Studiegids

nl en

Denkers van de dialoog: Levinas, Buber en Rosenzweig

Vak
2019-2020

Toegangseisen

Deze cursus is uitsluitend toegankelijk voor:

 • Bachelorstudenten Filosofie/Philosophy die de propedeuse hebben behaald, en ten minste 10 EC van de verplichte onderdelen uit het tweede jaar, waaronder Philosophy of Mind of Concepts of Selfhood.

 • Pre-masterstudenten Philosophy die in het bezit zijn van een toelatingsbesluit en voor wie deze cursus een onderdeel is van het vereiste pre-masterprogramma.

Kennis van de moderne wijsbegeerte is vereist, in het bijzonder idealisme en fenomenologie.

Beschrijving

Deze cursus biedt een inleiding op en grondige verkenning van de filosofie van Levinas, Rosenzweig en Buber vanuit hun gemeenschappelijke uitgangspunt: het denken van de dialoog. Via de invalshoek van de dialoog worden ook andere aspecten van het denken van Levinas, Rosenzweig en Buber belicht, zoals hun visie op waarheid, taal, liefde en godsopenbaring. In de colleges wordt de onderlinge relatie tussen de dialogische denkers belicht aan de hand van overeenkomsten, zoals de joodse achtergrond en hun interesse voor taal én verschillen, zoals bijvoorbeeld het verschil in filosofische methode (idealisme versus fenomenologie). Uitgangspunt van de cursus is een close reading van Levinas’ hoofdwerk Totaliteit en Oneindigheid; van daaruit worden lijnen getrokken naar Bubers Ich und Du (Ik en Jij) en Rosenzweigs Ster van de Verlossing.

Leerdoelen

Doelstellingen

De cursus heeft allereerst tot doel de student in te leiden in de dialogische filosofie, en daarmee in een belangrijk deel van de joodse filosofie in de 20ste eeuw aan de hand van primaire teksten en inleidende artikelen. Daarnaast wordt de student aan de hand van dit onderwerp getraind in mondeling en schriftelijk formuleren en het beargumenteren van eigen kritische standpunten met betrekking tot de behandelde filosofische posities.

Eindtermen

De student die de cursus succesvol heeft afgerond heeft kennis van:

 • het denken van Levinas, Rosenzweig en Buber over dialoog, taal en waarheid;

 • overeenkomsten en verschillen tussen Buber, Rosenzweig en Levinas;

 • de filosofische achtergonden van het denken van Rosenzweig, Levinas en Buber.

De student die de cursus succesvol heeft afgerond is in staat om:

 • de posities van Levinas, Buber en Rosenzweig inzake dialoog, taal en waarheid te begrijpen en daar zowel mondeling als schriftelijk helder uitdrukking aan te geven;

 • de posities van Levinas, Buber en Rosenzweig uit te leggen in relatie tot hun levensbeschouwelijke en filosofische achtergrond;

 • een (begin van) een beargumenteerde en kritische positie in te nemen ten aanzien van één of twee aspecten van de besproken perspectieven op de dialoog.

Rooster

Het rooster is beschikbaar op de volgende websites:

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Voor deze cursus geldt een aanwezigheidsplicht.

Studielast

Totale studielast: 10 EC x 28 uur = 280 uur

 • Bijwonen colleges (13 x 3 uur): 39 uur

 • Bestuderen literatuur: 75 uur

 • Voorbereiden colleges/opdrachten (ca. 4 uur p.w.): 52 uur

 • Schrijven papers en voorbereiden presentatie: 114 uur

Toetsing

Toetsvormen

 • Midterm-paper (30%)

 • Eindpaper plus presentatie van het eindpaper (70%)

Het verzorgen van presentaties en het inleveren van college-opdrachten is een voorwaarde om aan het tentamen (en eventueel de herkansing) te kunnen deelnemen.

Weging

Het eindcijfer voor de cursus is het resultaat van het gewogen gemiddelde van voornoemde deeltoetsen.

Herkansing

De herkansing bestaat uit het eindpaper. Eerder behaalde resultaten voor de het midterm paper kunnen niet worden herkanst en worden meegewogen voor het eindcijfer van de herkansing. Om aan de herkansing te kunnen deelnemen moet het midterm paper gemaakt zijn. Een voldoende eindresultaat voor de cursus kan niet worden herkanst.

Inzage en nabespreking

Er is na beoordeling van het eindpaper gelegenheid tot nabespreking indien gewenst.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • het ter beschikking stellen van studiemateriaal;

 • het ter beschiking stellen (door de docent) van vragen, opdrachten en aandachtspunten per college;

 • het archiveren van presentaties door studenten.

Studenten dienen zich in te schrijven op de bij deze cursus behorende Blackboardmodule.

Literatuur

Verplichte literatuur (aanschaffen):

 • Emmanuel Levinas, Totaliteit en Oneindigheid, Amsterdam: Boom, 2012.

 • Martin Buber,* Ik en Jij*, Utrecht: Bijleveld, 2010.

Overige literatuur wordt als reader of E-syllabus ter beschikking gesteld bij aanvang van het college, waaronder:

 • Simon Critchley and Robert Bernasconi (eds)., The Cambridge Companion to Levinas. Cambridge 2002.

 • Michael L. Morgan em Peter E. Gordon, The Cambridge Companion to Modern Jewish Philosophy, Cambridge : Cambridge U.P. 2007.

 • Hilary Putnam,* Jewish Philosophy as a Guide to Life*, Bloomington 2008.

 • Franz Rosenzweig,* De Ster van de Verlossing*, Delft/Meppel: eburon/Skandalon, 2000.

 • Emmanuel Levinas, Het menselijk gelaat, Baarn: Ambo, 1987.

 • Theo de Boer, Tussen filosofie en profetie. De wijsbegeerte van Emmanuel Levinas. Baarn: Ambo, 1989.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website

Studenten wordt geadviseerd voor de registratie in uSis het studieactiviteitsnummer te gebruiken. Zie het college- en tentamenrooster onder de kolom "Act.nr".

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

Prof. dr. R.D.N. van Riessen

Opmerkingen

Geen.