Studiegids

nl en

Freshman's Class / werkcollege Academische Vaardigheden I: kennismaken met de wetenschappelijke bestudering van kunst

Vak
2019-2020

Toegangseisen

Gelijk aan de toegangseisen voor de BA kunstgeschiedenis.

Beschrijving

De cursus beoogt in de eerste plaats om de studenten te laten kennismaken met de wetenschappelijke aspecten van de studie Kunstgeschiedenis en in de tweede plaats is ze bedoeld om de overstap van de vooropleiding naar het WO te versoepelen. De cursus start met een introductieweek, waarin de studenten wegwijs worden gemaakt in de digitale leeromgeving van de universiteit en tijdens excursies inzicht krijgen in wat het vakgebied behelst. De studenten maken kennis met het visuele karakter van de studie door bezoeken te brengen aan musea en andere erfgoedcollecties en het bekijken van architectuur.

Na de kennismakingsweek in de eerste week aan het begin van het semester worden de studenten in het eerste blok van zes weken geïntroduceerd in het academische karakter van de discipline door middel van colleges over bronnen, literatuur en het gebruik van de bibliotheek- en documentatievoorzieningen. In de cursus maken de studenten kennis met academische vaardigheden door het analyseren van teksten en het schrijven van twee werkstukken.

Daarnaast wordt in twee werkcolleges van twee uur elk, verzorgd door het Expertisecentrum Academische Vaardigheden, aandacht besteed aan:

 • algemene studievaardigheden: time management, leerstrategieën, collegevoorbereiding en -aantekeningen, tentamenstrategieën;

 • leesstrategieën: skimming, technieken snellezen;

Leerdoelen

 • Studenten leren het verschil te begrijpen tussen VWO/ HBO en WO door het onderkennen van het wetenschappelijke karakter van de universitaire opleiding Kunstgeschiedenis binnen de Geesteswetenschappen, en leren op elementair niveau te kunnen werken volgens binnen het vakgebied geaccepteerde methoden.

 • Studenten verwerven de competenties nodig voor een adequate studiemethode, alsmede studieplanning en -voorbereiding.

 • Studenten verwerven kennis van de wetenschappelijke benadering inzake de visuele aspecten van verschillende vormen van kunst op basis van confrontaties met kunstobjecten op locatie tijdens excursies.

 • Studenten maken kennis met verschillende typen wetenschappelijke bronnen en literatuur en leren een wetenschappelijke bibliotheek en databases te gebruiken.

 • Studenten leren tekstbegrip te verkrijgen met behulp van verschillende leesstrategieën.

 • Studenten leren op elementaire wijze objecten te bestuderen en de bronnen en literatuur die relevant zijn voor kunsthistorisch onderzoek te traceren en te evalueren.

 • Studenten leren schrijfopdrachten te maken met behulp van kunsthistorische bronnen.

 • Studenten leren Blackboard en de daarop digitaal gefaciliteerde groepsopdrachten, discussiemogelijkheden, plagiaatdetectie en inlevermodules voor schriftelijke werkstukken te gebruiken.

Rooster

Tijdens de introductieweek (2-6 september):

 • dinsdag 3 september (introductie 1, 10.15-12 uur; daarna een middag georganiseerd door de Leidse Kunsthistorische Vereniging)

 • woensdag 4 september een dagexcursie naar Amsterdam

 • vrijdagmorgen 6 september (introductie 2, 9-11 uur)

In Blok 1 zijn er 3 parallelgroepen voor Kunstgeschiedenisstudenten:

Maandag 11.15-13.00 uur (Groep 1 en 2) / Woensdag 15.15-17.00 (Groep 3)

Elke student heeft één werkcollege met materialen uit het Prentenkabinet van de Universiteitsbibliotheek. Deze zes werkcolleges vinden plaats op donderdag 7 november in de Heinsiuszaal en donderdag 14 november in de Vossiuszaal van de UB Deeltijdstudenten zullen ingedeeld worden in de middag van 7 november van 15.00-17.00 uur. Voor dit college geldt een ander rooster en een andere indeling. Houd de aankondigen op Blackboard in de gaten!

