Studiegids

nl en

Klassieke teksten: Descartes' Meditaties

Vak
2019-2020

Toegangseisen

Deze verplichte propedeusecursus is uitsluitend toegankelijk bachelorstudenten Filosofie die zijn ingeschreven in het Standaardtraject.

Beschrijving

Tijdens het college wordt de Meditaties van Descartes gelezen. Het werk gaat over Descartes’ zoektocht naar zekerheid en de rol van een Godsidee in zijn denken. Descartes’ denken is van grote invloed geweest op het denken van de moderne tijd, vooral m.b.t. het absolute onderscheid tussen lichaam en geest en de zoektocht naar zekerheid. Ook de reactie van denkers als Hobbes, Gassendi, Arnauld, Spinoza, Locke en Leibniz op de Meditaties van Descartes wordt tijdens het college behandeld.

Als voorbereiding tot het schrijven van een afrondend paper leert de student tijdens de cursus goede filosofische vragen te stellen, die uiteindelijk leiden naar een vraagstelling voor het paper.

Leerdoelen

De student die de cursus succesvol heeft afgerond heeft kennis van:

 • een klassieke wijsgerige tekst: de Meditaties van Descartes.

De student die de cursus succesvol heeft afgerond is in staat om:

 • een klein filosofisch paper te schrijven;

 • een goede vraagstelling voor het paper te formuleren;

 • een opzet te maken voor een klein paper;

 • een argumentatief betoog te schrijven.

Rooster

Het rooster is beschikbaar op de volgende website:

Rooster BA Filosofie: Filosofie, BA1 – Standaardtraject

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Voor deze cursus geldt een aanwezigheidsplicht.

Studielast

Totale studielast 5 EC x 28 uur = 140 uur.

 • Bijwonen colleges (13 weken x 2 uur): 26 uur

 • Voorbereiden college en bestuderen literatuur: 52 uur

 • Maken van opdrachten: 24 uur

 • Schrijven van paper (inclusief bestuderen van aanvullende literatuur): 38 uur

Toetsing

Toetsvormen

 • Paper (100%)

Het voldoen aan praktische opdrachten ter voorbereiding op de colleges en voldoende participatie aan het college zijn een noodzakelijke voorwaarde voor deelname aan het tentamen.

Weging

Het resultaat voor het paper bepaalt voor 100% het eindcijfer.

Herkansing

De herkansing bestaat uit één toets die de volledige leerstof beslaat, in de vorm van een paper. Het cijfer voor deze herkansing vervangt alle eerder behaalde cijfers en bepaalt 100% van het eindcijfer.

Het voldoen aan praktische opdrachten ter voorbereiding op de colleges en voldoende participatie aan het college zijn een noodzakelijke voorwaarde voor deelname aan de herkansing. Een voldoende eindresultaat voor de cursus kan niet worden herkanst.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • het beschikbaar stellen van cursusmateriaal;

 • het uitwisselen van informatie.

Studenten dienen zich in te schrijven op de bij deze cursus behorende Blackboardmodule.

Literatuur

R. Descartes, Meditaties over de eerste filosofie, Boom 2019, ISBN 9789085066606.

Naar verwachting zal het boek in oktober 2019 worden uitgegeven. Indien het onverhoopt niet op tijd beschikbaar is, zal de docent een alternatief aanbieden via Blackboard.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website

Studenten wordt geadviseerd voor de registratie in uSis het studieactiviteitsnummer te gebruiken. Zie het college- en tentamenrooster onder de kolom "Act.nr".

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

Dr. M.S. van der Schaar

Opmerkingen

Niet van toepassing.