Studiegids

nl en

Philosophy of Mind

Vak
2019-2020

Toegangseisen

 • BA-studenten Filosofie: Propedeuse (geheel of grotendeels) afgerond, toegelaten tot tweede jaar.

 • Keuzevakstudenten en contractstudenten dienen te beschikken over voldoende kennis van de filosofie op inleidend niveau.

Beschrijving

De cursus geeft een overzicht van de filosofie van de geest en haar verbanden met de geschiedenis en grondslagen van de cognitiewetenschappen, met specifieke aandacht voor o.a. het lichaam/geest-probleem, intentionaliteit, bewustzijn, GOFAI en subsymbolisme, “three level hypothesis” en “extended mind”.

Leerdoelen

Doelstellingen

Studenten maken kennis met de achtergrond en oorsprong van filosofische en psychologische paradigma’s en benaderingen tot de analyse van de menselijke geest, en met een selectie van invloedrijke stromingen in de recente filosofie van de geest: o.a. intentionaliteit en fenomenologie, reductionisme en eliminativisme, bewustzijn en kunstmatige intelligentie. Studenten oefenen zich in het schrijven van een essay en geven van een presentatie op het gebied van de filosofie van de geest.

Eindtermen

De student die de cursus succesvol heeft afgerond heeft kennis van:

 • de hoofdlijnen van dualisme, interactionisme, reductionisme en (eliminatief) materialisme, fenomenologie, functionalisme, computationalisme, neurale netwerktheorie, en extended mind, alsmede van de voornaamste problemen met deze theorieën;

 • kernbegrippen in de filosofie van de geest en haar geschiedenis, waaronder interactionisme, functionalisme, computationalisme, Turing machine, eliminativisme, neurale netwerken, intentionaliteit, mentale representatie, meervoudige realiseerbaarheid, epifenomenalisme, qualia, internalisme en externalisme, extended mind;

 • enkele van de voornaamste vraagstukken en standpunten inzake intentionaliteit, reductionisme, en bewustzijn.

De student die de cursus succesvol heeft afgerond is in staat om:

 • zelfstandig geavanceerde literatuur op het grensvlak van filosofie en de cognitiewetenschappen te bestuderen;

 • in eigen woorden een systematisch-betogende of historisch-interpretatieve schriftelijke uiteenzetting te geven van centrale problemen en theorieën in de filosofie van de geest.

Rooster

Het rooster is beschikbaar op de volgende website:

BA Filosofie

 • Filosofie, BA2 – BA Plus-traject

 • Filosofie, BA2 – Standaardtraject

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

Voor deze cursus geldt een aanwezigheidsplicht.

Studielast

Totale studielast 5 EC x 28 uur = 140 uur.

 • Bijwonen colleges: 13 x 3 = 39 uur

 • Voorbereiden colleges: 48 uur

 • Schrijven paper (inclusief deelopdrachten gedurende de cursus): 53 uur

Toetsing

Toetsvormen

 • Keuze onderwerp (titel): 5%

 • Kort abstract (250 ww): 5%

 • Outline (500 ww / argumentatieschema en bibliografie): 10%

 • Paper (eindopdracht): 80%

Weging

Het eindcijfer voor de cursus is het resultaat van het gewogen gemiddelde van de deeltoetsen.

Herkansing

De herkansing bestaat uit één toets die de volledige leerstof beslaat, in de vorm van een paper.

Voldoende aanwezigheid bij colleges en voorbereiding van opdrachten is een voorwaarde voor deelname aan het tentamen.
Studenten die de eerste tentamengelegenheid met een voldoende hebben afgesloten kunnen niet deelnemen aan de herkansing.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • literatuur

 • opdrachten

Studenten dienen zich in te schrijven op de bij deze cursus behorende Blackboardmodule.

Literatuur

Verplichte literauur:

 • Van Doormalen, De Regt & Schouten (2010), Stof tot denken.

 • Overige verplichte literatuur wordt op Blackboard beschikbaar gesteld.

Aanbevolen literatuur:

 • Shaun Gallagher & Dan Zahavi (2008), The Phenomenological Mind.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website

Studenten wordt geadviseerd voor de registratie in uSis het studieactiviteitsnummer te gebruiken. Zie het college- en tentamenrooster onder de kolom "Act.nr".

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Dr. C. Ierna

Opmerkingen

Niet van toepassing.