Studiegids

nl en

Literatuurbenaderingen 1

Vak
2019-2020

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

In deze cursus wordt een overzicht gegeven van verschillende benaderingen en theorieën in de literatuurwetenschap vanaf de klassieke oudheid tot ongeveer de jaren 1970. Behandeld worden o.a. antieke poëtica’s, de hermeneutiek, het Russisch formalisme, het Amerikaanse ‘New Criticism,’ het structuralisme, de semiotiek en de receptietheorie. In de cursus kijken we naar de theoretische veronderstellingen en methodologische principes van elke benadering en naar de historische en maatschappelijke context waarin ze ontstaan zijn. We bestuderen centrale theoretische teksten binnen elke benadering en we leren deze benaderingen kritisch onder de loep nemen en met elkaar vergelijken. Bovendien leren we hoe deze literatuurbenaderingen ingezet kunnen worden bij de interpretatie van literaire werken.

Wat zijn de raakvlakken tussen de moderne hermeneutiek en de receptie-theorie? Hoe ziet er een formalistische interpretatie van een gedicht uit? In welke opzichten verschilt een structuralistische analyse van een roman van de interpretatie van een receptie-theoreticus? Aan welke criteria moet een goede of geldige interpretatie voldoen volgens de “New Critics”? Waarom is het begrip “katharsis” van Aristoteles nog steeds relevant binnen de literatuurwetenschap? Dit zijn enkele voorbeelden van vragen die in de cursus aan bod komen.

In een workshop-achtige setting, oefenen studenten ook door literaire teksten te analyseren aan de hand van begrippen en methodes die centraal staan binnen elke benadering. De cursus vereist een grote zelfwerkzaamheid van de deelnemende student.

Deze cursus zal in het tweede semester vervolgd worden in “Literatuurbenaderingen 2.” Hier maken we kennis met recentere literatuurbenaderingen.

Leerdoelen

Bij afronding van deze cursus:

  • heeft de student kennis van en inzicht in de literatuurwetenschappelijke theorieën die in de cursus behandeld worden en die ieder voor zich een verschillende benadering van het literaire object belichamen;

  • heeft de student inzicht in de manier waarop die verschillende benaderingen zich historisch hebben ontwikkeld en in de manier waarop ze zich tot elkaar verhouden;

  • is de student in staat deze theoretische benaderingen in bestaande interpretaties van literaire werken te herkennen en kritisch onder de loep te nemen;

  • is de student in staat om zelf literaire teksten te analyseren met gebruik van begrippen en methodes uit de behandelde literatuurbenaderingen.

Rooster

Zie Rooster.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

Totale studielast: 280 uur
Colleges: 26 uur
Zelfstudie en voorbereiding college/opdrachten/presentaties: 220 uur
Eindpaper: 20
Take-home tentamen: 14

Toetsing en weging

Take-home tentamen (45% van het eindcijfer)
Schrijfopdracht (paper) (45% van het eindcijfer)
Mondelinge presentatie (10% van het eindcijfer)
Bijdragen op het discussieforum op Blackboard (NB: deze bijdragen worden niet becijferd maar zijn een voorwaarde om de cursus af te ronden).

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde van de schrijfopdracht, het take-home tentamen en de presentatie.

Herkansing en weging

De herkansing bestaat uit een nieuwe take-home tentamen en/of en nieuwe schrijfopdracht binnen een beperkte tijd. De student hoeft alleen de deeltoets(en) te herkansen waarvoor hij/zij een onvoldoende heeft behaald, de overige deelcijfers blijven staan.
Aanvullende eis: studenten moeten het tentamen en de schrijfopdracht met een voldoende hebben afgerond.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van het eindcijfer van dit studieonderdeel wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking plaatsvindt.
Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor mededelingen, het ter beschikking stellen van literatuur en/of ander studiemateriaal, voor safe-assign, en waar van toepassing voor wekelijkse lees- en schrijfopdrachten, discussiefora, peerfeedback, en het stellen van tussentijdse vragen aan docent en/of medestudenten.

Literatuur

  • Terry Eagleton, Literary Theory: An Introduction. Malden etc.: Blackwell Publishing (2008).

  • Diverse artikelen op Blackboard

  • Primaire literatuur: wordt aangekondigd

Aanmelden

Studenten dienen zich voor colleges, tentamens en papers aan te melden via uSis.

Voor reguliere hogerejaars bachelor studenten geldt dat zij verplicht zijn zich tijdig in te schrijven via uSis. Voor alle andere studenten geldt dat de inschrijving verloopt via de studiecoördinator mevr. drs. E.M.T.Poolman.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.
Aanmelden à la carte: n.v.t.

Contact

Voor inhoudelijk vragen omtrent deze cursus kun je contact opnemen met de docent Dr. M. Boletsi

Onderwijsadministratie: Van Wijkplaats
Studiecoördinator: mevr. drs. E.M.T.Poolman

Opmerkingen

Zie ook de eigen website van de opleiding Film- en literatuurwetenschap.