Studiegids

nl en

Literatuur: Realisme en Symbolisme (Stromingen 1)

Vak
2019-2020

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

De term realisme wordt de eerste plaats gebruikt voor een literatuur- en kunsthistorische periode in de negentiende eeuw. Westerse literaire teksten uit deze periode kenmerken zich door specifieke narratieve technieken, door een specifieke taalopvatting, specifieke motieven en thema’s en een specifieke relatie tot de lezer. Daarnaast wordt de term realisme ook veel ruimer gehanteerd voor de aanduiding van een type tekst of een manier van schrijven die zowel in de negentiende als in de twintigste eeuw aangetroffen wordt, en die in feite tot op de dag van vandaag dominant is.
Het eerste driekwart van dit college zal zich concentreren op het realisme als literatuurhistorische periode en op het aan het realisme verwante naturalisme.
Behalve theoretische teksten over het realisme en korte verhalen worden romans besproken van Gustave Flaubert, Charles Dickens, Émile Zola en Louis Couperus. Daarnaast behandelen we een toneelstuk van Henryk Ibsen.
Ook bestuderen we contemporaine discussies over het realisme en het naturalisme.
Het laatste kwart van het college behandelt het laat-negentiende-eeuwse symbolisme. Symbolistische poëzie en de zintuigen staan daarin centraal. We bespreken poëzie van Franse symbolisten als Paul Verlaine en Stéphane Mallarmé, Herman Gorters gedicht Mei en een roman van Joris Karl Huysmans. Daarnaast komen theoretische en literatuurhistorische teksten aan bod die de specifieke kenmerken van deze stroming belichten.

Leerdoelen

Bij afronding van deze cursus:

  • heeft de student kennis van de historische betekenis van het realisme en symbolisme als literaire stromingen en inzicht in zijn stijlprincipes en thematiek;

  • heeft de student kennis van en inzicht in de voornaamste theorieën hierover.

Rooster

Zie Rooster

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Studielast

  • Totale studielast: 140 uur

  • Colleges: 26 uur

  • Zelfstudie: 110 uur

  • Toetsing: 4 uur

Toetsing en weging

Schriftelijk (eindterm) tentamen (100%)

Herkansing en weging

Schriftelijk tentamen (100%)

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van het eindcijfer van dit studieonderdeel wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt.
Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor mededelingen, het ter beschikking stellen van literatuur en/of ander studiemateriaal, voor safe-assign, en waar van toepassing voor wekelijkse lees- en schrijfopdrachten, discussiefora, peerfeedback, en het stellen van tussentijdse vragen aan docent en/of medestudenten.

Literatuur

Artikelen op Blackboard
Fictie:
Gustave Flaubert, Madame Bovary (origineel dan wel in Nederlandse of Engelse vertaling)
Charles Dickens, Hard Times Émile Zola, La Bête humaine (origineel dan wel in Nederlandse of Engelse vertaling)
Louis Couperus, De stille kracht
Herman Gorter, Mei
Joris-Karl Huysmans, À Rebours (origineel dan wel in Nederlandse of Engelse vertaling)
Henryk Ibsen, Hedda Gabler

Aanmelden

Inschrijven via uSis voor colleges, tentamens en papers is verplicht.

Voor reguliere hogerejaars bachelor studenten geldt dat zij verplicht zijn zich tijdig in te schrijven via uSis. Voor alle andere studenten geldt dat de inschrijving verloopt via de studiecoördinator mevr. drs. E.M.T.Poolman.

Aanmelding voor contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Voor inhoudelijk vragen omtrent deze cursus kun je contact opnemen met de docent Dr. J.J.M Houwen of Dr. A.L.B van Weyenberg

Onderwijsadministratie: Van Wijkplaats
Studiecoördinator: mevr. drs. E.M.T.Poolman.

Opmerkingen

Zie ook de eigen website van de opleiding Film- en literatuurwetenschap