Studiegids

nl en

Topical Reading: The Social Construction of the Past

Vak
2019-2020

Toegangseisen

Deze werkgroep is bedoeld als opstap naar het eindwerkstuk. Vandaar dat enkel studenten die de propedeuse gehaald hebben en alle vakken van BA2 succesvol afgerond hebben, toegelaten worden tot deze werkgroep.

Beschrijving

Geïnspireerd door titel van Paul Connerton’s klassieke werk How Societies Remember (Cambridge University Press, 1989) stelt dit werkcollege niet enkel de vraag hoe het verleden blijft leven, maar vooral hoe het verleden in leven wordt gehouden door diverse sociale actoren en in verschillende vormen, van officiële geschiedschrijving tot TV drama’s, van culturele en maatschappelijke manifestaties tot allerhande kunstuitingen, van musea tot monumenten. Dit werkcollege bestudeert het complexe en ongrijpbare fenomeen van het collectieve geheugen en hoe bepalend het is voor allerhande vormen van collectieve identiteit (nationale, sociale, culturele en/of religieuze identiteit). Collectief geheugen is niet statisch, maar dynamisch en fluïde, onderhevig aan een spanningsveld van immer evoluerende politieke machtsverhoudingen. In de Korea’s is dat spanningsveld vooreerst bepaald door de ideologische tweedeling. Daarnaast heeft de democratisering van de Zuid-Koreaanse samenleving een proces van reflectie over het autoritaire verleden met zich gebracht, waarbij zowel de geschiedenis als het herinneringslandschap herschreven wordt.

Leerdoelen

 • Inzicht in de sociale constructie van historisch bewustzijn;

 • Verdieping van kennis over de prangende historische vraagstukken in Korea;

 • Kritische omgang met een brede diversiteit aan (Koreaanstalige) bronnen;

 • Opzetten van een groepsproject;

 • Formuleren van een onderzoeksvraag;

 • Lezen en bespreken van Koreaanstalige bronnen;

Rooster

Zie [Rooster](URL Roosterpagina opleiding)

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Studielast

Totale studielast 10EC x 28 uur = 280 uren

 • bijwonen colleges: 39 uur (3 uur/week)

 • bestuderen Engelstalige literatuur: 90 uur (7,5 uur/week)

 • lezen Koreaanse literatuur: 50 uur (4 uur/week)

 • voorbereiding collegeopdracht: 10 uur

 • groepsopdracht: 40 uur

 • werkstuk: 50 uur

Toetsing

Toetsing & weging:

 • essay: 5,000 woorden paper (60%)

 • groepsproject (25%)

 • actieve deelname aan college (bespreking van literatuur/Koreaanse bron) (15%)
  Het eindcijfer van de cursus komt tot stand door (i) bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers in combinatie met (ii) de aanvullende eis dat het werkstuk altijd een voldoende moet zijn.

Herkansing
Enkel het essay kan herkanst worden. Tot de herkansing worden enkel die studenten toegelaten die aan alle deelopdrachten voldaan hebben.

Inzage en nabespreking
Uiterlijk bij het bekendmaken de uitslag wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • ter beschikking stellen van studiemateriaal;

 • inleveren van (deel-) opdrachten;
  *algemene communicatie met studenten

Literatuur

*Connerton, Paul. How Societies Remember. Cambridge [etc.]: Cambridge UP, 1989.
*Morris-Suzuki, Tessa. The past within Us : Media, Memory, History. London [etc.]: Verso, 2005

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website

Contact

Dr. K. De Keuster Dr. N. Choi

Opmerkingen

Een strikte aanwezigheidsplicht geldt voor deze werkgroep. Na drie ongegronde afwezigheden word je uitgesloten van deelname aan de werkgroep en loop je het risico dat de docent je ingeleverde werkstukken niet nakijkt. Of een afwezigheid gegrond is, overleg je vooraf met de studiecoordinator.