Studiegids

nl en

Aristoteles Ethica Nicomachea

Vak
2019-2020

Toegangseisen

Deze cursus is uitsluitend toegankelijk voor:

 • Bachelorstudenten Filosofie/Philosophy die de propedeuse hebben behaald, en ten minste 10 EC van de verplichte onderdelen uit het tweede jaar.

 • Bachelorstudenten Griekse en Latijnse taal en cultuur, die de propedeuse GLTC en het Overzicht Antieke Wijsbegeerte 1 hebben voltooid.

 • Pre-masterstudenten Philosophy die in het bezit zijn van een toelatingsbesluit en voor wie deze cursus een onderdeel is van het vereiste pre-masterprogramma.

Beschrijving

De Ethica Nicomachea kan met recht een klassieker genoemd worden. Het is één van de meest gelezen en besproken werken uit de geschiedenis van de filosofie. Aristoteles snijdt hierin dan ook een flink aantal universele en nog immer actule onderwerpen aan. Zo denkt hij onder meer na over de vraag wat geluk is, schetst hij een deugdenethiek die tegenwoordig weer zeer in de belangstelling staat, denkt na over verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid, terwijl hij ook een uitvoerig essay aan de vriendschap wijdt. In dit college zullen we de Ethica Nicomachea integraal lezen en interpreteren. Verder zullen we aandacht besteden aan de rol van de Ethica Nicomachea in moderne filosofische en psychologische debat rond thema’s als deugdenethiek en de vraag naar het goede leven.

Leerdoelen

De student die de cursus succesvol heeft afgerond heeft kennis van:

 • de ethiek van Aristoteles in samenhang met de rest van zijn filosofie;

 • de relatie tussen de ethiek van Aristoteles en diens voorgangers (sofisten, Socrates, Plato);

 • Moderne discussies over de interpretatie van de ethiek van Aristoteles.

De student die de cursus succesvol heeft afgerond is in staat om:

 • een antieke filosofische tekst te analyseren met gebruikmaking van de bijbehorende secundaire literatuur;

 • verbanden te leggen tussen antieke filosofische teksten en eigentijdse discussies;

 • zijn/haar bevindigen op heldere manier mondeling en schriftelijk te presenteren.

Rooster

Het rooster is beschikbaar op de volgende websites:

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Voor deze cursus geldt een aanwezigheidsplicht.

Studielast

Totale studielast: 10 ec x 28 uur = 280 uur:

 • Bijwonen colleges: (14 x 3 uur) = 42 uur;

 • Voorbereiden colleges (bestuderen literatuur): 72 uur;

 • Voorbereiden 20-minuten presentatie: 42 uur;

 • Schrijven paper: 124 uur.

Toetsing

Toetsvormen

 • Referaat

 • Paper

Weging

Het eindcijfer voor de cursus is het resultaat van het gewogen gemiddelde van de deeltoetsen:

 • Referaat (30%);

 • Paper (70%).

Bij dit college geldt een aanwezigheids- en participatieplicht. Wie onvoldoende aanwezig is en/of participeert kan van het college worden uitgesloten of een extra opdracht opgelegd krijgen.
De cursus is met goed gevolg afgesloten indien het gewogen gemiddelde van de onderdelen een voldoende is en indien aan de aanwezigheids- en participatieverplichting is voldaan.

Herkansing

Wordt nader bekend gemaakt.

Studenten die de eerste tentamengelegenheid met een voldoende hebben afgesloten kunnen niet deelnemen aan de herkansing.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag,

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • Verstrekken van materiaal

 • Communicatie met de deelnemers

Studenten dienen zich in te schrijven op de bij deze cursus behorende Blackboardmodule.

Literatuur

 • Aristoteles, Ethica Nicomachea, vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Christine Pannier en Jean Verhaeghe, Historische Uitgeverij (Groningen) 1991 of later.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website

Studenten wordt geadviseerd voor de registratie in uSis het studieactiviteitsnummer te gebruiken. Zie het college- en tentamenrooster onder de kolom "Act.nr".

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

Dr. R.M. van den Berg

Opmerkingen

Geen.