Studiegids

nl en

Paragone: conflict en samenwerking tussen woord en beeld

Vak
2019-2020

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

Vanaf de klassieke oudheid is er nagedacht over de verschillen en overeenkomsten tussen woord en beeld, vaak uitlopend in de privilegering van het ene medium boven het andere. Deze strijd tussen de kunsten, door Leonardo da Vinci “paragone” genoemd, neemt door de eeuwen heen steeds weer andere vormen aan. In dit college zullen zowel belangrijke theoretische teksten als literaire, kunst en filmische praktijken aan bod komen die een reflectie op woord- en beeldrelaties vormen. Allereerst zullen een aantal klassieke auteurs aan bod komen (Plato, da Vinci, Lessing). Vervolgens bespreken we meer hedendaagse theoretische teksten over woord-beeld relaties in het modernisme (Greenberg, Krauss, Marinetti). Tenslotte brengen we deze discussies over woord-beeld in verband met debatten over het concept ‘medium.’ Aan de hand van teksten van bijvoorbeeld Manovich, Bolter & Grusin en McLuhan bestuderen we ideeën over mediumspecificiteit, intermedialiteit en het “post-medium” tijdperk. Daarnaast zal steeds uitvoerig aandacht worden besteed aan teksten of beelden uit de praktijk die de eigenschappen van woord en beeld op de voorgrond zetten of uitdagen (bijvoorbeeld emblemataboeken, allegorische schilderijen, de fotoroman, beeldgedichten, concrete poëzie, text art, etc.)

De tweede helft van de cursus staat in het teken van de essay film en het video essay, een genre waarin op visuele wijze een argument wordt gemaakt. We bekijken een reeks van klassieke essay films (Marker, Godard, Farocki, Varda, Vertov), bespreken de opkomst van online ‘videographic criticism’ van academische en niet-academische aard. Tenslotte word je in een reeks van workshops geleerd om zelf een video-essay te ‘schrijven’ over de relatie woord & beeld in film of literatuur.

Leerdoelen

Bij afronding van deze cursus:

 • heeft de student een historisch overzicht van de belangrijkste standpunten en reflecties ten aanzien van woord – beeld relaties en verschillen;

 • kan de student reflecteren over relaties tussen literatuur en visuele kunsten als verschillende, maar niet tegenovergestelde manieren om tekens en betekenis te produceren;

 • heeft de student inzicht in de retorische kunstgrepen die in de respectievelijke kunstvormen gebruikt worden;

 • is de student in staat om mengvormen van woord en beeld te beschrijven en te analyseren en middels een betoog een interpretatie daarvan te voor te stellen.

 • heeft de student kennisgemaakt met het ‘video essay’ als academisch genre en is zelf in staat een video-essay te ‘schrijven.’

Rooster

Zie Rooster.

Onderwijsvorm

Hoorcollege / Werkcollege / Workshop

Studielast

 • Totale studielast: 140 uur

 • Colleges: 26 uur

 • Zelfstudie: 114 uur

Toetsing en weging

 • Take-Home (50 %)

 • Video Essay (50%)

Herkansing en Weging

 • Take-Home (50 %)

 • Video Essay (50%)

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van het eindcijfer van dit studieonderdeel wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt.
Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor mededelingen, het ter beschikking stellen van literatuur en/of ander studiemateriaal, voor safe-assign, en waar van toepassing voor wekelijkse lees- en schrijfopdrachten, discussiefora, peerfeedback, en het stellen van tussentijdse vragen aan docent en/of medestudenten.

Literatuur

Artikelen via Blackboard. Een nader te bepalen selectie primaire teksten.

Aanmelden

Inschrijven via uSis voor colleges, tentamens en papers is verplicht.

Voor reguliere hogerejaars bachelor studenten geldt dat zij verplicht zijn zich tijdig in te schrijven via uSis. Voor alle andere studenten geldt dat de inschrijving verloopt via de studiecoördinator mevr. drs. E.M.T.Poolman.

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Voor inhoudelijk vragen omtrent deze cursus kun je contact opnemen met de docent Dr. Y. Horsman.

Onderwijsadministratie: Van Wijkplaats
Studiecoördinator: mevr. drs. E.M.T.Poolman

Opmerkingen

Zie ook de eigen website van de opleiding Film- en literatuurwetenschap.