenten:

 • Totale studielast:140 uur

 • Colleges: 26 uur

 • Zelfstudie: 112 uur

 • Toetsing: 2 uur

Toetsing

Tentamenrooster

Opgave van de tentamenstof zal plaatsvinden op college.

Toetsing en weging

Hoofdvakstudenten:

 • Mondelinge presentatie (pass/fail)

 • Schriftelijk tentamen (75%)

 • Paper (25%)
  Voor beide onderdelen dient uiteindelijk een voldoende resultaat behaald te worden. Deeltentamens mogen herkanst worden.

Niet-hoofdvakstudenten:

 • Mondelinge presentatie (pass/fail)

 • Schriftelijk tentamen (100%)

Herkansing en weging

Hoofdvakstudenten:

 • Paper (25%) en/of

 • Schriftelijk tentamen (75%); Voor beide onderdelen dient een voldoende resultaat behaald te worden.

Niet-hoofdvakstudenten:

 • Mondelinge presentatie (pass/fail)

 • Schriftelijk tentamen (100%)

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt.
Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Voor deze cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard

Literatuur

Reader, en een uitgave van De Hel van Dante (wordt opgegeven op college).

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelding voor à la carte en contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

dr. E.J.M.Grootveld