Studiegids

nl en

Wereldliteratuur A

Vak
2019-2020

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

Wat is wereldliteratuur? Overstijgt wereldliteratuur de begrenzing van de eigen cultuur, en kan ze gelezen worden binnen een bovennationale context? Of betreft wereldliteratuur juist die werken die een uitgesproken representant zijn van de eigen nationale cultuur? Of is wereldliteratuur zowel nationaal als grensoverschrijdend, en behoren juist die romans tot de wereldliteratuur die in vertaling een nieuw leven gaan leiden? In de juryrapporten van de literaire prijsuitreikingen aan wereldliteratuur (zoals bijvoorbeeld Nobelprijs) vind je met name de eerste twee visies terug. Enerzijds worden auteurs gelauwerd omdat hun werk als typisch Japans, Chileens, Portugees, etc. kan worden beschouwd. Anderzijds worden oeuvres bekroond vanuit de gedachte dat ze “universeel-humanistische” waarden uitdragen die de “exotische” cultuur voor buitenstaanders openbreken. Dan wordt juist de bijdrage van de gelauwerde werken aan een wereldwijde cultuurvermenging beloond. In dit college vragen we ons af welke (literaire) maatstaven van doorslaggevend belang zijn bij het vormen van een literaire “wereldcanon.” Wordt cultuurvermenging geapprecieerd of wordt het beeld van de auteur als ambassadeur van de eigen, nationale cultuur gekoesterd? Auteurs die aan bod komen, zijn verspreid over alle continenten, het kunnen auteurs zijn als: Marguerite Duras, Wiliam Faulkner, Mme de la Fayette, Haruki Murakami, Toni Morrison, Orhan Pamuk, Sylvia Plath, William Shakespeare, Wole Soyinka, e.a.

Leerdoelen

Na afronding van dit college:

  • heeft de student kennis van en inzicht in de immense diversiteit van literatuur over de gehele wereld en uit verschillende periodes;

  • is de student in staat uit te leggen hoe bepaalde literaire genres en stijlen binnen een specifieke context zijn gevormd;

  • kan de student in eigen woorden verwoorden welke (literaire) maatstaven van doorslaggevend belang zijn bij het vormen van een literaire “wereldcanon.”

Rooster

Zie Rooster.

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Studielast

Totale studielast: 140 uur
Colleges: 28 uur
Zelfstudie: 110 uur
Toetsing: 2 uur

Toetsing

Schriftelijk tentamen (100%)

Herkansing

Schriftelijk tentamen (100%)

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van het eindcijfer van dit studieonderdeel wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt.
Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor mededelingen, het ter beschikking stellen van literatuur en/of ander studiemateriaal, voor safe-assign, en waar van toepassing voor wekelijkse lees- en schrijfopdrachten, discussiefora, peerfeedback, en het stellen van tussentijdse vragen aan docent en/of medestudenten.

Literatuur

Op Blackboard wordt de lijst van te lezen literaire teksten beschikbaar gesteld, die elk jaar wisselt. Studenten schaffen deze werken zelf aan.

Aanmelden

Inschrijven via uSis voor colleges, tentamens en papers is verplicht.

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Voor inhoudelijk vragen omtrent deze cursus kun je contact opnemen met de coördinator Mw. Dr. I. Hoving

Onderwijsadministratie: Van Wijkplaats
Studiecoördinator: mevr. drs. E.M.T.Poolman

Opmerkingen

Zie ook de eigen website van de opleiding Film- en literatuurwetenschap.