Daarnaast volgt iedere student twee modules bij het Expertisecentrum Academische Vaardigheden. Deze zijn gepland op maandagochtend van 9-11 uur. De indeling van de groepen en de data verschijnt begin september op Blackboard.

Voor het definitieve rooster zie de rooster Kunstgeschiedenis van de opleiding.

Onderwijsvorm

 • werkcollege

 • excursies

Er is bij werkcolleges en de excursies aanwezigheidsplicht. Verzuim door omstandigheden dient schriftelijk/per mail vooraf te worden gemeld bij de docent, met opgaaf van redenen. Bovendien geldt dat deze cursus niet succesvol kan worden afgesloten wanneer de student meer dan 2x afwezig is geweest (inclusief de bijeenkomsten EAV). Bij in gebreke blijven kan het vak niet succesvol worden afgesloten en kan deelname aan de toetsen worden ontzegd. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal de Examencommissie de mogelijkheid van een aanvullende of vervangende opdracht overwegen. Bij het niet inleveren van de opdrachten dient een herkansing voor dat onderdeel te worden gemaakt: bij het niet inleveren van de herkansing voldoet de student niet meer aan de eisen om het vak te halen.Zie ook de Onderwijs en Examen Regeling.

Studielast

Totale studielast voor de cursus: 5 ects (140 uur)

16 uur: twee dagexcursies (inclusief reizen)
4 uur: twee introducties in de introductieweek
12 uur: werkcolleges bronnen en literatuur
2 uur: werkcollege Prentenkabinet
6 uur: Expertisecentrum Academische Vaardigheden
44 uur: bestuderen en analyseren van de literatuur
56 uur: schrijven van twee werkstukken —- 140 uur

Toetsing

 • een paper van ca. 1500 woorden (40%).

 • eindwerkstuk van ca. 2000 woorden (60%).

Het eindcijfer wordt bepaald aan de hand van de twee werkstukken. De eerste versie van deerste paper en het eindwerkstuk wordt van commentaar voorzien. De versie die aan de hand van het commentaar is herschreven en ingeleverd wordt beoordeeld.

Actieve deelname aan de excursies, introducties, de werkcolleges (inclusief de colleges van het EAV en het Prentenkabinet van de UB) is verplicht.

Compensatie: Beide toetsen moeten met minimaal een 6.0 (= voldoende) worden afgesloten en dat betekent automatisch dat het gewogen gemiddelde van de twee toetsen ook minimaal een 6,0 moet zijn

Herkansing: Alle toetsen waarvoor een onvoldoende is behaald, kunnen worden herkanst.

Nabespreking tentamen: Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • het ter beschikking stellen van studiemateriaal

 • het downloaden van werkstukken via Turnitin of SafeAssign

 • de communicatie tussen de studenten en de docenten

De twee toetsen en de eventuele herkansingen worden op tijd via Turnitin op Blackboard ingeleverd.Toetsen die niet, of te laat worden ingeleverd en/of niet op de juiste manier via Turnitin zijn ingeleverd, worden niet becommentarieerd. Een toets die te laat wordt ingeleverd telt automatisch als herkansing. Een herkansing die te laat wordt ingeleverd wordt niet becijferd en is dus onvoldoende. Studenten zijn zelf verantwoordelijk voor het tijdig inleveren via Turnitin en dienen er dus zelf zorg voor te dragen dat ze via een computer toegang hebben tot het systeem. Alleen bij storingen veroorzaakt door Turnitin zelf zal na beraad met de ICT afdeling door de docent besloten worden op welke wijze de opdrachten worden ingeleverd.

Literatuur

 • Fred S. Kleiner, Gardner’s Art through the Ages. A Global History (15th edition, International Edition). Belmont: Wadsworth Cengage Learning, 2016. [ISBN-13: 9781285754994 / ISBN-10:1285754999]

 • Teksten die via Blackboard/Internet geraadpleegd kunnen worden.

Aanmelden

Via uSis.

Contact

Drs. L.M. Plezier

Of neem contact op met de studiecoördinator van de BA Kunstgeschiedenis.

Opmerkingen

Dit vak is een toegangseis voor de volgende vakken:

 • BA2-werkcolleges

 • het vak Excursiewerkcollege Florence/Excursiewerkcollege Berlijn.