Studiegids

nl en

Theorie en methode van argumentatie

Vak
2019-2020

Toegangseisen

Niet van toepassing

Beschrijving

In onze hedendaagse maatschappij, waarin het publieke debat hevig is gepolariseerd, wordt de vaardigheid om argumenten te kunnen herkennen en beoordelen steeds belangrijker. Is deze vaardigheid gewoon een kwestie van je gezonde verstand gebruiken? Of valt er wel degelijk winst te behalen met inzichten die gebaseerd zijn op argumentatietheoretisch onderzoek? In deze cursus bestuderen we the state of the art binnen de argumentatietheorie en krijg je zicht op meest urgente thema’s waarop het huidige argumentatietheoretische onderzoek zich concentreert. We zullen tevens onderzoeken hoe deze thema’s vanuit verschillende theoretische invalshoeken worden benaderd (o.a. Pragma-dialectiek, Informal Logic, Communication Studies) en welke praktische tools de nieuwste inzichten bieden voor de identificatie, analyse en beoordeling van argumentatie. Je hebt de mogelijkheid om de cursus vanuit een onderwijskundige invalshoek te benaderen (zie leerdoel 4), maar dit is niet verplicht.

Leerdoelen

Na het afronden van de cursus kun je:

  1. de belangrijkste stromingen en thema’s binnen de moderne argumentatietheorie beschrijven en herkennen;
  2. de meest gangbare analysemethoden binnen de moderne argumentatietheorie toelichten en toepassen op concrete gevallen van argumentatief taalgebruik;
  3. de invloed van de context (bijvoorbeeld politiek, reclame) op de karakteristieken op het argumentatieve discours binnen die context toelichten en analyseren;
  4. een nieuwe invalshoek ontwikkelen op een van de behandelde thema’s (dit kan ook zijn: een van de behandelde argumentatietheoretische concepten geschikt maken voor een didactisch lesconcept voor middelbare scholieren);
  5. zowel mondeling als schriftelijk verslag doen van eigen onderzoek en daarover discussiëren;
  6. zowel mondeling als schriftelijk constructieve peer feedback geven op het onderzoek van een medestudent.

Rooster

Zie Rooster

Onderwijsvorm

  • Blended: deels werkgroep, deels online

Studielast

Totale studielast = 280 uur
Contacturen: 24
Literatuur en bijbehorende opdrachten: 112
Voorbereiden onderzoeksvraag: 24
Paper en bijbehorende opdrachten: 96
Peer review opdrachten m.b.t. paper: 16
Presentatie paper: 8

Toetsing

Toetsing

Presentatie paper: 20%
Peer review opdrachten: 20%
Paper: 60%
Aan de wekelijkse opdrachten moet je hebben voldaan.
Je bent geslaagd als het gewogen eindcijfer minimaal een 5,5 is.

Weging

Zie boven.

Herkansing

  • Voor het paper moet je minimaal een 5,5 halen; je kunt de definitieve versie van het paper één keer herkansen.

  • Is je eindcijfer ook na herkansing van het paper onvoldoende (< 5,5), dan moet je het vak volgend jaar opnieuw volgen.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

De studiewijzer en ander cursusmateriaal zijn te vinden op Blackboard.

Literatuur

Zie de studiewijzer. Bekijk tijdig op Blackboard voor welke teksten je voor het eerste college moet bestuderen.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Voor inhoudelijk vragen omtrent deze cursus kun je contact opnemen met Dr. H. Jansen.

Voor praktische vragen kun je je wenden tot het secretariaat van de Opleiding Nederlandse Taal en Cultuur/Neerlandistiek. Dit valt onder de Onderwijsadministratie P.N. van Eyckhof 4, kamer 102C. Tel. 071 5272 2144. Het e-mail adres is: osz-oa-eyckhof@hum.leidenuniv.nl..

Opmerkingen

n.v.t.