Studiegids

nl en

Werkcollege BA3: Nederlandse architectuur en stedenbouw 1880-2000 in een internationaal perspectief

Vak
2019-2020

Toegangseisen

De volgende vakken dienen succesvol te zijn afgerond:

 • Alle eerstejaarsvakken van Kunstgeschiedenis

 • Twee BA2-werkcolleges

Beschrijving

In dit werkcollege wordt de Nederlandse architectuur en stedenbouw tussen c. 1880 en 2000, in internationale context, bestudeerd. Hiertoe behoort zeer zeker ook de architectuur van het voormalige Nederlands-Indië. De 20ste-eeuwse architectuurhistorische overzichtswerken tonen een canon die vaak geen recht doen aan architecten die niet binnen een bepaald ideologisch stramien vielen maar die in hun tijd zeer gewaardeerd werden. In het werkcollege wordt dan ook aandacht. Elke bijeenkomst start met een korte inleiding van de docent op een bepaalde stroming of architect, waarna teksten worden besproken. Studenten kiezen al snel een onderwerp binnen bepaalde thema’s zodat samenwerking en uitwisseling van ideeën en materiaal mogelijk is. Het vak wordt afgesloten door middel van een individueel samengesteld portfolio (foto’s, tekeningen, korte paper).

Leerdoelen

De leerdoelen van dit BA3-werkcollege zijn:

 • Het verwerven van een solide kennis van de Nederlandse architectuur en stedenbouw tussen c. 1880-2000 (inclusief Nederlands-Indië);

 • Het kunnen plaatsen van gebouwen/stedenbouwkundige plannen in een internationale context;

 • Het verwerven van inzicht in de geschiedschrijving van de Nederlandse architectuur en stedenbouw in de 20ste eeuw;

 • Het leren begrijpen van de machinaties achter inclusiviteit en uitsluiting;

 • Het kritisch leren lezen van (bron-)teksten;

 • Het leren samenwerken met andere studenten rond een bepaald thema;

 • Het leren presenteren van het eigen onderzoek aan de hand van een PowerPoint; het leren omgaan met feedback van docent en medestudenten;

 • Het samenstellen van een eigen portfolio als resultante van wat er tijdens het werkcollege is geleerd.

 • Het schrijven van een individuele paper als onderdeel van het portfolio.

Rooster

Zie de roosterpagina van Kunstgeschiedenis

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Er is bij werkcolleges aanwezigheidsplicht. Verzuim door omstandigheden dient vooraf te worden gemeld, met opgaaf van redenen. Bovendien geldt dat deze cursus niet succesvol kan worden afgesloten wanneer de student meer dan 2x afwezig is geweest. Bij in gebreke blijven kan de toegang tot het college verder worden ontzegd. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal de Examencommissie de mogelijkheid van een aanvullende of vervangende opdracht overwegen. Zie ook de Onderwijs en Examen Regeling

Studielast

Totale studielast 10 x 28 uur = 280 uur:

 • Bijwonen college: 13 bijeenkomsten van 2 uur = 26 uur

 • Bijwonen 1 dagexcursie = 6 uur

 • Studiebegeleiding = 2 uur (2 x individuele sessie met docent)

 • Bestuderen literatuur: 13 x 8 uur = 104 uur

 • Maken opdracht(en) portfolio: 13 x 4 uur = 52 uur

 • Voorbereiding mondeinge presentatie inclusief PowerPoint = 20 uur

 • Het schrijven van een individuele paper (1500 woorden) = 70 uur

  Totaal 280

Toetsing

De toetsing bestaat uit:

 • referaat (30% van het eindcijfer)

 • portfolio inclusief paper van 1500 woorden (70% van het eindcijfer)

Beide onderdelen kunnen eenmalig worden herkanst.

Compensatie:

Het gewogen gemiddelde van de (deel-) toetsen moet minimaal een 6,0 (= voldoende) zijn.
Daarnaast moet de eindopdracht (of hoofdopdracht) in elk geval te worden afgesloten met minimaal een 6,0 (= voldoende). Alle andere deeltoetsen dienen eveneens te worden afgesloten met een 6 (= voldoende), maar hierbij is het mogelijk om voor één toets een 5 (maar niet lager dan 5) te compenseren met een andere, gelijkwaardige, toets.

Herkansing

Alle toetsen waarvoor een onvoldoende is behaald, kunnen worden herkanst. Alle herkansingen zullen – voor zover van toepassing - op hetzelfde moment plaats vinden, na de laatste (deel-)toets.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • aankondigingen en opgave van literatuur

 • discussion board

Literatuur

De te lezen literatuur zal worden afgestemd op de specifieke belangstelling van de studenten in het werkcollege en van week tot week worden bepaald.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Mw. Dr. J.G. Roding

Opmerkingen

n.v.t.