Studiegids

nl en

Werkcollege BA2 Fotografie: van snapshot tot fotofilm

Vak
2019-2020

Toegangseisen

De volgende vakken dienen succesvol te zijn afgerond:

 • Freshman's Class

 • Academische Vaardigheden II

 • Visuele Analyse II

Beschrijving

Een foto wordt vaak gekarakteriseerd als een snapshot, een mechanische representatie van wat plaatsvond voor de camera gedurende een fractie van een seconde. Maar fotografie blijkt veel meer interessante reflecties op tijd te bevatten. Hoe verhoudt een foto zich tot onze herinneringen van het verleden? En wat gebeurt er met de beleving van tijd van de toeschouwer bij het kijken naar fotoseries, slide shows, en bewegende foto’s (‘fotofilm’)? Er komen in dit werkcollege vele verschillende experimenten met tijdskwesties ter sprake uit de analoge en digitale fotografie. Foto’s zijn bovendien belangrijk als originele objecten die geschiedenissen met zich meedragen. We maken in deze cursus dan ook dankbaar gebruik van de beroemde fotocollectie van onze universiteit.

Leerdoelen

 • Studenten leren de positie van fotografie in de kunstwereld te begrijpen.

 • Studenten raken vertrouwd met de belangrijkste theorieën over tijdskwesties in fotografie.

 • Studenten leren samen met vakgenoten (medestudenten) de discipline fotografie te analyseren en te bediscussiëren binnen de context van de kunstgeschiedenis.

 • Studenten leren een zelf gekozen vraagstelling gedetailleerd uit te werken en daarbij al in een vroeg stadium een passende literatuurlijst op te stellen.

 • Studenten leren twee visueel ondersteunde referaten van 2 en 5 minuten over deze vraagstelling voor te bereiden en te presenteren, en leren effectief op vragen en opmerkingen van docent en medestudenten te reageren.

 • Studenten leren een bijbehorend, helder geformuleerd werkstuk van circa 3000 woorden, exclusief noten en literatuur te schrijven.

 • Studenten leren een deel van de fotografiecollectie van de Universiteit Leiden kennen.

Rooster

Zie het rooster van Kunstgeschiedenis

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Er is bij werkcolleges aanwezigheidsplicht. Verzuim door omstandigheden dient vooraf te worden gemeld, met opgaaf van redenen. Bovendien geldt dat deze cursus niet succesvol kan worden afgesloten wanneer de student meer dan 2x afwezig is geweest. Bij in gebreke blijven kan de toegang tot het college verder worden ontzegd. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal de Examencommissie de mogelijkheid van een aanvullende of vervangende opdracht overwegen. Zie ook de Onderwijs en Examen Regeling.

Studielast

Totale studielast 5 EC x 28 uur = 140 uur:

 • 24 uur: Bijwonen college (12 x 2 uur)

 • 16 uur: Voorbereiden colleges

 • 40 uur: Bestuderen Literatuur

 • 50 uur: Maken opdracht(en)

 • 10 uur: Voorbereiding presentaties

Toetsing

 • Deelname aan de groepsdiscussies en voorbereiding van colleges en opdrachten tellen als praktische oefening (verplicht onderdeel).

 • Mondelinge presentatie (10%): twee referaten van, respectievelijk, 2 en 5 minuten (ondersteund met PowerPointpresentatie) over het eigen onderzoek.

 • Onderzoeksvoorstel als midterm-toets (20%)

 • Eindwerkstuk (70%): schriftelijk werkstuk van circa 3000 woorden excl. noten en literatuur (= ca. 12 pagina’s, 1,5 regelafstand, excl. noten en literatuur).

Compensatie: Het gewogen gemiddelde van de (deel-) toetsen moet minimaal een 6,0 (= voldoende) zijn.
Daarnaast moet de eindopdracht (of hoofdopdracht) in elk geval te worden afgesloten met minimaal een 6,0 (= voldoende). Alle andere deeltoetsen dienen eveneens te worden afgesloten met een 6 (= voldoende), maar hierbij is het mogelijk om voor één toets een 5 (maar niet lager dan 5) te compenseren met een andere, gelijkwaardige, toets.

Herkansing: Alle toetsen waarvoor een onvoldoende is behaald, kunnen worden herkanst. Alle herkansingen zullen – voor zover van toepassing - op hetzelfde moment plaats vinden, na de laatste (deel-)toets.

Nabespreking tentamen: Uiterlijk bij het bekendmaken van het eindcijfer wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het werkstuk plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een individuele nabespreking van het werkstuk georganiseerd.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal (zoals roosters, instructies voor referaat en werkstuk, enkele korte teksten t.b.v. de discussies in de eerste colleges) en mededelingen van docent. Bovendien wordt in Course Documents op Blackboard vermeld welke korte opdracht bij een tekst uitgevoerd moet worden en wanneer en hoe deze naar de docent en peer reviewer verstuurd moet worden.

Literatuur

Korte teksten die een week voorafgaand aan elk betreffende college beschikbaar worden gesteld via Blackboard en voorafgaand aan het betreffende college gelezen moeten worden.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

 • Niet van toepassing

Contact

Dr. H.F. (Helen) Westgeest

Opmerkingen

 • Het Excursiewerkcollege Florence/Berlijn heeft één afgerond BA2 werkcollege als toegangseis.

 • Voor het BA3-werkcollege en het Final Paper Kunstgeschiedenis in het derde jaar is de toegangseis twee succesvol afgeronde BA2-werkcolleges.