Studiegids

nl en

Third Cinema

Vak
2019-2020

Toegangeisen

N.v.t.

Beschrijving

In deze cursus bestuderen we hoe bewegende beelden een bijdrage kunnen vormen aan politiek activisme en emancipatie. De Latijns-Amerikaanse Third Cinema beweging uit de jaren ’60 en ’70 van de vorige eeuw vormt een startpunt voor het analyseren van third cinema’s esthetiek en ideologie, de participerende rol van de toeschouwer in third cinema praktijken en theoretische beschouwingen van deze expliciet niet-Westerse filmbenadering. Tarten de ideologie en esthetiek van third cinema daadwerkelijk de conventionele categorieën en opvattingen van traditionele (Eurocentrische) film studies, zoals Teshome Gabriel beweert? Zijn de militante houding en het nationale perspectief van de vroege third cinema beweging nog relevant in ons hedendaagse tijdperk dat volgens velen gekenmerkt wordt door migratie, hybridisatie, multiculturaliteit en globalisering? In de sessies van dit college onderzoeken we de invloeden en vertakkingen van third cinema in meer hedendaagse cinematische objecten en in theoretische teksten van bijvoorbeeld Hamid Naficy, Olga Bailey, Corinn Columpar en Robert Stam. De Argentijnse Third Cinema filmmakers Fernando Solanas and Octavio Getino beweerden in hun manifest dat zij hun films maakten “met een steen in de ene hand, en een camera in de andere.” Latere politieke filmpraktijken hebben vaak een minder agressieve inslag, of vervangen de filmcamera door een digitale videocamera of een website. In deze cursus bestuderen we deze non-militante en nieuwe media opvolgers van third cinema.

Leerdoelen

Bij afronding van deze cursus:

 • heeft de student kennis van de voornaamste aannames en kenmerken van Third Cinema praktijken en theorieën zoals die ontstonden in Latijns-Amerika in de jaren zestig van vorige eeuw;

 • heeft de student kennis van de meer hedendaagse opvolgers van Third Cinema en van Third Cinema toepassingen in een bredere zin (zoals Third World Cinema, Fourth Cinema en Accented Cinema);

 • heeft de student inzicht in de uitbreidingen en ontwikkelingen van Third Cinema in diverse beeldtechnologieën en activistische nieuwe mediapraktijken;

 • heeft de student kennis van en inzicht in de voornaamste theorieën hierover;

 • is de student in staat de voornaamste vormen van Third Cinema in smalle zin en zijn opvolgers in brede zin sinds de jaren zestig van de vorige eeuw te herkennen, te vergelijken en te interpreteren;

 • is de student in staat in de vorm van een paper een betoog op te bouwen waarin een politieke film, video of nieuwe media object wordt geanalyseerd en binnen debatten over Third Cinema wordt gepositioneerd;

 • heeft de student kennis van de voornaamste ontwikkelingen op het gebied van multi-media praktijken binnen een artistieke en alledaagse context (expanded cinema in ruime zin) sinds de jaren zestig van de vorige eeuw

 • heeft de student kennis van de vervlechting van diverse mediapraktijken en beeldtechnologieën binnen de hedendaagse visuele cultuur (media ecologie);

 • heeft de student kennis van en inzicht in de voornaamste theorieën hierover;

 • is de student in staat de voornaamste vormen van multi-media praktijk (expanded cinema in ruime zin) sinds de jaren zestig van de vorige eeuw te herkennen, te beschrijven en te interpreteren;

 • is de student in staat in de vorm van een paper een betoog op te bouwen waarin een multi-media praktijk en/of de relatie tussen verschillende mediapraktijken geïnterpreteerd wordt.

Rooster

Zie Rooster.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

Een korte berekening van de studielast, uitgesplitst naar:

 • totale studielast voor de cursus: 140 uur

 • uren die aan het volgen van college worden besteed: 2 uur p.w. x 6 weken = 12 uur

 • tijd voor het bestuderen van de verplichte literatuur en films: 7 uur p.w. x 6 weken = 42 uur

 • tijd voor het maken van opdrachten ter voorbereiding op het college = 20 uur

 • tijd voor het schrijven van een werkstuk (inclusief inlezen/onderzoek) = 66 uur

Toetsing en weging

Paper (100%)

Herkansing en weging

Paper (100%)

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van het eindcijfer van dit studieonderdeel wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking plaatsvindt.
Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor mededelingen, het ter beschikking stellen van literatuur en/of ander studiemateriaal, voor safe-assign, discussiefora, en het stellen van tussentijdse vragen aan docent en/of medestudenten.

Literatuur

Artikelen op collegeplank in de Universiteitsbibliotheek en op Blackboard.

Aanmelden

Inschrijven via uSis voor colleges, tentamens en papers is verplicht.

Voor reguliere hogerejaars bachelor studenten geldt dat zij verplicht zijn zich tijdig in te schrijven via uSis. Voor alle andere studenten geldt dat de inschrijving verloopt via de studiecoördinator mevr. drs. E.M.T.Poolman.

Aanmelden Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.
Aanmelding à la carte: n.v.t.

Contact

Voor inhoudelijk vragen omtrent deze cursus kun je contact opnemen met de docent
Drs. J.J.M. Houwen.

Onderwijsadministratie: Van Wijkplaats
Studiecoördinator: mevr. drs. E.M.T.Poolman

Opmerkingen

Zie ook de eigen website van de opleiding Film- en literatuurwetenschap.