Studiegids

nl en

De wereld in de stad. Stedelijke politiek en cultuur in Nederland, 1795-1898

Vak
2019-2020

Toegangseisen

De BSA-norm is behaald en beide Themacolleges zijn met een voldoende afgerond.

Beschrijving

In dit college kiezen we stadsgeschiedenis als nieuw perspectief op Nederland in de negentiende eeuw. In de Gouden Eeuw was de stad in Europa het centrum van de macht, een metropool met eigen internationale connecties en het brandpunt van burgerschap. Maar wat gebeurde er met de eeuwenoude positie van steden in de negentiende eeuw? De negentiende eeuw in Europa werd de afgelopen decennia bestudeerd als de eeuw van de constructie van de natiestaat. Inmiddels gaan er stemmen op dat dit beeld van de negentiende eeuw enige nuancering behoeft. Historici hebben bijvoorbeeld steeds meer aandacht voor transnationale fenomenen in de negentiende eeuw. Maar we kunnen dit beeld ook nuanceren door vragen te stellen over de stad. Wat gebeurde er bijvoorbeeld met stedelijke patriottisme en burgerschap in een veranderende wereld? En is ‘de stad’ soms ook een construct? Om die vragen te beantwoorden bestuderen we in dit college de Nederlandse negentiende-eeuwse stad in internationaal perspectief.

We analyseren 1) hoe niet-Nederlandse historiografische debatten ons kunnen helpen om nieuwe vragen te stellen over Nederlandse steden in de negentiende eeuw, 2) hoe literatuur uit vaak onbekende en nauwelijks geraadpleegde lokale historische tijdschriften en jaarboeken nieuwe inzichten brengt, 3) op welke manier lokale bronnen ons beeld van de negentiende eeuw kunnen aanvullen. Onderwerpen die aan bod komen, zijn: gemeenteraad en burgemeester, migranten in de stad, lokale herdenkingen en vieringen, materiële cultuur en musea, politie en schutterij, religieuze pluriformiteit, lokale boze burgers, buurtleven en internationale politieke en culturele netwerken van steden.

Dit werkcollege is gekoppeld aan het kerncollege Global Connections. Studenten leren om inzichten uit niet-Nederlandse cases toe te passen op een Nederlandse casus. Ook worden studenten aangemoedigd om in hun onderzoek Nederlandse met niet-Nederlandse steden te vergelijken.

Leerdoelen

Algemene leerdoelen

De student kan:

 • 1) een gezamenlijke opdracht succesvol uitvoeren;

 • 2) een onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
  a. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
  b. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
  c. een wetenschappelijk debat analyseren;
  d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen

 • 3) reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd;

 • 4) een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van de eerstejaars Themacolleges, en daarbij;
  a. een realistische planning hanteren;
  b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
  c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
  d. feedback geven en ontvangen;
  e. aanwijzingen van de docent verwerken.

 • 5) participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 • 6) De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Werkcollege behoort;

 • bij de afstudeerrichting Vaderlandse Geschiedenis: voor staatsvorming, identiteit, en politieke cultuur van Nederland en de Nederlandse overzeese gebieden vanaf de zestiende eeuw.

 • 7) De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting, met speciale aandacht bij de afstudeerrichting Vaderlandse Geschiedenis voor primaire bronnen en diachrone nationale geschiedenis.

Leerdoelen, specifiek voor dit college

De student:

 • 8) heeft kennis opgedaan van negentiende-eeuwse politieke ontwikkelingen in Nederland en van de verhouding daarvan tot andere West-Europese landen.

 • 9) kan vraagstukken uit internationale historiografische debatten toepassen op historiografie over de ontwikkeling van de stad in negentiende-eeuws Nederland.

 • 10) leert wat stadsgeschiedenis onderscheidt van andere vormen van geschiedschrijving, en kan zelfstandig een stadshistorisch onderzoek uitvoeren en verwerken in de vorm van een werkstuk.

Rooster

Zie Rooster BA Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Werkcollege met aanwezigheidsplicht

Dit houdt in dat studenten bij alle werkcolleges aanwezig moeten zijn. Indien een student toch verhinderd is dient hij dit vooraf te melden aan de docent. De docent bepaalt vervolgens of, en zo ja, hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Als er specifieke beperkingen zijn bij een college dan maakt de docent dat aan het begin kenbaar. Indien de student niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, wordt deze uitgesloten van deelname.

Studielast

Totale studielast 10 EC x 28 uur = 280 uur.

 • Bijwonen college: 24 uur

 • Voorbereiden college: 30 uur

 • Maken opdracht 1&2: 12 uur

 • Voorbereiden(d literatuuronderzoek voor) referaat/inleiding: 40 uur

 • Schrijven werkstuk (inclusief bestuderen literatuur): 170 uur

 • Excursie: 4 uur

Toetsing

Toetsing

 • Werkstuk (5.000-6.000 woorden gebaseerd op literatuur; exclusief voorblad, inhoudsopgave, bibliografie, voetnoten)
  getoetste leerdoelen: 2-4, 8-10

 • Mondelinge presentatie
  getoetste leerdoelen: 3-4, 8-9

 • Participatie
  getoetste leerdoelen: 5

 • Opdracht 1 (lokale historische tijdschriften)
  getoetste leerdoelen: 9

 • Opdracht 2 (internationale literatuur)
  getoetste leerdoelen: 9-10

 • Opdracht 3 (peer review van historiografisch debat in elkaars inleiding)
  getoetste leerdoelen: 1, 9-10

Weging

 • Werkstuk: 60%

 • Mondelinge presentatie: 20%

 • Participatie: 10%

 • Opdracht 1&2: 10%

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn.

Deadlines

Voor het inleveren van de opdrachten en het werkstuk geldt de deadline, zoals aangegeven in de corresponderende Blackboard cursus.

Herkansing

Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de deadline zoals aangegeven in de corresponderende Blackboardcursus.

Inzage en nabespreking werkstuk

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de inzage en nabespreking van het werkstuk plaatsvindt.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • publiceren collegeschema’s

 • communiceren deadlines opdrachten en werkstuk

 • opdrachten voorbereiden

Literatuur

De literatuur wordt later bekend gemaakt via BlackBoard.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Carolien Boender

Opmerkingen

geen