Studiegids

nl en

Taalfilosofie

Vak
2019-2020

Toegangseisen

 • BA studenten Filosofie: Logica en Epistemologie zijn behaald.

 • Studenten van andere opleidingen en contractstudenten: inleidingen in Logica en Epistemologie behaald.

Beschrijving

Deze cursus biedt een inleiding tot de belangrijkste punten binnen de taalfilosofie. Elke week wordt een klassieke tekst besproken waarin een centrale vraag uit de taalfilosofie gesteld wordt. Zo worden de antwoorden uit verschillende stromingen behandeld, onder andere die van Frege, Russell, Kripke, Austin en Searle. We besteden voornamelijk uitgebreid aandacht aan de referentietheorie en de taaldadentheorie.
De laatste twee weken komen modernere reacties op taalfilosofie, onder andere vanuit feministisch oogpunt, aan bod.

Leerdoelen

De student die de cursus succesvol heeft afgerond heeft kennis van:

 • de belangrijkste taalfilosofische theorieën van de twintigste eeuw (Frege, Russell, Kripke, Austin, Searle, en anderen);

 • de context waarbinnen deze zijn ontstaan;

 • de hoofdpunten van de kritiek die op deze theorieën zijn geformuleerd.

De student die de cursus succesvol heeft afgerond is in staat om:

 • schriftelijk eigen kritische standpunten te formuleren en te beargumenteren met betrekking tot de behandelde filosofische posities binnen de taalfilosofie van de twintigste eeuw.

Rooster

Het rooster is beschikbaar op de volgende website:

Rooster BA Filosofie:
Filosofie, BA2 – BA Plus-traject of Standaardtraject

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege (3 uur per week)

Deze cursus heeft een aanwezigheidsplicht.

Studielast

Totale studielast: 5 EC x 28 uur = 140 uur.

 • Bijwonen colleges (13 x 3 uur): 39 uur

 • Maken tentamens (2 uur + 3 uur): 5 uur

 • Voorbereiden colleges en bestuderen literatuur: 13 × 4 = 52 uur

 • Voorbereiden mid-term tentamen: 16 uur

 • Voorbereiden eindtentamen: 28 uur

Toetsing

Toetsvormen

 • Schriftelijk mid-term tentamen (40%)

 • Schriftelijk eindtentamen (60%)

De tentamens bevatten een combinatie van korte open vragen en essayvragen over de stof van de cursus.

Weging

Het eindcijfer voor de cursus is het resultaat van het gewogen gemiddelde van de deelopdrachten.

Herkansing

De herkansing bestaat uit één toets die de volledige leerstof beslaat, in de vorm van een schriftelijk tentamen. Het cijfer voor deze herkansing vervangt alle eerder behaalde deelcijfers en bepaalt 100% van het eindcijfer.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • mededelingen

 • het ter beschikking stellen van studiemateriaal

Studenten dienen zich in te schrijven op de bij deze cursus behorende Blackboardmodule.

Literatuur

 • Michael Morris (2006), An Introduction to the Philosophy of Language, Cambridge University Press. ISBN 9780521603119. (De goedkopere ebook-editie is ook acceptabel voor deelname aan dit vak.)

 • Verdere (primaire) literatuur zal tijdens de colleges op Blackboard ter beschikking worden gesteld.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website

Studenten wordt geadviseerd voor de registratie in uSis het studieactiviteitsnummer te gebruiken. Zie het college- en tentamenrooster onder de kolom "Act.nr".

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Dr. R.W. Runhardt

Opmerkingen

Niet van toepassing.