Studiegids

nl en

Werkcollege BA2 Kunst en Cultuur II: Bourgondiërs

Vak
2019-2020

Toegangeisen

De volgende vakken dienen succesvol te zijn afgerond:

 • Freshman's Class

 • Academische Vaardigheden II

 • Visuele Analyse II

Beschrijving

In deze cursus staat de architectuur, beeldhouw- en schilderkunst en kunstnijverheid uit de tijd van de Bourgondische hertogen centraal, beginnend bij Jan de Goede, de eerste heerser van het huis van Bourgondië-Valois en eindigend met Maria van Bourgondië (+1482). Deze dynastie staat bekend om haar ‘Bourgondische’ levenswijze en kunstmecenaat. Gekeken wordt naar de architectuur in de Bourgondische thuislanden van het hertogdom (Chartreuse de Champnol met werken van Claus Sluter en de Bourgondische residenties) en in de later bij hun territorium toegevoegde Bourgondische Nederlanden.

Het eerste deel van het college zal bestaan uit een aantal inleidende hoorcolleges en twee interactieve colleges waarin we (1) de Oudnederlandse boedelinventaris van Jacoba van Beieren bestuderen en (2) in groepjes een Nederlands gebouw dat aan de Bourgondiërs is gerelateerd presenteren. In het tweede deel van het college volgen de referaten over onderwerpen die uit een vooraf opgestelde lijst worden gekozen. Hiertoe zal de groep in tweeën worden gesplitst.

Leerdoelen

 • Inzicht te verkrijgen in de architectuur en kunst van de desbetreffende regio en periode

 • Inzicht verkrijgen in de historiografie van het onderwerp en in de belangrijkste kunshistorische methodes dienaangaande

 • Studenten leren een goede objectbeschrijving te maken

 • Studenten zoeken, selecteren en ordenen de relevante literatuur

 • Studenten leren een relatief grote hoeveel documentatie en informatie te verwerken

 • Studenten leren het kunsthistorische debat aangaande het gekozen onderwerp te analyseren en reflecteren daarop

 • Studenten leren een helder geformuleerd en beargumenteerd paper van circa 3000 woorden te schrijven (circa 6-7 pagina’s, regelafstand 1,5) met een heldere conclusie, exclusief noten en literatuurlijst.

 • Studenten leren het lopende onderzoek in circa 15 minuten te presenteren, visueel ondersteund met een PowerPointpresentatie, en leren adequaat te reageren op vragen en opmerkingen van de docent en medestudenten.

 • Studenten leren feedback te geven op het werk van anderen

 • Samenwerken

Rooster

Zie de roosterpagina van Kunstgeschiedenis

Onderwijs

 • Werkcollege

 • Zelfstandige literatuurstudie

 • Excursie

 • Opdrachten i.v.m. boedelinventaris Jacoba van Beieren en groepsopracht

 • Referaat en werkstuk

Er is bij werkcolleges aanwezigheidsplicht. Verzuim door omstandigheden dient vooraf te worden gemeld, met opgaaf van redenen. Bovendien geldt dat deze cursus niet succesvol kan worden afgesloten wanneer de student meer dan 2x afwezig is geweest. Bij in gebreke blijven kan de toegang tot het college verder worden ontzegd. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal de Examencommissie de mogelijkheid van een aanvullende of vervangende opdracht overwegen. Zie ook de Onderwijs en Examenregeling

Studielast

Totale studielast voor de cursus: 5 ects (140 uur)

 • 26 uur: Deelname werkcolleges: 2 uur per week x 13 weken

 • 40 uur: Literatuuronderzoek (ca. 280 pagina’s à 7 pagina’s per uur)

 • 24 uur: Uitwerken onderzoeksopzet en voorbereiding presentatie

 • 50 uur: Uitwerken van opdrachten, onderzoek en schrijven eindwerkstuk
  __
  140 uur

Toetsing

 • Opdracht Jacoba van Beieren (10%).

 • Groepsopdracht Bourondische gebouwen in Nederland (5%).

 • Referaat (15%): referaat van circa 15 minuten m.b.t. het eindwerkstuk (ondersteund met PowerPoint-presentatie).

 • Paper (70%): schriftelijk werkstuk van circa 3000 woorden excl. noten en literatuur (= 6-7 pagina’s 1.5 regelafstand, excl. noten en literatuur).

Compensatie: Het gewogen gemiddelde van de (deel-) toetsen moet minimaal een 6,0 (= voldoende) zijn.
Daarnaast moet de eindopdracht (of hoofdopdracht) in elk geval te worden afgesloten met minimaal een 6,0 (= voldoende). Alle andere deeltoetsen dienen eveneens te worden afgesloten met een 6 (= voldoende), maar hierbij is het mogelijk om voor één toets een 5 (maar niet lager dan 5) te compenseren met een andere, gelijkwaardige, toets.

Herkansing: Alle toetsen waarvoor een onvoldoende is behaald, kunnen worden herkanst. Alle herkansingen zullen – voor zover van toepassing - op hetzelfde moment plaats vinden, na de laatste (deel-)toets.

Inzage en nabespreking: Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • Informatie

 • Ter beschikking stelen van studiemateriaal

 • Inleveren deeltoetsen en werkstukken

Literatuur

Wordt nader bekend gemaakt

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Dr. E. den Hartog

Opmerkingen

 • Het Excursiewerkcollege Florence/Berlijn heeft één afgerond BA2 werkcollege als toegangseis. Dit vak, dat in het tweede semester gelijktijdig met het Excursiewerkcollege wordt aangeboden, kan dus niet gebruikt worden om aan de toegangseis van het Excursiewerkcollege te voldoen.

 • Voor het BA3-werkcollege en het Final Paper Kunstgeschiedenis in het derde jaar is de toegangseis twee succesvol afgeronde BA2-werkcolleges.