Studiegids

nl en

Heidegger - van Dasein tot Kehre

Vak
2019-2020

Toegangseisen

Deze cursus is uitsluitend toegankelijk voor:

 • Bachelorstudenten Filosofie/Philosophy die de propedeuse hebben behaald, alsmede ten minste 10 EC van de verplichte onderdelen van het tweede jaar, waaronder Philosophy of Mind of Concepts of Selfhood.

 • Pre-masterstudenten Philosophy die in het bezit zijn van een toelatingsbesluit en voor wie deze cursus een onderdeel is van het vereiste pre-masterprogramma.

Beschrijving

Deze cursus onderzoekt de ontwikkeling van Heideggers vraag naar de zin van Zijn in zijn invloedrijke boek Sein und Zeit. Dit betekent dat we ons eerst zullen richten op Heideggers interpretatie van de problematiek omtrent tijd, de invloed van Husserliaanse fenomenologie en de begrippen oneigenlijkheid en eigenlijkheid. We zullen aandacht besteden aan Heideggers opvatting over de geschiedenis van de filosofie en de noodzaak voor de ‘ontmanteling’ van deze filosofie. Deze onderwerpen zullen ons een goed begrip verschaffen van Dasen en het ontologisch verschil. Dat stelt ons in staat om de radicale omwenteling (Kehre) te begrijpen in Heidegger’s denken na Sein und Zeit.

Leerdoelen

Doelstellingen

Het doel van deze cursus is om studenten niet alleen inzicht te geven in het denken van Heidegger, maar hen ook in staat te stellen om dit denken te plaatsen in de bredere geschiedenis van de filosofie.

Eindtermen

De student die de cursus succesvol heeft afgerond heeft kennis van:

 • Heideggers Sein und Zeit;

 • een aantal belangrijke momenten in de geschiedenis van de fenomenologie;

 • de filosofische context waarin dit werk tot stand is gekomen;

 • de plaats van Sein und Zeit in relatie tot hedendaagse Continentale filosofie.

De student die de cursus succesvol heeft afgerond is in staat om:

 • Sein und Zeit zelfstandig te bestuderen;

 • het belang en de plaats van Heideggers geschiedenis in de filosofie te duiden;

 • Heideggers denken zowel schriftelijk als mondeling te analyseren.

Rooster

Het rooster is beschikbaar op de volgende websites:

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Voor deze cursus geldt een aanwezigheidsplicht.

Studielast

Totale studielast 10 EC x 28 uur = 280 uur.

 • Bijwonen colleges: 42 uur

 • Bestuderen literatuur: 162 uur

 • Schrijven werkstuk: 20 uur

 • Voorbereiding voor toetsing: 56 uur

Toetsing

Toetsvormen

 • Paper (85 %)

 • Referaat (15 %)

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers, waarbij het resultaat van een deeltoets onvoldoende kan zijn.

Herkansing

Herkansingen voor de afzonderlijke deeltentamens worden niet aangeboden. De herkansing bestaat uit een onderzoekspaper over de literatuur uit de gehele cursus en het cijfer voor deze herkansing vervangt alle eerder behaalde deelcijfers.

Voldoende aanwezigheid bij colleges en voorbereiding van de wekelijkse praktische opdrachten (referaat) is een voorwaarde voor deelname aan de herkansing. Studenten die de eerste tentamengelegenheid met een voldoende hebben afgesloten kunnen niet deelnemen aan de herkansing.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • Cursusinformatie

Studenten dienen zich in te schrijven op de bij deze cursus behorende Blackboardmodule.

Literatuur

 • Heidegger, M. Sein und Zeit (1927) en, indien gewenst, de Engelse vertaling door Macquarie en Robinson. Te verkrijgen in elke (internet-)boekhandel.

Aanmelden

Inschrijven voor cursus en tentamens via uSis is verplicht.

Studenten wordt geadviseerd voor de registratie in uSis het studieactiviteitsnummer te gebruiken. Dit nummer kan worden gevonden in het college- en tentamenrooster onder de kolom "Act.nr".

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

Dr. R. Uljée

Opmerkingen

Geen.