Studiegids

nl en

Recht en het individu

Vak
2019-2020

Toegangseisen

Deze cursus is uitsluitend toegankelijk voor:

 • BA-studenten Filosofie/Philosophy die de propedeuse hebben behaald, en ten minste 10 EC van de verplichte onderdelen uit het tweede jaar, waaronder Political Philosophy.

 • Pre-masterstudenten Philosophy die in het bezit zijn van een toelatingsbesluit en voor wie deze cursus een onderdeel is van het vereiste pre-masterprogramma.

Beschrijving

Het recht wordt vaak gepresenteerd als een bestaand object dat wordt opgelegd door één of meerdere met wetgevende en rechtssprekende macht omklede personen en instanties. Dit leidt ertoe dat burgers regelmatig worden neergezet als subjecten van wetten die zij niet zelf hebben opgesteld, maar die desalniettemin op hen van toepassing zijn en waar zij niet zomaar omheen kunnen.

Deze invloedsrelatie tussen het recht en zijn subjecten die in dit beeld van het recht naar voren komt, zal in deze cursus aan de kaak worden gesteld. Dat er binnen rechtssystemen sprake kan zijn van onderdrukking moge duidelijk zijn. Zo heeft bijvoorbeeld het Amerikaanse rechtssysteem duidelijk een rol gespeeld in de totstandkoming en instandhouding van racisme en slavernij. Echter, wat deze rol precies is geweest en wie daaraan welke bijdrage heeft geleverd, is een stuk minder duidelijk. Om antwoorden op dergelijke vragen te kunnen krijgen, is inzicht vereist in de ontologische aard van het recht. Enkel wanneer bekend is wat de ontologische aard van het recht is, kan namelijk worden vastgesteld welke invloed recht op mensen kan uitoefenen.

Voorts kan uit het inzicht in de aard van het recht worden afgeleid hoe recht tot stand komt. Deze kennis over de totstandkoming van het recht is vereist voor het kunnen beantwoorden van de vraag welke invloed mensen op hun beurt, zowel gezamenlijk als individueel, kunnen uitoefenen op het bestaan van het recht. Tevens zal deze kennis inzicht geven in de specifieke positie die respectievelijk bevoegde instanties en gewone burgers innemen in de totstandkoming van het recht. In deze cursus zal daarom het fenomeen ‘recht’ op een sociaal ontologische wijze worden bestudeerd, alvorens antwoorden zullen woorden gezocht op vragen die betrekking hebben op de wederzijdse invloedsrelatie tussen verschillende groepen individuen en de wetten die op hen van toepassing zijn.

Leerdoelen

Doelstellingen

Studenten zullen aan de hand van het bestuderen en bespreken van literatuur en het schrijven van een eindpaper leren om het fenomeen ‘recht’ op een sociaal ontologische wijze te benaderen en leren om met een zelfgekozen invalshoek de in de cursus besproken materie te bespreken en in te zetten voor het beargumenteren van standpunten met betrekking tot voor de cursus relevante vraagstukken.

Eindtermen

De student die de cursus succesvol heeft afgerond heeft kennis van:

 • de in de cursus besproken literatuur en de belangrijkste hierin naar voren gekomen begrippen;

 • de sociaal ontologische aard van het recht;

 • de wijze waarop de sociaal ontologische aard van het recht zich verhoudt tot de wederzijde invloedsrelatie tussen het recht en haar subjecten.

De student die de cursus succesvol heeft afgerond is in staat om:

 • veronderstellingen over de aard van het recht en andere in de cursus besproken rechtsopvattingen te herkennen in teksten;

 • verbanden te leggen tussen de ontologische aard van het recht en de invloedsrelatie tussen het recht en haar subjecten;

 • zowel mondeling als schriftelijk een kritisch en beargumenteerd oordeel te vormen over de positie die verschillende individuen innemen ten aanzien van het recht;

 • een essay te schrijven, waarbij een deel van de in de cursus behandelde stof wordt toegepast en een eigen standpunt wordt ingenomen en verdedigd.

Rooster

Het rooster is beschikbaar op de volgende websites:

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Voor deze cursus geldt een aanwezigheidsplicht.

Studielast

Totale studielast: 10 EC x 28 uur = 280 uur

 • Bijwonen colleges (13 x 3 uur): 39 uur

 • Voorbereiden colleges: 120 uur

 • Voorbereiding deeltoets en het schrijven van de eindpaper: 121 uur

Toetsing

Toetsvormen

 • Schriftelijk deeltentamen: 30%

 • Outline eindpaper: 10%

 • Eindpaper: 60%

Voorts zijn het bijtijds en naar behoren inleveren van wekelijkse opdrachten en voldoende aanwezigheid bij de colleges vereisten voor deelname aan de tentamens (en eventueel de herkansing).

Weging

Het eindcijfer voor de cursus is het resultaat van het gewogen gemiddelde van de deeltoetsen.

Herkansing

De herkansing bestaat uit het schrijven van een nieuw eindpaper en een daarbij horende outline. Het cijfer voor deze herkansing vervangt uitsluitend de eerder behaalde resultaten voor het eindpaper en de outline. Het eerder behaalde resultaat voor het deeltentamen kan niet worden herkanst en wordt meegewogen voor het eindcijfer van de herkansing.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • het bekendmaken van de te lezen literatuur

 • het bekendmaken van te maken opdrachten

Studenten dienen zich in te schrijven op de bij deze cursus behorende Blackboardmodule en Blackboard regelmatig te raadplegen.

Literatuur

De aan te schaffen literatuur zal te zijner tijd via Blackboard bekend worden gemaakt.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website

Studenten wordt geadviseerd voor de registratie in uSis het studieactiviteitsnummer te gebruiken. Zie het college- en tentamenrooster onder de kolom "Act.nr".

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

I. Maessen LLM MA

Opmerkingen

Niet van toepassing.