Studiegids

nl en

BA-eindwerkstuk Russische Studies

Vak
2019-2020

Toegangseisen

Het eerste en het tweede jaar van de BA Russische Studies moeten volledig zijn afgerond.

Beschrijving

Het onderwerp van het eindwerkstuk ligt op het terrein van de afstudeerrichting, dus Taal en Cultuur of Geschiedenis, Politiek en Economie. Werkstukken worden begeleid door één van de docenten van het gekozen specialisme. Het eindwerkstuk is een wetenschappelijk verantwoord document van ongeveer 10.000 woorden. In het eindwerkstuk moet ruim gebruik gemaakt moet worden van russischtalige bronnen. Het eindwerkstuk moet worden geschreven volgens voor het relevant specialisme geldige bibliografische conventies.

Leerdoelen

De volgende vaardigheden worden verkregen en ontwikkeld:
• de vaardigheid om op het terrein van een van de twee afstudeerrichtingen van Russische studies een probleemstelling te formuleren, deze te contextualiseren binnen het vakgebied of binnen een bepaalde methodologie, en hierbij relevante wetenschappelijke informatie te zoeken;
• de vaardigheid om verzamelde relevante wetenschappelijke informatie (waaronder Russischtalige bronnen) op het terrein van een van de twee afstudeerrichtingen van Russische studies kritisch te selecteren en te evalueren in het licht van een geformuleerde probleemstelling;
• de vaardigheid om kritisch te reflecteren op het eigen onderzoek, daarbij open staand voor mogelijke alternatieve argumenten.
• de vaardigheid om resultaten van eigen onderzoek op het terrein van een van de twee
afstudeerrichtingen van Russische studies zowel schriftelijk als mondeling op zorgvuldige, gestructureerde en overtuigende wijze te presenteren voor een academisch publiek (peers);
• de vaardigheid om resultaten van eigen onderzoek op heldere wijze te verwoorden (mondeling of schriftelijk) naar een breder algemeen publiek.

Rooster

Het scriptieseminar omvat ten minste vijf bijeenkomsten.
Zie Rooster

 • Introductie (21 februari)

 • Deadline research question scriptievoorstel 20 maart (23.59 via Blackboard) • Presentatie van scriptievoorstel (27 maart)

  • Deadline inleveren literatuurstudie 17 april (23.59 via Blackboard) • Presentatie van definitief scriptievoorstel en literatuurstudie (24 april)
   • Presentatie van onderzoeksresultaten (15 mei)
   • Peer-review van de tekst (12 juni)

Deelname aan de bijeenkomsten van het scriptieseminar is verplicht.

Onderwijsvorm

Zelfstandig en 5 werkcolleges.

Studielast

280 uur (10 EC)

 • Bijwonen college: 10 uur

 • Studiebegeleiding: 10 uur

 • zelfstandige studie: 260 uur

Toetsing

Toetsing

 • Scriptievoorstel (10% van het eindcijfer).
  • Literatuurstudie (20% van het eindcijfer); ca. 2000 woorden. De literatuurstudie kan worden verwerkt in het eindwerkstuk.
  • Eindwerkstuk (70% van het eindcijfer); 10.000 woorden (met een marge van tien procent en inclusief bronnenlijst).

Eventuele onvoldoendes voor het scriptievoorstel en de literatuurstudie kunnen worden gecompenseerd met het cijfer voor het eindwerkstuk. Voor het eindwerkstuk moet minimaal een 6,0 worden gehaald.

Voor de beoordeling van het eindwerkstuk wordt gebruik gemaakt van het facultaire beoordelingsformulier.

Wanneer de eindversie ingeleverd is en voldoende is bevonden, moet de student deze versie uploaden in het scriptierepositorium.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal.

Literatuur

N.v.t.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht. Het studiegidsnummer is 5643V006.
Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Dit college is niet beschikbaar voor Studeren à la carte en Contractonderwijs.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met de docent:
Dr. O.F. Boele
Studiecoördinator: mw. drs. T. Bouma
Onderwijsadministratie: van Wijkplaats

Opmerkingen

Niet van toepassing.