Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Issues in Contemporary Korean Society

Vak
2019-2020

Course description 2019-2020 will follow soon

Toegangseisen

Deze cursus is toegankelijk voor studenten van de BA Koreastudies met een maximum van 20 studenten.

Beschrijving

Deze cursus legt focus op de waardering van culturele uitingen uit het verleden in het heden en bekijkt wat voor visies er zijn op de toekomst van ‘Koreaanse cultuur’. Als cultureel erfgoed aangemerkte locaties, bouwwerken, voorwerpen, technieken en gebruiken krijgen aanzien en stijgen uit boven elementen die een dergelijke status niet wordt toebedeeld. Maar wie bepaalt op basis van welke criteria, en wat gebeurt er voor, tijdens en na deze statusverandering? En wat doen Koreaanse voorwerpen in musea in Europa?

Zuid-Korea is een zeer vruchtbare grond voor het nadenken over cultuur en erfgoed. Sinds de jaren 60 heeft het land een uitgebreide beleidsstructuur opgezet om de eigen cultuur te beschermen en behouden. Dat gebeurt via nationale en regionale autoriteiten, musea, en een netwerk van beoefenaars van zogeheten traditionele kunst en handwerk. Ook is er een actieve lobby en beleid om erfgoed buiten de landsgrenzen in kaart te brengen, en wordt er nagedacht over welke aspecten van ‘Koreaanse cultuur’ in de toekomst behouden moeten blijven. Tijdens de sessies zullen we deze systemen van verschillende kanten benaderen en identificeren a) welke partijen er gemoeid zijn met de bescherming en preservering van erfgoed in Zuid-Korea, b) hoe die partijen tegen deze problematiek aankijken en c) op welke manier verschillende perspectieven met elkaar in aanraking komen of elkaar beïnvloeden.

Leerdoelen

 • Het ontwikkelen van inzicht in de grotere principes en achtergronden van het bestuderen van materiële en immateriële cultuur, verdieping van begrip over de bescherming daarvan als erfgoed in Zuid-Korea, en de rol van musea buiten Korea daarin.

 • Het ontwikkelen van het kritische denken en analytische vermogens door de toepassing van onderzoeksgerichte opdrachten.

 • Oefening in het toepassen van complexe analyses op empirisch en theoretisch niveau.

 • Verdere ontwikkeling van de basisvaardigheden voor het schrijven van werkstukken en doen van onderzoek.

 • Het opdoen van vaardigheden voor het gericht informatie zoeken over de bovenstaande onderwerpen teneinde daarmee een samenhangend betoog op te bouwen.

Rooster

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Studielast

Totale studielast: 140 uur

 • Contacturen (2 uren per week x 12 weken): 24 uur

 • Bestudering van de opgegeven literatuur (4 uur per week x 12 weken): 48 uur

 • Voorbereiding van schrijfopdrachten, groepswerk en mondelinge presentaties/discussie: 78 uur

Toetsing

 • Wekelijkse post op Blackboard over het gelezen materiaal (20%).

 • Midterm paper: kritische analyse van een secundaire bron (30%) op basis van de leestaken uit de cursus in combinatie met een door de student gekozen en door de docent goedgekeurde monografie of 3-5 artikelen over hetzelfde onderwerp/thema. Lengte: minimaal 1750 woorden.

 • Eindpaper over een aan de tijdens het seminar behandelde thematiek gerelateerd onderwerp, in combinatie met een specifieke case (50%). Lengte 3500 woorden ( 10%) gebaseerd op 2-3 monografieën of 7-10 verwante artikelen.

Afwezigheid: wie meer dan drie sessies mist kan worden uitgesloten van de cursus en kan er niet op rekenen dat de papers worden nagekeken.

Deadlines: opdrachten kunnen vroeger worden ingeleverd dan vereist. Voor het te laat inleveren van een opdracht wordt 0,5 punt per dag in mindering gebracht op het cijfer voor die opdracht.

Herkansing

Herkansing: bij het niet behalen van een voldoende beoordeling voor deze cursus (dus bij een eindcijfer van 5.49 [= 5] of minder) heeft de student recht op 1 herkansing. De herkansing bestaat uit een onderzoekspaper van 4500 woorden dat telt voor 100% van het eindcijfer. Slechts 1 herkansing is mogelijk. Studenten die geen voldoende hebben behaald moeten de docent binnen 36 uur nadat het eerste eindcijfer bekend is gemaakt laten weten dat ze een herkansing willen. Het is de verantwoordelijkheid van de student zich tijdig op de hoogte te stellen van de uitslag van het tentamen.

Dit vak is één geheel. Alle onderdelen moeten in hetzelfde academische jaar worden voltooid. Deelcijfers kunnen niet meegenomen worden naar een volgend jaar.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Wordt er in de cursus gebruik gemaakt van Blackboard? Zo ja welke rol speelt het dan bij het college? Wordt deze gebruikt voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal, proeftentamens, samenvattingen, voor discussiefora, het stellen van tussentijdse toesten e.d.?

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • het beschikbaar stellen van cursusinformatie en -materialen

 • het inleveren van (deel)opdrachten

Literatuur

Leestaken worden opgegeven in de cursussyllabus die voor aanvang van de cursus op Blackboard beschikbaar wordt gemaakt. Het leesmateriaal zal bestaan uit artikelen en hoofdstukken die via de UB-catalogus digitaal te raadplegen zijn.
Studenten kunnen zich alvast bekend maken met artikelen en monografieën over de cursusthematiek door in de UB-catalogus te zoeken naar ‘cultural heritage’ ‘ museum’ ‘tradition(al culture)’ e.d. in combinatie met ‘Korea’.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website

Contact

dr. E. Veldkamp