Studiegids

nl en

Klassieke teksten: Spinoza's Ethica

Vak
2019-2020

Toegangseisen

Deze cursus is uitsluitend toegankelijk voor eerstejaars bachelorstudenten Filosofie die zijn ingeschreven in het BA Plus-traject.

Beschrijving

In deze cursus oefenen we het lezen van een klassieke wijsgerige tekst door middel van een studie van de morele psychologie en ethiek van Spinoza’s Ethica (de delen 3-5). We bestuderen het psychologische kernbegrip van de conatus (het streven naar zelfbehoud), en Spinoza’s aansluitende analyse van de verschillende passieve en actieve menselijke emoties als uitdrukkingen van een verzwakking, respectievelijk versterking van de conatus. Tot slot bestuderen we de manier waarop het verwerven van rationeel inzicht in de eigen menselijke natuur en in God (/de Natuur) volgens Spinoza de sleutel is tot kracht, deugd en vrijheid.

Leerdoelen

Doelstellingen

Het hoofddoel van de cursus is studenten te oefenen in het lezen van een primaire tekst uit de geschiedenis van de moderne wijsbegeerte, inclusief het gebruiken van bibliotheken, filosofische en andere naslagwerken, online digitale bestanden en alternatieve vertalingen.
Het tweede doel is een intensieve kennismaking met de praktische filosofie van Spinoza aan de hand van een klassieke tekst van diens hand.

Eindtermen

De student die de cursus succesvol heeft afgerond heeft kennis van:

 • Spinoza’s theorie van de conatus en passies;

 • Spinoza’s opvatting over hoe de mens via de rede vrijheid kan verwerven;

 • de rol van (kennis van) God / de Natuur in Spinoza’s praktische filosofie;

 • de posities van een aantal voorgangers tot wie Spinoza zich kritisch verhoudt (m.n. Descartes en de Stoa).

De student die de cursus succesvol heeft afgerond is in staat om:

 • de bestudeerde tekst helder en in eigen woorden uit te leggen en becommentariëren, en moeilijke passages en begrippen te verhelderen;

 • zich zelfstandig te bedienen van de nodige bibliografische instrumenten;

 • zich kritisch te verstaan met alternatieve vertalingen;

 • van bovenstaande vaardigheden schriftelijk blijk te geven.

Rooster

Het rooster is beschikbaar op de volgende website:

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Voor dit college geldt een aanwezigheidsplicht.

Studielast

Totale studielast 5 EC x 28 uur = 140 uur.

 • Bijwonen colleges: 39 uur

 • Bestuderen literatuur: 50 uur

 • Voorbereiden colleges/discussievragen: 13 uur

 • Schrijven papers: 38 uur

Toetsing

Toetsvormen

 • twee korte papers

 • wekelijks indienen discussievraag voorafgaand aan het college

Weging

Het eindcijfer voor de cursus is het resultaat van het gewogen gemiddelde van de twee deeltoetsen:

 • Midterm paper: 40 %

 • Eindpaper: 60 %

Voldoende aanwezigheid bij de colleges en voorbereiding van praktische oefeningen (discussievragen) is een voorwaarde voor afronding van de cursus.

Herkansing

Herkansingen voor de afzonderlijke deeltentamens worden niet aangeboden. De herkansing bestaat uit één toets die de volledige leerstof beslaat, in de vorm van een paper. Het cijfer voor deze herkansing bepaalt voor 100% het eindcijfer en vervangt alle eerder behaalde deelcijfers.

Voldoende aanwezigheid bij colleges en voorbereiding van praktische oefeningen is een voorwaarde voor deelname aan de herkansing. Studenten die de cursus na de eerste tentamengelegenheid met een voldoende hebben afgesloten, kunnen niet deelnemen aan de herkansing.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • ter beschikking stellen secundaire literatuur

 • mededelingen

 • indienen papers, discussievragen

Studenten dienen zich in te schrijven op de bij deze cursus behorende Blackboardmodule.

Literatuur

 • Spinoza. Ethica. H. Krop (vert.). Prometheus, 2017.

 • Secundaire literatuur nog nader te bepalen.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website

Studenten wordt geadviseerd voor de registratie in uSis het studieactiviteitsnummer te gebruiken. Zie het college- en tentamenrooster onder de kolom "Act.nr".

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

Dr. R. Bijlsma

Opmerkingen

Niet van toepassing.