Studiegids

nl en

Literatuurbenaderingen 2

Vak
2019-2020

Toegangseisen

De student moet eerst Literatuurbenaderingen 1 afgerond hebben voordat Literatuurbenaderingen 2 gevolgd kan worden.

Beschrijving

In deze cursus wordt een overzicht gegeven van benaderingen en theorieën in de moderne literatuurwetenschap, die vooral in de tweede helft van de 20e eeuw invloedrijk zijn geweest of vandaag de dag populair zijn. Behandeld worden o.a. het poststructuralisme, de deconstructie, de psychoanalyse, de ideologiekritiek, het feminisme en affect studies. Deze cursus is het vervolg op de cursus “Literatuurbenaderingen 1” die in het eerste semester wordt gegeven.

In de cursus kijken we naar de theoretische en methodologische principes van elke benadering en naar de historische en maatschappelijke context waarin ze ontstaan zijn. We bestuderen centrale theoretische teksten binnen elke benadering en we leren deze benaderingen kritisch onder de loep nemen en met elkaar vergelijken. Bovendien leren we hoe deze literatuurtheorieën ingezet kunnen worden in de interpretatie van literaire werken.

Hoe verhoudt het poststructuralisme zich tot het structuralisme? Wat houdt een deconstructivistische lezing van een literaire verhaal of politieke toespraak in? Op welke manieren kan de psychoanalyse ingezet worden in literaire interpretaties? Hoe kunnen we de ideologieën die in literaire teksten ingebed zijn herkennen en kritisch analyseren? Welke literatuurbenaderingen zijn vandaag de dag in opkomst? Dit zijn voorbeelden van vragen die in de cursus aan bod komen.

In een workshop-achtige setting, oefenen studenten ook met elke benadering door literaire teksten te analyseren aan de hand van begrippen en methodes die centraal staan binnen elke benadering. De cursus vereist een grote zelfwerkzaamheid van de deelnemende student.

Leerdoelen

Bij afronding van deze cursus:

  • heeft de student kennis van en inzicht in de literatuurwetenschappelijke theorieën die in de cursus behandeld worden en die ieder voor zich een verschillende benadering van het literaire object belichamen;

  • heeft de student inzicht in de manier waarop die verschillende benaderingen zich historisch hebben ontwikkeld en in de manier waarop ze zich tot elkaar verhouden;

  • is de student in staat deze theoretische benaderingen in bestaande interpretaties van literaire werken te herkennen en kritisch onder de loep te nemen;

  • is de student in staat om zelf literaire teksten te analyseren met gebruik van begrippen en methodes uit de behandelde literatuurbenaderingen.

Rooster

Zie Rooster.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

Totale studielast: 280 uur
Colleges: 26 uur
Zelfstudie en voorbereiding college/opdrachten/presentaties: 220 uur
Eindpaper: 20
Take-home tentamen: 14

Toetsing en weging

Take-home tentamen (45% van het eindcijfer)
Schrijfopdracht (paper) (45% van het eindcijfer)
Mondelinge presentatie (10% van het eindcijfer
Bijdragen op het discussieforum op Blackboard (NB: deze bijdragen worden niet becijferd maar zijn een voorwaarde om de cursus af te ronden).

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde van de schrijfopdracht, het take-home tentamen en de presentatie.

Herkansing en weging

De herkansing bestaat uit een nieuwe take-home tentamen en/of en nieuwe schrijfopdracht binnen een beperkte tijd. De student hoeft alleen de deeltoets(en) te herkansen waarvoor hij/zij een onvoldoende heeft behaald, de overige deelcijfers blijven staan.
Aanvullende eis: studenten moeten het tentamen en de schrijfopdracht met een voldoende hebben afgerond.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van het eindcijfer van dit studieonderdeel wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking plaatsvindt.
Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor mededelingen, het ter beschikking stellen van literatuur en/of ander studiemateriaal, voor safe-assign, en waar van toepassing voor wekelijkse lees- en schrijfopdrachten, discussiefora, peerfeedback, en het stellen van tussentijdse vragen aan docent en/of medestudenten.

Literatuur

  • Terry Eagleton, Literary Theory: An Introduction. Malden etc.: Blackwell Publishing (2008).

  • Diverse artikelen op Blackboard

  • Primaire literatuur: wordt aangekondigd

Aanmelden

Inschrijven via uSis voor colleges, tentamens en papers is verplicht.

Voor reguliere hogerejaars bachelor studenten geldt dat zij verplicht zijn zich tijdig in te schrijven via uSis. Voor alle andere studenten geldt dat de inschrijving verloopt via de studiecoördinator mevr. drs. E.M.T.Poolman.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.
Aanmelden à la carte: n.v.t.

Contact

Voor inhoudelijk vragen omtrent deze cursus kun je contact opnemen met de docent(en):

Onderwijsadministratie: Van Wijkplaats
Studiecoördinator: mevr. drs. E.M.T.Poolman

Opmerkingen

Zie ook de eigen website van de opleiding Film- en literatuurwetenschap.