Studiegids

nl en

Epistemologie

Vak
2019-2020

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Het doel van deze cursus is studenten een inleiding te geven tot de centrale ideeën en debatten in de hedendaagse epistemologie, vanuit een historisch en analytisch perspectief. Tijdens colleges en tutorials zullen studenten kennismaken met verschillende onderwerpen in de epistemologie, inclusief de aard en de waarde van kennis, de verschillende soorten kennis, de bronnen van kennis, theorieën van epistemologische rechtvaardiging, het probleem van inductie, scepticisme, de aard van de waarheid, het bewijs, overtuiging/geloof en perceptie, en de aard en mogelijkheid van a priori kennis.

Leerdoelen

De student die de cursus succesvol heeft afgerond heeft kennis van:

 • de belangrijkste stromingen, thema’s en debatten in de epistemologie.

De student die de cursus succesvol heeft afgerond is in staat om:

 • primaire basisteksten uit de epistemologie kritisch evalueren en becommentariëren;

 • deze kennis te gebruiken om kritisch stelling te nemen in debatten over epistemologische thema’s en (primaire) teksten;

 • deze kennis te gebruiken om belangrijke thema’s, teksten en concepten in de epistemologie uit te leggen, te vergelijken en kritisch (schriftelijk) te evalueren.

Rooster

Het rooster is beschikbaar op de volgende website:

Rooster BA Filosofie: Filosofie, BA1 – Standaardtraject

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

Voor deze cursus geldt een aanwezigheidsplicht.

Studielast

Totale studielast: 5 EC x 28 uur = 140 uur.

 • Bijwonen colleges: 13 x 2 uur per week: 26 uur

 • Maken schriftelijke tentamens (2 uur + 3 uur): 5 uur

 • Voorbereiding colleges: 13 x 6 = 78 uur

 • Voorbereiding tentamens: 31 uur

Toetsing

Toetsvormen

 • Schriftelijk deeltentamen: 40% van het eindcijfer

 • Schriftelijk eindtentamen: 60% van het eindcijfer

Weging

Het eindcijfer voor de cursus is het resultaat van het gewogen gemiddelde van de twee deeltoetsen, waarbij het resultaat van een deeltoets onvoldoende kan zijn.

Herkansing

De herkansing bestaat uit één toets die de volledige leerstof beslaat, in de vorm van een schriftelijk tentamen. Het cijfer voor deze herkansing vervangt alle eerder behaalde deelcijfers en bepaalt 100% van het eindcijfer. Het is niet mogelijk slechts een van beide deeltentamens te herkansen.
Voldoende aanwezigheid bij colleges en tutorials is een voorwaarde voor deelname aan de herkansing.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • Belangrijke mededelingen m.b.t. de hoorcolleges

 • De syllabus en planning van de cursus

 • Verplichte literatuur (excl. het handboek)

Studenten dienen zich in te schrijven op de bij deze cursus behorende Blackboardmodule.

Literatuur

 • Noah Lemos (2007), An Introduction to the Theory of Knowledge, Cambridge University Press. ISBN 9780521603096.

 • Verdere (primaire) literatuur zal tijdens de colleges op Blackboard ter beschikking worden gesteld.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website

Studenten wordt geadviseerd voor de registratie in uSis het studieactiviteitsnummer te gebruiken. Zie het college- en tentamenrooster onder de kolom "Act.nr".

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Dr. R.W. Runhardt

Opmerkingen

Niet van toepassing.